Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 11

UNIT 11. CHANGING ROLES IN SOCIETY

Thay đổi vai trò trong xã hội

application (n) /ˌæplɪˈkeɪʃn/: việc áp dụng, ứng dụng

attendance (n) /əˈtendəns/: sự tham gia

breadwinner (n) /ˈbredwɪnə(r)/: trụ cột gia đình

burden (n) /ˈbɜːdn/: gánh nặng

consequently (adj) /ˈkɒnsɪkwəntli/: vì vậy

content (adj) /kənˈtent/: hài lòng

externally (v) /ɪkˈstɜːnəli/: bên ngoài

facilitate (v) /fəˈsɪlɪteɪt/: tạo điều kiện dễ dàng; điều phối

fnancial (adj) /faɪˈnænʃl/: (thuộc về) tài chính

hands-on (adj) /hændz-ɒn/: thực hành, thực tế, ngay tại chỗ

individually-oriented (adj) /ˌɪndɪˈvɪdʒuəli- ˈɔːrientɪd/: có xu hướng cá nhân

leave (n) /liːv/: nghỉ phép

male-dominated (adj) /meɪl-ˈdɒmɪneɪtɪd/: do nam giới áp đảo

real-life (adj) /rɪəl-laɪf/: cuộc sống thực

responsive (to) (adj) /rɪˈspɒnsɪv/: phản ứng nhanh nhạy

role (n) /rəʊl/: vai trò

sector (n) /ˈsektə(r)/: mảng, lĩnh vực

sense (of) (n) /sens/; tính

sole (adj) /səʊl/: độc nhất

tailor (v) /ˈteɪlə(r)/: biến đổi theo nhu cầu

virtual (adj) /ˈvɜːtʃuəl/: ảo

vision (n) /ˈvɪʒn/: tầm nhìn

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 11. Changing Roles in Society

Getting Started Unit 11 trang 58 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 11 trang 58 SGK tiếng Anh 9 mới

Hướng dẫn học tốt Getting Started unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 11 trang 61 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 1 Unit 11 trang 61 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập A Closer Look Unit 11, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 11 trang 62 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 2 Unit 11 trang 62 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập A Closer Look 2 Unit 11, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết
Communication Unit 11 trang 64 SGK tiếng Anh 9 mới Communication Unit 11 trang 64 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Communication unit 11, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 2 trang 16 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 2 trang 16 SGK tiếng Anh 9 mới

2, Replace the word(s) in italics with one of the words from the box. Thay thế những từ in nghiêng bàng các từ sau.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 1 trang 6 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 1 trang 6 SGK tiếng Anh 9 mới

2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture. Viết tên mỗi đồ thủ công truyền thống ở báng dưới tranh.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 3 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 3 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới

2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. Điền từ vào chỗ trống. Một số trường hợp có thể sử dụng nhiều hơn 1 lần.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 2 trang 19 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 2 Unit 2 trang 19 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần A closer look 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com