Đề số 11 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 9 mới


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

I. Choose the best answer

1. Last night I came home, cooked dinner, and ________TV.

A. watch         B. watched      C. was watching         D. would watch

2. I rarely eat ice cream now but I _____it when I was a child.

A. eat              B. used to eat              C. would eat       D. didn’t use to eat

3. I wish I ________you some money for your rent, but I’m broke myself.

A. can lend      B. would lend                C. could lend              D. will lend

4. Would you like __________and visit me next summer?

A. come           B. coming                    C. to come                   D. came

5. Rick left class early because he ________a headache.

A. had                         B. used to have           C. was having             D. has

6. Sara didn’t hear the phone. She ________.

A. sleeps          B. slept                        C. used to sleep           D. was sleeping

II. Give the correct form of the following verbs.

7. I wish I ( be ) ..................... a doctor when I grow up.

8. They wish it ( not rain) ..................... tomorrow.

9. If only we (not have ) ..................... a test last week.

10. I wish he (be) …………………here right now.

11. I wish tomorrow (be) ..................... a beautiful day.

12. I wish yesterday (be) ………………..Sunday.

Lời giải chi tiết

Question 1. B

Question 7. would be

Question 2. B

Question 8. wouldn’t rain

Question 3. C

Question 9. hadn’t had

Question 4. C

Question 10. were

Question 5. A

Question 11. would be

Question 6. D

Question 12. were

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.