Writing - trang 37 Unit 4 SBT Tiếng anh 10 mới


Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Study the language in the following list and decide the formal and informal items in this list and write them in the corresponding column

(Nghiên cứu ngôn ngữ trong danh sách sau đây và quyết định các mục chính thức và không chính thức trong danh sách này và viết chúng vào cột tương ứng)

1. I would be available to start the job as soon as the summer starts.

=> Formal

Tôi sẵn sàng bắt đầu công việc ngay khi mùa hè bắt đầu.

2. I look forward to hearing from you.

=> Formal

Tạm dịch: Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

3. Write soon.

=> Informal

Tạm dịch: Viết sớm.

4. I'd be OK at this job because....

=> Informal

Tạm dịch: Tôi sẽ ổn với công việc này vì ....

5. I have got a good deal of experience in helping the handicapped.

=> Formal

Tạm dịch: Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp đỡ người khuyết tật.

6. I would have difficulty dealing with illiterate children.

=> Formal

Tạm dịch: Tôi sẽ gặp khó khăn khi giúp đỡ trẻ em mù chữ.

7. Yours faithfully.

=> Formal

Tạm dịch: Trân trọng.

8. Yours,

=> Informal

Tạm dịch: Của bạn

9. I feeel i would be suitable for  this job because .....

=> Formal

Tạm dịch: Tôi yêu cầu tôi sẽ phù hợp với công việc này vì .....

10. I can start the job any time, no problem.

=> Informal

Tạm dịch: Tôi có thể bắt đầu công việc bất cứ lúc nào, không vấn đề gì.

11. I am writing about the advertisement on the school notice board.

=> Formal

Tạm dịch: VTôi đang viết về quảng cáo trên bảng thông báo của trường.

12. Believe me; I'd make a great volunteer teacher for your arganisation.

=> Informal

Tạm dịch: Tin tôi đi; Tôi sẽ làm một giáo viên tình nguyện tuyệt vời cho việc truyền bá của bạn.

13. I get on well with kids.

=> Informal

Tạm dịch: Tôi hòa thuận với trẻ em.

14. I want more details about your job ad.

=> Informal

Tạm dịch: Tôi muốn biết thêm chi tiết về quảng cáo công việc của bạn.

Lời giải chi tiết:

Informal items: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14

Formal items: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11

Giải thích: 

Informal: hình thức thân mật 

Formal: hình thức trang trọng 

Bài 2

Task 2 Use the given words to make sentences for an application letter. You have to add some words when neccessary.

Sử dụng các từ đã cho để tạo ra các câu cho một lá đơn. Bạn phải thêm một số từ khi cần thiết.)

     Dear Sir or madam,

1. I/writing/apply for/job/volunteer kitchen helper/ Peace Village Centre.

2. I/have/experience/working/best/ local restaurant.

3. I/reliable/friendly/hard-working.

4. I/can/send/you/reference/from/manager/the restaurant.

5. I/look forward/hearing/you.

    Yours faithfully/

   Nguyen Trung Nghia

Lời giải chi tiết:

Đáp án 

1. l am writing to apply for a job as a volunteer kitchen helper in your Peace Village Centre.

Tạm dịch: Tôi xin việc làm trợ lý bếp tình nguyện ở Trung tâm Làng Hòa bình của bạn.

2. I have experience of working in the best local restaurant.

Tạm dịch: Tôi có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng địa phương tốt nhất.

3. I am reliable, friendly, and hard-working.

Tạm dịch: Tôi đáng tin cậy, thân thiện và chăm chỉ.

4. I can send you a reference from the manager of the restaurant.

Tạm dịch: Tôi có thể gửi cho bạn một tài liệu tham khảo từ người quản lý của nhà hàng.

5. I look forward to hearing from you.

Tạm dịch: Tôi chờ hồi âm từ bạn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí