Tiếng Anh 6 - Friends plus Unit 7: Growing up

Writing – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

THINK! Who is your favourite celebrity? Can you describe him/ he?

(HÃY NGHĨ! Ai là người nổi tiếng yêu thích của bạn? Bạn có thể miêu tả anh ấy không?)

My favorite celebrity is Manh Truong. He is an actor. He looks very young even though he is nearly 40 years old. He is tall and handsome. He is very manly and generous.

(Người nổi tiếng yêu thích của tôi là Mạnh Trường. Anh ấy là một diễn viên. Anh ấy trông rất trẻ mặc dù anh ấy đã gần 40 tuổi. Anh ấy cao và đẹp trai. Anh ấy rất nam tính và hào phóng.)

1. Read the article and look at the words in blue. What do we use them for?

(Đọc bài viết và nhìn vào các từ có màu xanh lam. Chúng ta sử dụng chúng để làm gì?)

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth is a famous Australian actor. He's best known for his roles in the films Thor and Snow White and the Huntsman.

He's very tall (1.00 metres), strong and good-looking. Chris has fair hair and blue eyes. He's sometimes got a beard and a moustache.

Lời giải chi tiết:

We use the words in blue to descibe an actor.

(Chúng ta sử dụng các từ màu xanh lam để mô tả một diễn viên.)

Dịch bài viết:

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth là nam diễn viên nổi tiếng người Úc. Anh được biết đến với vai diễn trong bộ phim Thor và " Bạch Tuyết và người thợ săn.

Anh ấy rất cao (1,00 mét), mạnh mẽ và ưa nhìn. Chris có mái tóc trắng và đôi mắt xanh. Đôi khi anh ấy để râu và ria mép.

Bài 2

2. Complete the Key Phrases with words in the description.

(Hoàn thành các Cụm từ chính bằng các từ trong mô tả.)

KEY PHRASES

1. He / She is a............................ 

2. He / She is……………………… 

3. He / She is..................and....... 

4. He / She's got………………….. 

5. He / She is.. . but he/she......... 

6. He / She becomes a ………….

Lời giải chi tiết:

1. famous     

2. best know, his roles in the filmd Thor and Snow White and the Huntsman

3. tall, strong, good looking

4. fair hair and blue eyes

5. busy, spents lots of time outdoor

6. superhero

Dịch câu:

1. Anh ấy / Cô ấy là một người nổi tiếng.

2. Anh ấy / cô ấy biết rõ nhất, các vai diễn của anh ấy trong phim Thor và Snow White and the Huntsman.

3. Anh ấy / Cô ấy cao, khỏe và ưa nhìn.

4. Anh ấy / Cô ấy có mái tóc đẹp và đôi mắt xanh.

5. Anh ấy / cô ấy bận rộn nhưng anh ấy / cô ấy dành nhiều thời gian ở ngoài trời.

6. Anh ấy / Cô ấy trở thành siêu anh hùng.

Bài 3

3. Match 1—7 with a—g to complete the sentences.

(Nối 1—7 với a — g để hoàn thành các câu.)

We use

1. an exclamation mark (!)

2. a question mark (?)

3. a capital letter (A, B, C,...)

4. a comma (,)

5. an apostrophe (} (for example, we re, Susan%)

6. a full stop (.)

7. words in italics (for example, Thor, Coco)

a. at the beginning of a sentence and with names, countries, nationalities and names of books, films and songs.

b.in lists and for pauses.

c. at the end of a sentence.

d. at the end of a question.

e. when we say the title of a book, film or song.

f. for an exclamation or an imperative.

g. in short forms and to show possession.

Phương pháp giải:

Dịch câu:

Chúng ta sử dụng:

1. dấu chấm than (!) cho một câu cảm thán hoặc một mệnh lệnh.

2. một dấu chấm hỏi (?)ở cuối câu hỏi.

3. một chữ cái viết hoa (A, B, C, ...) ở đầu câu và với tên, quốc gia, quốc tịch và tên sách, phim và bài hát.

4. dấu phẩy (,) phần liệt kê và sự tạm dừng.

5. dấu nháy đơn (} (ví dụ: chúng tôi là, Susan%) ở dạng ngắn và để thể hiện sự sở hữu.

6. một dấu chấm (.)ở cuối câu.

7. các từ in nghiêng (ví dụ, Thor, Coco) khi chúng ta nói tên sách, phim hoặc bài hát.

Lời giải chi tiết:

1- f       

2- d     

3- a     

4 - b  

5 - g     

6 - c     

7- e


Bài 4

 4. Rewrite the text with the correct punctuation.

(Viết lại văn bản với dấu câu đúng.)

jennifer lawrence is an american actor she was born in kentucky she is tall and shes got blonde hair and blue eyes jennifers most famous role was a girl called katniss everdeen in the hunger games

Lời giải chi tiết:

Jennifer lawrence is an american actor. She was born in Kentucky.  She is tall and she's got blonde hair and blue eyes. Jennifer's most famous role was a girl called Katniss Everdeen in the Hunger games.

Dịch văn bản:

Jennifer lawrence là một diễn viên người Mỹ. Cô sinh ra ở Kentucky. Cô ấy cao, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Vai diễn nổi tiếng nhất của Jennifer là một cô gái tên là Katniss Everdeen trong trò chơi Hunger.

Bài 5

5. USE IT! Follow the steps in the writing guide.Write a description of your favorite celebrity.

(Làm theo các bước trong hướng dẫn viết. Viết mô tả về người nổi tiếng yêu thích của bạn.)

WRITING GUIDE 

A. TASK

Write a description of your favourite celebrity. 

B. THINK AND PLAN

1. Which person do you want to describe? 

2. Who is he/she? What is he / she famous

for? 

3. What does he / she look like? 

4. How does he / she behave?

C. WRITE 

Write a description of a person. Use the right adjectives, nouns and verbs to describe his/ her appearance and behaviour.

D. CHECK

• word order in descriptions 

• meanings of adjectives, nouns and verbs 

• punctuation

Lời giải chi tiết:

HƯỚNG DẪN VIẾT

A. NHIỆM VỤ

Viết mô tả về người nổi tiếng yêu thích của bạn.

B. SUY NGHĨ VÀ LẬP KẾ HOẠCH

1. Bạn muốn miêu tả người nào?

2. Anh ấy / cô ấy là ai? Anh ấy / cô ấy nổi tiếng là gì

vì?

3. Anh ấy / cô ấy trông như thế nào?

4. Anh ấy / cô ấy cư xử như thế nào?

C. VIẾT

Viết mô tả về một người. Sử dụng đúng tính từ, danh từ và động từ để mô tả ngoại hình và hành vi của anh ấy / cô ấy.

D. KIỂM TRA

• thứ tự từ trong mô tả

• nghĩa của tính từ, danh từ và động từ

• chấm câu

Duc Phuc is a Vietnamese singer. He was born in Hanoi.  He is tall and he's got short black hair and black eyes. Duc Phuc won Vietnam idol competition. He is best know for the song “ Het thuong can nho”. Besides, he is also a  famous fashionista.

Dịch bài viết:

Đức Phúc là một ca sĩ Việt Nam. Anh sinh ra ở Hà Nội. Anh ấy cao, tóc đen ngắn và mắt đen. Đức Phúc chiến thắng cuộc thi Vietnam idol. Anh được biết đến nhiều nhất với ca khúc “Hết thương cạn nhớ”. Bên cạnh đó, anh còn là một tín đồ thời trang nổi tiếng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.