Speaking - trang 39 Unit 10 SBT Tiếng anh 10 mới


Peter is talking about next weekend. Use the information in the travel brochure to complete the conversation. Then practise it with a partner. (Peter đang nói về cuối tuần tới. Sử dụng thông tin trong tờ thông tin du lịch để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Peter is talking about next weekend. Use the information in the travel brochure to complete the conversation. Then practise it with a partner. (Peter đang nói về cuối tuần tới. Sử dụng thông tin trong tờ thông tin du lịch để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn.)

You know, Nam, I'm thinking about going on an eco tour to a national park next weekend. Really? Which park?

(1) _______ , I have a travel brochure about it here.

Well... so how long does the tour last?

(2) _______ , If I have enough time and money, I'll choose the 2-day trip.

What can you do and see there in two days?

(3) _________ .

Wonderful. If I were you, I'd take that tour. How much does it cost?

(4) __________ for adults. It's worth the money, isn't it?

Lời giải chi tiết:

You know, Nam, I'm thinking about going on an eco-tour to a national park next weekend. Really? Which park?

(1) Tam Dao National Park, I have a travel brochure about it here.

Well... so how long does the tour last?

(2) One or two days, If I have enough time and money, I'll choose the 2-day trip.

What can you do and see there in two days?

(3) I can visit the Bear Rescue Centre and Love Valley, walk through pine forests, climb a mountain, and visit Thien Vien True Lam Tay Thien. .

Wonderful. If I were you, I'd take that tour. How much does it cost?

(4) VND 600,000 for adults. It's worth the money, isn't it?

Tạm dịch:

- Bạn biết đấy, Nam, mình đang suy nghĩ về việc tham gia một chuyến du lich sinh thái đến một vườn quốc gia cuối tuần sau.

- Thật ư? Công viên nào vậy?

- Công viên quốc gia Tam Đảo, mình có một cuốn cẩm nang du lịch về nó ở đây.

- Ồ… vậy chuyến du lịch của bạn kéo dài bao lâu?

- Một hay hai ngày, nếu mình có đủ thời gian và tiền, mình sẽ chọn đi 2 ngày.

- Bạn có thể làm vì và xem gì ở đó trong 2 ngày?

- Mình có thể thăm trại cứu trợ gấu và thung lũng tình yêu, đi qua rừng thông, leo núi và thăm Thien Vien Truc Lam Tay Thien.

- Tuyệt vời. Nếu mình là bạn, mình sẽ đi chuyến đi đó. Nó tốn bao nhiêu tiền?

- 600,000 cho người lớn. Nó rất đáng tiền, phải không?

Bài 2

Task 2: Work in pairs. Use the information below to make a similar conversation. (Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự.)

 

Lời giải chi tiết:

- I’m thinking about going on an eco-tour next month.

- That’s great! Where are you going to go?

- Ninh Binh – Cuc Phuong National Park. You can have a look at the brochure about this park here.

- Oh, these tours sound wonderful. So which tour do you choose?

- It depends; I hope I can save enough money to afford the 3-day tour.

- What will you do and see when staying there?

- I can visit Tam Coc, take a boat through the caves, visit the ancient capital of Hoa Lu, cycle to Kenh Ga Village, take a bus to Cuc Phuong national park. After that, I can visit the cave of Prehistoric Man and Primate Rescue center.

- Wow, it seems really exciting. How much does it cost?

- 900,000 for adults. It’s worth the money, isn’t it?

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí