Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 10

UNIT 10. SPACE TRAVEL

Du hành không gian

astronaut (n) /ˈæstrənɔːt/: phi hành gia

astronomy (n) /əˈstrɒnəmi/: thiên văn học

attach (v) /əˈtætʃ/: buộc, gài

float (v) /fləʊt/: trôi (trong không gian)

habitable (adj) /ˈhæbɪtəbl/: có đủ điều kiện cho sự sống

International Space Station (ISS) (n) /ˌɪntəˈnæʃnəl speɪs ˈsteɪʃn/: Trạm vũ trụ quốc tế ISS

galaxy (n) /ˈɡæləksi/: thiên hà

land (v) /lænd/: hạ cánh

launch (v, n) /lɔːntʃ/: phóng

meteorite (n) /ˈmiːtiəraɪt/: thiên thạch

microgravity (n) /ˈmaɪkrəʊ ˈɡrævəti/: tình trạng không trọng lực

mission (n) /ˈmɪʃn/: chuyến đi, nhiệm vụ

operate (v) /ˈɒpəreɪt/: vận hành

orbit (v, n) /ˈɔːbɪt/: xoay quanh, đi theo quỹ đạo

parabolic flight (n) /ˌpærəˈbɒlɪk flaɪt/: chuyến bay tạo môi trường không trọng lực

rocket (n) /ˈrɒkɪt/: tên lửa

rinseless (adj) /rɪnsles/: không cần xả nước

satellite (n) /ˈsætəlaɪt/: vệ tinh

space tourism (n) /speɪs ˈtʊərɪzəm/: ngành du lịch vũ trụ

spacecraft (n) /ˈspeɪskrɑːft/: tàu vũ trụ

spaceline (n) /ˈspeɪslaɪn/: hãng hàng không vũ trụ

spacesuit (n) /ˈspeɪssuːt/: trang phục du hành vũ trụ

spacewalk (n) /ˈspeɪswɔːk/: chuyến đi bộ trong không gian

telescope (n) /ˈtelɪskəʊp/: kính thiên văn

universe (n) /ˈjuːnɪvɜːs/: vũ trụ

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 10. Space travel

A Closer Look 2 Unit 10 trang 50 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 2 Unit 10 trang 50 SGK tiếng Anh 9 mới

Hướng dẫn học tốt A closer look 2 unit 10 có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 10 trang 46 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 10 trang 46 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Getting Started Unit 10, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 1 Unit 10 trang 49 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập A Closer Look 1 Unit 10, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết
Communication Unit 10 trang 52 SGK tiếng Anh 9 mới Communication Unit 10 trang 52 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Communication Unit 10, có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 2 trang 16 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 2 trang 16 SGK tiếng Anh 9 mới

2, Replace the word(s) in italics with one of the words from the box. Thay thế những từ in nghiêng bàng các từ sau.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 1 trang 6 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 1 trang 6 SGK tiếng Anh 9 mới

2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture. Viết tên mỗi đồ thủ công truyền thống ở báng dưới tranh.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 3 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 3 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới

2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. Điền từ vào chỗ trống. Một số trường hợp có thể sử dụng nhiều hơn 1 lần.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 2 trang 19 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 2 Unit 2 trang 19 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần A closer look 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com