Tiếng Anh 6 - Friends plus Unit 7: Growing up

Speaking – Unit 7. Growing up – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – Unit 7. Growing up – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

THINK! Imagine that you can interview your favourtie singer or actor. What questions do you want to ask?

(HÃY NGHĨ! Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể phỏng vấn ca sĩ hoặc diễn viên yêu thích của bạn. Bạn muốn hỏi những câu hỏi nào?)

If I can interview my favorite singer or actor, I will ask the following questions:

Where you live now?

What do you usually do in your free time?

What is your Facebook?

Do you have to work on weekends?

(Nếu tôi có thể phỏng vấn ca sĩ hoặc diễn viên yêu thích của tôi, tôi sẽ hỏi những câu hỏi sau:

Bây giờ bạn đang sống ở đâu?

Bạn thường làm gì lúc rảnh rỗi?

Facebook của bạn là gì?

Bạn có phải làm việc vào cuối tuần không?)

1. Complete the dialogue with sentences a—d. Then watch or listen and check.

Where is the pop star from?

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các câu từ a đến d. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra.)


Ngôi sao nhạc pop đến từ đâu?

Interviewer: Hi. It's great to meet you. I've got a few questions for you, if that's OK.

Pop star: Sure. Go ahead.

 Interviewer:Great. So, when did you decide to become a singer?

Pop star:Good question.1…………………….

Interviewer:Really? How old were you?

 

Pop star:2………………………………………..

Interviewer:That's interesting. Where did you go to school?

Pop star:Erm, in Texas at first, but then we moved to New York.

Interviewer: Cool! Did you enjoy living there?

Popstar: Sure.3……………………………….

Interviewer: One more question. What was the most exciting moment in your career?

Pop star: Mmm. That's a difficult one.

4……………………………………

Interviewer:Ah yes, of course. That was great. Thanks for your time.

Pop star : You're welcome.


a. Oh, about ten, I think.

b. l guess it was when I sang with Beyoncé last year.

c. I decided when I was at school.

d. It was quite exciting to be in a big city.

Phương pháp giải:

Ok, Jasmine, Garret, it’s your turn. Garret, remember you are the journalist. Jasmine, you’re the pop star. 

Interviewer: Hi. It's great to meet you. I've got a few questions for you, if that's OK.

Pop star: Sure. Go ahead.

Interviewer: Great. So, when did you decide to become a singer?

Pop star: Good question.I decided when I was at school.

Interviewer: Really? How old were you?

Pop star: Oh, about ten, I think.

Interviewer: That's interesting. Where did you go to school?

Pop star: Erm, in Texas at first, but then we moved to New York.

Interviewer: Cool! Did you enjoy living there?

Pop star: Sure. It was quite exciting to be in a big city.

Interviewer: One more question. What was the most exciting moment in your career?

Pop star: Mmm. That's a difficult one.

                l guess it was when I sang with Beyoncé last year.

Interviewer: Ah yes, of course. That was great. Thanks for your time.  

Pop star : You're welcome.

Dịch bài nghe:

Được rồi, Jasmine, Garret, đến lượt bạn. Garret, hãy nhớ bạn là người phỏng vấn. Jasmine, bạn là ngôi sao nhạc pop.

Người phỏng vấn: Xin chào. Thật tuyệt khi gặp bạn. Tôi có một vài câu hỏi cho bạn, nếu điều đó được.

Ngôi sao nhạc pop: Chắc chắn rồi. Bạn có tự nhiên

Người phỏng vấn: Tuyệt vời. Vậy, bạn quyết định trở thành ca sĩ từ khi nào?

Ngôi sao nhạc pop: Đó là một câu hỏi hay. Tôi đã quyết định khi còn đi học.

Người phỏng vấn: Thật không? Bạn bao nhiêu tuổi lúc đó?

Ngôi sao nhạc pop: Ồ, tôi nghĩ là khoảng 10 tuổi.

Người phỏng vấn: Thật thú vị. Bạn đã đi học ở đâu?

Ngôi sao nhạc pop: Erm, lúc đầu ở Texas, nhưng sau đó chúng tôi chuyển đến New York.

Người phỏng vấn: Tuyệt! Bạn có thích sống ở đó không?

Ngôi sao nhạc pop: Chắc chắn rồi. Thật là thú vị khi được ở trong một thành phố lớn.

Người phỏng vấn: Một câu hỏi nữa. Khoảnh khắc thú vị nhất trong sự nghiệp của bạn là gì?

Ngôi sao nhạc pop: Ừm. Đó là một sự khó khăn.

                 Tôi đoán đó là khi tôi hát với Beyoncé năm ngoái.

Người phỏng vấn: À vâng, tất nhiên. Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi.

Ngôi sao nhạc pop: Không có gì.

Lời giải chi tiết:

1. c     

2. a     

3. d     

4. b

Bài 2

2. Look at the Key Phrases. Which does the interviewer use and which does thepop star use? Then watch or listen and check your answers.

(Nhìn vào các cụm từ khóa. Người phỏng vấn sử dụng cụm từ nào và ngôi sao nhạc pop sử dụng cụm từ nào? Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)


KEY PHRASES

Doing an interview

  1. I've got a few questions for you, if that's OK.
  2. Sure. Go ahead.
  3. Good question!
  4. One more question.
  5. That's a difficult one.
  6. Thanks for your time.

Lời giải chi tiết:

CỤM TỪ KHÓA

Thực hiện một cuộc phỏng vấn

1. Tôi có một vài câu hỏi cho bạn, nếu điều đó được.

2. Chắc chắn rồi. Bạn cứ tự nhiên.

3. Đó là một câu hỏi hay!

4. Một câu hỏi nữa.

5. Đó là một sự khó khăn.

6. Cảm ơn vì thời gian của bạn.

* Interviewer: 

1. I've got a few questions for you.

4. One more question.

6. Thanks for your time.

* Pop star: 

2. Sure, go ahead.

3. Good question!

5. That's a difficult one.

Bài 3

3. Practice the dialogue with a partner.

(Thực hành đoạn hội thoại với bạn cùng lớp.)

Phương pháp giải:

Em hãy thực hành đọc đoạn hội thoại sau với một người bạn trong lớp của em.

Interviewer: Hi. It's great to meet you. I've got a few questions for you, if that's OK.

Pop star: Sure. Go ahead.

Interviewer: Great. So, when did you decide to become a singer?

Pop star: Good question.I decided when I was at school.

Interviewer: Really? How old were you?

Pop star: Oh, about ten, I think.

Interviewer: That's interesting. Where did you go to school?

Pop star: Erm, in Texas at first, but then we moved to New York.

Interviewer: Cool! Did you enjoy living there?

Pop star: Sure. It was quite exciting to be in a big city.

Interviewer: One more question. What was the most exciting moment in your career?

Pop star: Mmm. That's a difficult one.

 l guess it was when I sang with Beyoncé last year.

Interviewer: Ah yes, of course. That was great. Thanks for your time.  

Pop star : You're welcome.

Bài 4

4. Read the Study strategy. Look at the situation and then think of some follow - up questions for 1-5 in the table.

(Đọc phần nghiên cứu chiến lược. Xem tình huống và sau đó nghĩ về một số câu hỏi tiếp theo cho câu hỏi từ 1 đến 5 trong bảng.)

STUDY STRATEGY

Improving your speaking:

You can have more interesting conversations in English if you:

  • react to what people say.
  • ask them questions to find out more information.

 

Really?

That's interesting.

Cool!

Yes, of course.

 

1. Why ... ?

2. When .... ?

3. Where ... ?

4. What...?

5 ... ?


Phương pháp giải:

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

Cải thiện khả năng nói của bạn:

Bạn có thể có nhiều cuộc trò chuyện thú vị hơn bằng tiếng Anh nếu bạn:

• phản ứng với những gì mọi người nói.

• đặt câu hỏi cho họ để tìm hiểu thêm thông tin.

 

Có thật không?

Nó thật thú vị.

Tuyệt!

Vâng tất nhiên.

1. Tại sao ...?

2. Khi nào ....?

3. Ở đâu ...?

4. Cái gì ...?

5 ...?

Bài 5

5. Work in pairs. Prepare and practice interviews with a famous person. Use the Key Phrases, the Study Strategy and ideas from the list below.

(Làm việc theo cặp. Chuẩn bị và thực hành các cuộc phỏng vấn với một người nổi tiếng. Sử dụng các Cụm từ Khóa, Chiến lược Nghiên cứu và các ý tưởng từ danh sách bên dưới.)

Interview questions

When did you become a ... ?

When did you get married to ... ?

What did you look like when you were ... ?

How did you feel when ... ?

 When did you first ...?

Phương pháp giải:

Interviewer :  Hi. It's great to meet you. I've got a few questions for you, if that's OK.

Singer:  Sure. Go ahead.

Interviewer : Great. So, when did you become a singer?

Singer:  Good question. I decided when i was in grade 6.

Interviewer:  Really? Why do you decide to be a singer?

Singer: Um, because i started learning to sing when i was 4 years old and my mother said that i'm good at singing.

Interviewer: That's interesting. Where did you go to school?

Singer:  Erm, in Nam Dinh at first, but then we moved to Ha Noi.

Interviewer:  Cool! Did you enjoy living there?

Singer: Yes, living in a big city give me more opportunities.

Interviewer : OK. One more question. What was the most exciting moment in your career?

Singer: Mmm. That's a difficult one. I guess it was when I sang with Hong Nhung.

Interviewer:   Ah yes, of course. That was great. Thanks for your time.

Singer:  You' re welcome.

Dịch đoạn hội thoại:

Người phỏng vấn: Xin chào. Thật tuyệt khi gặp bạn. Tôi có một vài câu hỏi cho bạn, nếu điều đó được.

Ca sĩ: Chắc chắn rồi. Bạn cứ tự nhiên.

Người phỏng vấn: Tuyệt vời. Vậy, bạn trở thành ca sĩ từ khi nào?

Ca sĩ: Câu hỏi hay. Tôi quyết định khi tôi học lớp 6.

Người phỏng vấn: Thật không? Tại sao bạn quyết định trở thành ca sĩ?

Ca sĩ: Ừm, vì tôi bắt đầu học hát khi tôi 4 tuổi và mẹ tôi nói rằng tôi hát hay.

Người phỏng vấn: Điều đó thật thú vị. Bạn đã đi học ở đâu?

Ca sĩ: Ờ, lúc đầu ở Nam Định, nhưng sau đó chúng tôi chuyển ra Hà Nội.

Người phỏng vấn: Tuyệt! Bạn có thích sống ở đó không?

Ca sĩ: Đúng vậy, sống ở thành phố lớn cho tôi nhiều cơ hội hơn.

Người phỏng vấn: OK. Một câu hỏi nữa. Khoảnh khắc thú vị nhất trong sự nghiệp của bạn là gì?

Ca sĩ: Ừm. Đó là một khó khăn. Tôi đoán là khi hát với Hồng Nhung.

Người phỏng vấn: À vâng, tất nhiên. Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi.

Ca sĩ: Không có gì.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.