Reading - trang 22 Unit 3 SBT Tiếng anh 10 mới


Read the text below and fill in each blank with an appropriate word.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Read the text below and fill in each blank with an appropriate word.

(Đọc đoạn văn dưới đây và điền vào mỗi chỗ trống bằng từ thích hợp.)

Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, or the King of Rock 'N' Roll was (1)______ in Mississippi, in 1935. His family moved to Memphis, Tennessee, in 1948, and Elvis graduated from high school in 1953. Elvis' musical influences were the pop and country (2)______, As a Memphis teenager, he was influenced by the gospel music in church and the R&B. Elvis began his singing career with the Sun Records in Memphis in 1954. In late 1955, his recording contract was sold to RCA Victor. By 1956, he was an international sensation. He began a whole new era of American music and popular culture with his uniquely combined sound and style which challenged the social and racial barriers of the time. 

Elvis Presley starred in 33 successful films. He was acclaimed through his record-breaking, (3)_____ concert performances on tour and in Las Vegas. He has sold over one billion records, more than any other artist. His American sales have earned him gold, platinum, or multi-platinum awards. He got 14 Grammy nominations and won 3 careers awards from the National Academy of Recording Arts & Sciences. He got the Grammy Lifetime Achievement (4)________ at age 36, and was named one of the Ten Outstanding Young Men of the Nation for 1970 by the United States Jaycees. He is regarded as one of the most important figures of twentieth-century popular culture. Elvis (5)________ at his Memphis home, Graceland, in 1977.

Lời giải chi tiết:

Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, or the King of Rock 'N' Roll was born in Mississippi, in 1935. His family moved to Memphis, Tennessee, in 1948, and Elvis graduated from high school in 1953. Elvis' musical influences were the pop and country music, As a Memphis teenager, he was influenced by the gospel music in church and the R&B. Elvis began his singing career with the Sun Records in Memphis in 1954. In late 1955, his recording contract was sold to RCA Victor. By 1956, he was an international sensation. He began a whole new era of American music and popular culture with his uniquely combined sound and style which challenged the social and racial barriers of the time. 

Elvis Presley starred in 33 successful films. He was acclaimed through his record-breaking, live concert performances on tour and in Las Vegas. He has sold over one billion records, more than any other artist. His American sales have earned him gold, platinum, or multi-platinum awards. He got 14 Grammy nominations and won 3 careers awards from the National Academy of Recording Arts & Sciences. He got the Grammy Lifetime Achievement Award at age 36, and was named one of the Ten Outstanding Young Men of the Nation for 1970 by the United States Jaycees. He is regarded as one of the most important figures of twentieth-century popular culture. Elvis died at his Memphis home, Graceland, in 1977.

Giải thích: 

1. be born in: được sinh ra ở

2. country music: nhạc đồng quê

3. live concert: hòa nhạc

4. Grammy Lifetime Achievement award: giải thường Grammy

Tạm dịch:

Elvis Aaron Presley, Elvis Presley hoặc King of Rock 'N' Rollsinh ra ở Mississippi, vào năm 1935. Gia đình ông chuyển đến Memphis, Tennessee, vào năm 1948 và Elvis tốt nghiệp trung học vào năm 1953. Nhạc kịch của Elvis ảnh hưởng là nhạc pop và nhạc đồng quê. Khi còn là thiếu niên Memphis, anh bị ảnh hưởng bởi âm nhạc phúc âm trong nhà thờ và R & B. Elvis bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình với Sun Records tại Memphis vào năm 1954. Cuối năm 1955, hợp đồng thu âm của anh đã được bán cho RCA Victor. Đến năm 1956, ông là một cảm giác quốc tế. Ông bắt đầu một kỷ nguyên hoàn toàn mới của âm nhạc Mỹ và văn hóa đại chúng với âm thanh và phong cách kết hợp độc đáo thách thức các rào cản xã hội và chủng tộc thời đó.

Elvis presley đóng vai chính trong 33 bộ phim thành công. Anh được ca ngợi qua các buổi biểu diễn hòa nhạc kỷ lục, buổi hòa nhạc của anh ấy trong chuyến lưu diễn và ở Las Vegas. Ông đã bán được hơn một tỷ bản thu âm, nhiều hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Doanh số bán hàng tại Mỹ của anh đã mang lại cho anh giải thưởng vàng, bạch kim hoặc đa bạch kim. Anh nhận được 14 đề cử Grammy và giành chiến thắng 3 giải của National Academy of Recording Arts & Sciences . Giải thưởng nghề nghiệp từ Học viện Khoa học & Nghệ thuật Ghi âm Quốc gia. Anh ấy đã đạt được thành tựu trọn đời là giải thưởng Grammy. Được đặt tên là một trong mười thanh niên xuất sắc của quốc gia năm 1970 bởi Hoa Kỳ Jaycees. Ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của văn hóa đại chúng thế kỷ XX. Elvis qua đời tại nhà riêng ở Memphis, Graceland, năm 1977.

Bài 2

Task 2. Select the best title for the reading text.

(Chọn tiêu đề tốt nhất cho văn bản đọc.)

A. THE KIND OF POP MUSIC

B. ELVIS PRESLEY

C. THE UNITED STATES JAYCEES

D. ONE OF THE TEN OUTSTANDING YOUNG MEN OF USA FOR 1970

Lời giải chi tiết:

B. ELVIS PRESLEY

Giải thích:

Bài viết kể về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của Elvis Presley. Các đáp án A, C, D chỉ nói về 1 nội dung nhỏ được phân tích về Elvis Preley

Bài 3

Task 3.  Look for the words from the reading text which mean

(Tìm những từ trong văn bản đọc có nghĩa là)

1. religious music: nhạc tôn giáo                                

2. job: công việc

3. finish school or college: đã hoàn thành chương trình học ở trường                   

4. young people aged 13 to 19: Người trẻ từ 13-19 tuổi

5. considered: cân nahwcs

6. sensational: khác biệt, nổi bật

Lời giải chi tiết:

1. gospel music

2. career 

3. graduate

4. teenagers 

5. regarded  

6. outstanding

Bài 4

Task 4. Complete the table, using the information from the reading text.

(Hoàn thành bảng, sử dụng thông tin từ văn bản đọc.)

Full name

Born

Typical works

Important Achievements

Died

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Task 5. Choose the best answer for the following questions.

(Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau.)

Lời giải chi tiết:

1. Where was Elvis Presley’s hometown?

A. Las Vegas

B. Mississippi

C. Memphis

D. Tennessee

Thông tin: Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, or the King of Rock 'N' Roll was born in Mississippi, in 1935.

2. What kind of music influenced him?

A. Rock’N’Roll

B. Jazz

C. Gospel music

D. Pop

Thông tin: Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, or the King of Rock 'N' Roll was born in Mississippi, in 1935.

3. When did he begin his singing career?

A. 1935

B. 1945

C. 1948

D. 1954

Thông tin: Elvis began his singing career with the Sun Records in Memphis in 1954

4. How many awards did he get from 14 Grammy Awards nominations?

A. 3

B. 5

C. 10

D. 14

Thông tin: He got 14 Grammy nominations and won 3 careers awards from the National Academy of Recording Arts & Sciences

5. How old was he when he got the Grammy …. Achievement Awards?

A. 14

B. 25

C. 36

D. 40

Thông tin: He got the Grammy Lifetime Achievement Award at age 36

6. How old was he when he died?

A. 30

B. 42

C. 46

D. 52

Thông tin: Elvis died at his Memphis home, Graceland, in 1977. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí