Reading - trang 16 Unit 7 SBT Tiếng anh 10 mới


Read a text about common wedding rituals in the USA and answer the questions that follow.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read a text about common wedding rituals in the USA and answer the questions that follow. (Đọc một văn bản về các nghi lễ cưới phổ biến ở Hoa Kỳ và trả lời những câu hỏi sau.)

Common Wedding Rituals in the USA

Being a country of different cultural races, there is a great variety of wedding styles in the United States. However, the majority of weddings nowadays still follow a number of traditions. One of the traditions dating back to the nineteenth century is about what a bride should wear on her wedding day. It is commonly believed that on her wedding day, the bride should carry with her 'something old, something new, something borrowed, and something blue’. This is because each of these things has a special meaning for the bride on this big day.

When a bride wears 'something old’, it reminds her of her family and the past. Thus, some brides may wear their mother's wedding dress or a piece of her jewelry.

'Something new’ that the bride wears means good luck and hope fora happy future with her husband. This new item is usually a pair of new shoes, or it can be a wedding dress or something else.

When the bride wears 'something borrowed’, it symbolizes the help and support she gets from her friend sand her family whenever she needs it. An example of 'something borrowed’ can be a married friend's bridal veil or a friend's handkerchief.

'Something blue’ means trust and faith between the bride and the groom. Nowadays, some brides are creative with this item. For example, they may have their fingernails painted blue. Nevertheless, the most popular blue item is the garter that the bride wears on her leg. 

Things are changing fast these days; however, the rituals about what the bride should wear on her wedding day remain kept strictly by a lot of women in the USA.

Tạm dịch: 

Các nghi lễ cưới phổ biến ở Mỹ

Là một đất nước của các chủng tộc văn hóa khác nhau, có rất nhiều phong cách đám cưới ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phần lớn các đám cưới ngày nay vẫn theo một số truyền thống. Một trong những truyền thống có từ thế kỷ XIX là về những gì cô dâu nên mặc trong ngày cưới. Người ta thường tin rằng vào ngày cưới của mình, cô dâu nên mang theo 'thứ gì đó cũ, thứ gì đó mới, thứ gì đó mượn và thứ gì đó màu xanh. Điều này là do mỗi thứ này có một ý nghĩa đặc biệt cho cô dâu trong ngày trọng đại này.

Khi cô dâu mặc một thứ gì đó cũ kỹ, nó gợi cho cô ấy nhớ về gia đình và quá khứ. Vì vậy, một số cô dâu có thể mặc váy cưới của mẹ hoặc một món đồ trang sức của mình.

'Một cái gì đó mới mà cô dâu mặc có nghĩa là may mắn và hy vọng tương lai hạnh phúc với chồng. Món đồ mới này thường là một đôi giày mới, hoặc nó có thể là một chiếc váy cưới hoặc một cái gì đó khác.

Khi cô dâu mặc thứ gì đó mượn, nó tượng trưng cho sự giúp đỡ và hỗ trợ mà cô ấy nhận được từ người bạn của mình, cát bất cứ khi nào cô ấy cần. Một ví dụ về 'thứ gì đó mượn được có thể là khăn choàng cô dâu của một người bạn đã kết hôn hoặc khăn tay của một người bạn.

'Một cái gì đó màu xanh có nghĩa là niềm tin và niềm tin giữa cô dâu và chú rể. Ngày nay, một số cô dâu sáng tạo với món đồ này. Ví dụ, họ có thể có móng tay sơn màu xanh. Tuy nhiên, món đồ màu xanh phổ biến nhất là chiếc váy thông minh mà cô dâu đeo trên chân.

Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng trong những ngày này; tuy nhiên, các nghi thức về những gì cô dâu nên mặc trong ngày cưới vẫn được giữ rất nghiêm ngặt bởi rất nhiều phụ nữ ở Hoa Kỳ.

1. When did the tradition about what the bride should wear on her wedding day start?

A. From the 8th century

B. From the 9th century

C. From the 18th century

D. From the 19th century

2. What might the bride wear to remind her of her family and the past?

A. Her mother's wedding dress

B. A pair of new shoes

C. A friend's handkerchief

D. A blue garter

3. Which item symbolizes good luck and hope for a happy future?

A. Something old

B. Something new

C. Something borrowed

D. Something blue

4. When the bride wears something borrowed, what does it symbolize?

A. Her past memories

B. Her wish for a better future 

C. Support from her family and friends

D. The trust and faith between the bride and the groom

5. Why do some brides have their fingernails painted blue?

A. To show the importance of something blue they wear

B. Because so many brides paint their fingernails a blue color

C. To show how creative some brides are

D. To explain why some brides don't wear blue garters

Lời giải chi tiết:

1. D       2. A         3. B           4. C              5.C

Tạm dịch: 

1. Khi nào thì truyền thống về những gì cô dâu nên mặc trong ngày cưới bắt đầu?

A. Từ thế kỷ thứ 8

B. Từ thế kỷ thứ 9

C. Từ thế kỷ 18

D. Từ thế kỷ 19

2. Cô dâu có thể mặc gì để nhắc nhở cô ấy về gia đình và quá khứ?

A. Váy cưới của mẹ cô ấy.

B. Một đôi giày mới

C. Khăn tay của một người bạn

D. Một garter màu xanh

3. Vật phẩm nào tượng trưng cho sự may mắn và hy vọng cho một tương lai hạnh phúc?

A. Một cái gì đó cũ

B. Một cái gì đó mới

C. Một cái gì đó mượn

D. Một cái gì đó màu xanh

4. Khi cô dâu mặc thứ gì đó mượn, nó tượng trưng cho cái gì?

A. Ký ức quá khứ của cô ấy

B. Mong muốn của cô ấy cho một tương lai tốt đẹp hơn

C. Hỗ trợ từ gia đình và bạn bè của cô ấy

D. Sự tin tưởng và niềm tin giữa cô dâu và chú rể

5. Tại sao một số cô dâu có móng tay sơn màu xanh?

A. Để cho thấy tầm quan trọng của thứ gì đó màu xanh họ mặc

B. Vì rất nhiều cô dâu sơn móng tay của họ một màu xanh

C. Để cho thấy một số cô dâu sáng tạo như thế nào

D. Để giải thích lý do tại sao một số cô dâu không mặc áo màu xanh

Bài 2

Task 2. Read a text about Chinese zodiac signs and answer the questions that follow. (Đọc một văn bản về các cung hoàng đạo của Trung Quốc và trả lời những câu hỏi bên dưới.)

Chinese zodiac signs are different animal signs for each year. Many people believe it is possible to tell a person's personality based on his or her zodiac signs.

For example:

Rats are people born in 1972,1984,1996,2008.. ..They are believed to be generous, charming, and creative. The suitable jobs for them are writers and critics.

Oxen or Bulls are people born in 1973, 1985, 1997, 2009... These people are mentally alert, strong leaders, and good with their hands. Among the professions, they make good surgeons and hairdressers.

Monkeys are people born in 1968,1980,1992,2004 .... These people are clever, skillful, and flexible. As for professions, they make good scientists and bankers. 

Roosters are people born in 1969,1981,1993,2005.... Roosters are described as deep thinkers, independent, and adventurous. They can make good restaurant owners and actors.

The Chinese zodiac is used in countries that historically have had a lot of cultural exchange with China, such as Viet Nam, Japan, and Korea. Most Western cultures use the Greek Zodiac, not the Chinese Zodiac. Nevertheless, the Chinese zodiac and the Greek zodiac have a lot of similar points. For example, they both use animals as symbols.

Tạm dịch: 

Dấu hiệu hoàng đạo Trung Quốc là những dấu hiệu động vật khác nhau cho mỗi năm. Nhiều người tin rằng có thể nói tính cách của một người dựa trên các cung hoàng đạo của người đó.

Ví dụ:

Chuột là những người sinh năm 1972,1984,1996,2008 .. Họ được cho là hào phóng, quyến rũ và sáng tạo. Các công việc phù hợp cho họ là nhà văn và nhà phê bình.

Oxen hay Bulls là những người sinh năm 1973, 1985, 1997, 2009 .... Những người này tỉnh táo về tinh thần, lãnh đạo mạnh mẽ và tốt với đôi tay của họ. Trong số các ngành nghề, họ làm bác sĩ phẫu thuật và làm tóc giỏi.

Khỉ là những người sinh năm 1968,1980,1992,2004 .... Những người này thông minh, khéo léo và linh hoạt. Đối với ngành nghề, họ làm cho các nhà khoa học và nhân viên ngân hàng giỏi.

Người tuổi Dậu là người sinh năm 1969,1981,1993,2005 .... Người tuổi Dậu được mô tả là người suy nghĩ sâu sắc, độc lập và thích phiêu lưu. Họ có thể làm cho chủ nhà hàng tốt và diễn viên.

Cung hoàng đạo Trung Quốc được sử dụng ở các quốc gia trong lịch sử đã có nhiều trao đổi văn hóa với Trung Quốc, như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hầu hết các nền văn hóa phương Tây sử dụng Hoàng đạo Hy Lạp, không phải Hoàng đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, cung hoàng đạo Trung Quốc và cung hoàng đạo Hy Lạp có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ, cả hai đều sử dụng động vật làm biểu tượng.

1. What are Rats like?

2. What jobs are suitable for Oxen or Bulls?

3. What are Monkeys like?

4. How are Roosters described?

5. What is an example of similarities between the Greek zodiac and the Chinese zodiac?

Lời giải chi tiết:

1. They are generous, charming, and creative.

Tạm dịch: Họ hào phóng, quyến rũ và sáng tạo.

2. They make good surgeons and hairdressers.

Tạm dịch: Họ làm bác sĩ phẫu thuật và làm tóc giỏi.

3. They are clever, skillful, and flexible.

Tạm dịch: Họ thông minh, khéo léo và linh hoạt.

4. They are deep thinkers, independent, and adventurous.

Tạm dịch: Họ là những người suy nghĩ sâu sắc, độc lập và thích phiêu lưu.

5. They both use animals as symbols.

Tạm dịch: Cả hai đều sử dụng động vật làm biểu tượng. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí