Tiếng Anh 6 - Friends plus Unit 1: Towns and cities

Từ vựng - Unit 1. Towns and cities - Tiếng Anh 6 - Friends plus


Tổng hợp lý thuyết về từ vựng (Vocabulary) trong toàn bộ Unit 1. Towns and cities tiếng Anh 6 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

I. Places in a town or city

(Các địa điểm trong thị trấn hoặc thành phố)

1.    

2.     

3. 

4.

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.    

12. 

13. 

14.            

15. 

16. 

17. 

18. 

19.   

20.        

II. A description of a cruise ship

(Mô tả một con tàu hải trình)

1.

2.

3. 

4. 

5.

6. 

7.

III. Comparing places and things

(So sánh các địa điểm và sự vật)

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6.

7. 

8.

9. 

10. 

11. 

12. 

IV. A description of a town or city

(Mô tả một thị trấn hoặc thành phố)

1. 

2.              

3.           

4.                         

5. 

V. Geography: Reading a map

(Địa lý: Đọc bản đồ)

1. 

2.             

3.              

4.                

5.                  

6. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: