Tiếng Anh 6 - Friends plus Unit 5: Food and health

Speaking – Unit 5. Food and heathy – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Speaking – Unit 5 – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

THINK! What’s your favourite restaurant. What kind of food and drink do you often eat there.

(HÃY NGHĨ! Nhà hàng yêu thích của bạn là gì. Bạn thường ăn những loại đồ ăn thức uống nào ở đó.)

Phương pháp giải:

My favourite restaurant is the chicken restaurant near my house. 

I often eat fried chicken, sticky rice and have fizzy drinks there.

(Quán ăn yêu thích của tôi là quán gà gần nhà.

Tôi thường ăn gà rán, xôi và uống nước có ga ở đó.)

Đoạn hội thoại 

Waitress: Hi there, can I help you?

Aaron: Yes, can I have a cheese sandwich, please?

Waitress: Sure! Would you like a salad or chips with it?

Aaron: Erm…chips, please!

Waitress: Desserts?

Aaron: No, thanks.

Waitress: Anything else?

Aaron: Oh, yes. I’ll have a cola please.

Waitress: Ok. That’s £ 5. 50, please.

Aaron: £ 5. 50. Here you are.

Waitress: Thank you.

Dịch nghĩa đoạn hội thoại:

Nhân viên phục vụ: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Aaron: Vâng, cho tôi xin một cái bánh mì kẹp phô mai được không?

Cô phục vụ bàn: Chắc chắn rồi! Bạn có muốn ăn kèm với salad hay khoai tây chiên không?

Aaron: Erm… khoai tây chiên, làm ơn!

Nhân viên phục vụ: Bạn có dùng món tráng miệng gì không?

Aaron: Không, cảm ơn.

Cô phục vụ bàn: Bạn còn cần gì nữa không?

Aaron: Ồ, vâng. Làm ơn cho tôi một lon nước ngọt có ga.

Nhân viên phục vụ: Ok. Hết 5 pao 50 xu.

Aaron: 5 pao 50 xu. Của bạn đây.

Nhân viên phục vụ: Cảm ơn bạn.

Bài 2

1. Complete the menu with the words in the box. Which things on the menu do you like or dislike?

(Hoàn thành menu với các từ trong hộp. Bạn thích hay không thích những món nào trong thực đơn?)

Burger               juice             chicken                chips                 cheese

 

bánh mì kẹp thịt                                                                        nước tráicây       

 thịt gà                                khoai tây chiên                               phômai

Lời giải chi tiết:

1. Chicken         

2. Chips               

3. Cheese             

4. Burger               

5. Juice

Dịch các đáp án:

1. thịt gà         

2. Khoai tây chiên                 

3. Phô mai               

4. Bánh mì kẹp thịt        

5. Nước trái cây

Bài 3

2. Listen and say the prices.

(Hãy nghe và nói các loại giá tiền sau.)


1.£4.5O           four pounds fifty

2. £.100            one pound

3. £1.20            one pound twenty

4. £4.95            four pounds ninety-five

5. £0.80            eighty pence

Bài 4

3. Read and say the prices. Listen and check.

(Hãy đọc và nói giá cả. Nghe và kiểm tra.)


1. £225                     

2.€1.00                     

3.€0.50

4. 3.85

5. 720         

6. £0.99

GLOSSARY

$=dollar(s) and cents    £=pound(s) and pence

€=euro(s) and cents

BẢNG CHÚ GIẢI

$ = đô la (s) và xu£ = pao (s) và xu

€ = (s) euro và xu

Lời giải chi tiết:

1. £225: two hundreds and twenty-five pounds.     

2. €1.00 : one euro. 

3. €0.50: zero point five euros.

4. 3.855720 : three point eight five five seven two zero.

Bài 5

4. Read the dialogue, look at the menu and calculate the total price. Then watch or listen and check. Is Aaron's meal very healthy?

(Hãy đọc đối thoại, nhìn vào menu và tính tổng giá. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Bữa ăn của Aaron rất tốt cho sức khỏe phải không?)


Lời giải chi tiết:

Bài hội thoại

Waitress: Hi there, can I help you?

Aaron: Yes, can I have a cheese sandwich, please?

Waitress: Sure! Would you like a salad or chips with it?

Aaron: Erm…chips, please!

Waitress: Desserts?

Aaron: No, thanks.

Waitress: Anything else?

Aaron: Oh, yes. I’ll have a cola please.

Waitress: Ok. That’s £ 5. 50, please.

Aaron: £ 5. 50. Here you are.

Waitress: Thank you.

Dịch bài hội thoại:

Nhân viên phục vụ: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Aaron: Vâng, cho tôi xin một cái bánh mì kẹp phô mai được không?

Cô phục vụ bàn: Chắc chắn rồi! Bạn có muốn ăn kèm với salad hay khoai tây chiên không?

Aaron: Erm… khoai tây chiên, làm ơn!

Nhân viên phục vụ: Bạn có dùng món tráng miệng gì không?

Aaron: Không, cảm ơn.

Cô phục vụ bàn: Bạn còn cần gì nữa không?

Aaron: Ồ, vâng. Làm ơn cho tôi một lon nước ngọt có ga.

Nhân viên phục vụ: Ok. Hết 5 pao 50 xu.

Aaron: 5 pao 50 xu. Của bạn đây.

Nhân viên phục vụ: Cảm ơn bạn.

- The total price is  £ 5. 50 (five pounds fifty)

(Tổng giá là 5 pao 50 xu)

- No, it isn't. Aaron’s meal isn’t healthy.

(Không, không phải vậy. Bữa ăn của Aaron không tốt cho sức khỏe.)

Bài 6

5. Look at the dialogue and complete these Key Phrases. Then practise the dialogue with apartner. Use đifferent items from the menu in exercise 1.

(Hãy nhìn vào đoạn hội thoại và hoàn thành các cụm từ chính sau đây. Sau đó, thực hành đối thoại với một người bạn. Sử dụng các món khác nhau từ thực đơn trong bài tập 1.)

KEY PHRASES

Ordering food

1……………………….help you?

2. Can I ………………………., please?

3. Would you ……………………….(with that)?

4. ……………………….else?

5. I’ll ………………………., please.

6. ……………………….,please.

 

Lời giải chi tiết:

1. Can Ihelp you?

2. Can I have a cheese sanwich, please?

3. Would you like a salad or chips with that)?

4. Anything else?

5. I’ll have a cola, please.

6. £ 14.80, please.

Dịch câu trả lời:

1. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

2. Cho tôi một chiếc bánh mì kẹp phô mai được không?

3. Bạn có muốn ăn kèm với salad hay khoai tây chiên không)?

4. Còn gì nữa không?

5. Làm ơn cho tôi một lon nước ngọt.

6. Làm ơn cho tôi 14,80 bảng Anh.

Bài 7

6. Work in pairs. Prepare and practise two dialogues using the Key Phrases and the situations below. Use the menu in exercise 1.

(Làm việc theo cặp. Chuẩn bị và thực hành hai đoạn hội thoại sử dụng Cụm từ chính và các tình huống bên dưới. Sử dụng menu trong bài tập 1.)

Situation A: You’re very hungry and you love desserts. You’ve got £10.

Situation B: You’re a vegetarian and you don’t like cola. You’ve got £6.

(Tình huống A: Bạn đang rất đói và bạn thích món tráng miệng. Bạn đã nhận được £ 10.

Tình huống B: Bạn là người ăn chay và bạn không thích cola. Bạn đã nhận được £ 6.)

Lời giải chi tiết:

Situation A:

(Tình huống A:)

Waitress: Hi there, can I help you?

You: Yes, can I have a burger, please?

Waitress: Sure! Would you like a salad or cheese with it?

You: Erm…salad, please!

Waitress: Desserts?

You: No, thanks.

Waitress: Anything else?

You: Oh, yes. I’ll have mineral water, please.

Waitress: Ok. That’s £ 5. 90, please.

You: £ 5. 90. Here you are.

Waitress: Thank you.

Dịch nghĩa đoạn hội thoại:

Nhân viên phục vụ: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Vâng, cho tôi một cái bánh mì kẹp thịt được không?

Cô phục vụ bàn: Chắc chắn rồi! Bạn có muốn ăn kèm với salad hoặc pho mát không?

Bạn: Ờ… sa lát, làm ơn!

Nhân viên phục vụ: Bạn có dùng món tráng miệng gì không?

Bạn: Không, cảm ơn.

Cô phục vụ bàn: Còn gì nữa không?

Bạn: Ồ, vâng. Tôi sẽ có nước khoáng, làm ơn.

Nhân viên phục vụ: Ok. Vui lòng cho tôi xin 5 pao 90 xu.

Bạn: 5 pao 90 xu. Của bạn đây.

Nhân viên phục vụ: Cảm ơn bạn.

Situation B

Tình huống B:

Waitress: Hi there, can I help you?

You: Yes, can I have a burger, please?

Waitress: Sure! Would you like a salad or cheese with it?

You: Erm…salad, please!

Waitress: Desserts?

You: No, thanks.

Waitress: Anything else?

You: Oh, yes. I’ll have mineral water, please.

Waitress: Ok. That’s £ 4.90, please.

You: £ 4.90. Here you are.

Waitress: Thank you.

Dịch nghĩa đoạn hội thoại:

Nhân viên phục vụ: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Vâng, cho tôi một cái bánh bơ gơ chay được không?

Cô phục vụ bàn: Chắc chắn rồi! Bạn có muốn ăn kèm với salad hoặc pho mát không?

Bạn: Ờ… salad, làm ơn!

Nhân viên phục vụ: Món tráng miệng?

Bạn: Không, cảm ơn.

Cô phục vụ bàn: Còn gì nữa không?

Bạn: Ồ, vâng. Tôi sẽ có nước khoáng, làm ơn.

Nhân viên phục vụ: Ok. Xin vui lòng cho tôi xin 4 pao 90 xu.

Bạn: 4 pao 90 xu,. Của bạn đây.

Nhân viên phục vụ: Cảm ơn bạn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: