Tuần 5: Đi học vui sao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 5: Đi học vui sao Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 9: Đọc: Cô giáo lớp em

Giải Bài 9: Đọc: Cô giáo lớp em SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 9: Viết: Chữ hoa D

Giải Bài 9: Viết: Chữ hoa D SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 9: Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học

Giải Bài 9: Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 10: Đọc: Thời khóa biểu

Giải Bài 10: Đọc: Thời khóa biểu SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 10: Viết: Nghe - viết: Thời khóa biểu

Giải Bài 10: Viết: Nghe - viết: Thời khóa biểu SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 10: Luyện tập

Giải Bài 10: Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động; Viết thời gian biểu SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 10: Đọc mở rộng Chủ đề Bản tin của nhà trường

Giải Bài 10: Đọc mở rộng Chủ đề Bản tin của nhà trường SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn