Tuần 29: Giao tiếp và kết nối

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 29: Giao tiếp và kết nối Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 19: Đọc: Cảm ơn anh hà mã

Giải Bài 19: Đọc: Cảm ơn anh hà mã SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 19: Viết: Chữ hoa M (kiểu 2)

Giải Bài 19: Viết: Chữ hoa M (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 19: Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn anh hà mã

Giải Bài 19: Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn anh hà mã SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 20: Đọc: Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét

Giải Bài 20: Đọc: Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 20: Viết: Nghe - viết: Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét

Giải Bài 20: Viết: Nghe - viết: Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét; Phân biệt: eo/oe, l/n, ên/ênh SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 20: Luyện tập

Giải Bài 20: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối; Dấu chấm, dấu phẩy; Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 20: Đọc mở rộng Chủ đề Sử dụng đồ dùng trong gia đình

Giải Bài 20: Đọc mở rộng Chủ đề Sử dụng đồ dùng trong gia đình SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn