Tuần 8: Đi học vui sao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 8: Đi học vui sao Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 15: Đọc: Cuốn sách của em

Giải Bài 15: Đọc: Cuốn sách của em SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 15: Viết: Chữ hoa G

Giải Bài 15: Viết: Chữ hoa G SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 15: Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ

Giải Bài 15: Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 16: Đọc: Khi trang sách mở ra

Giải Bài 16: Đọc: Khi trang sách mở ra SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 16: Viết: Nghe - viết: Khi trang sách mở ra

Giải Bài 16: Viết: Nghe - viết: Khi trang sách mở ra; Viết hoa tên người; Phân biệt l/n, ăn/ăng, ân/âng SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 16: Luyện tập

Giải Bài 16: Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm; câu nêu đặc điểm; dấu chấm, dấu chấm hỏi; Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 16: Đọc mở rộng: Viết phiếu đọc sách

Giải Bài 16: Đọc mở rộng: Viết phiếu đọc sách SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn