Tiếng Anh 6 - Friends plus Unit 5: Food and health

Writing – Unit 5. Food and heathy – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – Unit 5. Food and heathy – SGK tiếng Anh 6 - Friends plus

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

THINK! Who cooks in your family? What do they usually cook? Do you like cooking?

(Hãy nghĩ! Ai nấu ăn trong gia đình bạn? Họ thường nấu món gì? Bạn có thích nấu ăn không?)

Lời giải chi tiết:

In my family, my mom often cooks. She often cooks rice, meat, fish, vegetables, soup, fries eggs and makes cakes.

I really like cooking because I can cook food for the people I love.

(Trong gia đình tôi, mẹ tôi thường nấu ăn. Cô thường nấu cơm, thịt, cá, rau, súp, chiên trứng và làm bánh.

Tôi thực sự thích nấu ăn vì tôi có thể nấu đồ ăn cho những người tôi yêu thương.)

Bài 2

1. Check the meanings of the words in the glossary. Then read Sally's blog. What does she gave for the starter? What is her favorite part of the meal?

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong bảng chú giải. Sau đó đọc nhật ký của Sally. Cô ấy đã làm món gì cho món khai vị? Món yêu thích của cô ấy trong bữa ăn là gì?)

GLOSSARY

Tuna   red pepper       olives      ingredients        chop         starter              main course             dessert

 

SALLY’S EASY MENU BLOG

Hi. Here’s my menu for today.

First, I eat some nuts.

Next, I’ve got these fun egg salads for the starter.

Then, the main course is mini pizzas with tuna, red pepper and olives. Simple ingredients but great.

Finally, my favourite: dessert.It’s hot fruit with ice cream. Chop fruit cook it with sugar and serve with ice cream. So yummy.

Enjoy your meal! Join me tomorrow for another menu.

Lời giải chi tiết:

 

BẢNG CHÚ GIẢI

cá ngừ          ô liu                 ớt đỏ             quả ô-liu                  thành phần                         cắt nhỏ món khai vị                                 món ăn chính                          món tráng miệng

 

NHẬT KÝ THỰC ĐƠN DỄ DÀNG CỦA SALLY

Xin chào. Đây là thực đơn của tôi cho ngày hôm nay.

Đầu tiên, tôi ăn một số loại hạt.

Tiếp theo, tôi có món salad trứng thú vị này để làm món khai vị.

Sau đó, món chính là pizza cỡ nhỏ với cá ngừ, ớt đỏ và ô liu. Thành phần đơn giản nhưng tuyệt vời.

Cuối cùng, món yêu thích của tôi: món tráng miệng. Đó là trái cây với kem. Cắt nhỏ trái cây nấu với đường và dùng với kem. Thật ngon.

Ăn ngon miệng nhé! Hãy tham gia với tôi vào ngày mai để có một thực đơn khác nhé.

 

- tuna (n): cá ngừ

- red pepper (n): ớt đỏ

- olives (n): quả ô liu

- ingredients (n): thành phần

- chop (n): chặt

- starter (n): món khai vị

- main course (n): món chính

- dessert (n): món tráng miệng

- She has some nuts for the starter.

(Cô ấy có một số loại hạt để làm món khai vị)

- Her favorite part is dessert.

(Món yêu thích của cô ấy là món tráng miệng).

Bài 3

2. Complete the Key Phrases with words form Sally's blog.

(Hoàn thành các cụm từ khóa với các dạng thức của từ trong nhật ký của Sally.)

KEY PHRASES

Writing a food blog.

1……………..ingredients but……………..!

2. So………………….!

3. Enjoy your……………..!

4. Join me………………….

Phương pháp giải:

Viết nhật kí về thực phẩm.

1 …………… ..thành phần, nhưng …………… ..!

2. Quá là ………………….!

3. Hãy thưởng thức …………… ..của bạn!

4. Tham gia cùng tôi ………………….

Lời giải chi tiết:

1. Simple, great

2. Yummy

3. your meal 

4. tomorrow for another menu

Dịch nghĩa các câu:

1. Thành phần đơn giản nhưng tuyệt vời.

2. Quá là ngon!

3. Hãy thưởng thức bữa ăn của bạn!

4. Hãy tham gia cùng tôi cho thực đơn vào ngày mai.

Bài 4

3. Look at the words and phrases in blue in the blog. Which two have the same meaning?

(Hãy nhìn vào các từ và cụm từ màu xanh lam trong blog. Hai cái nào có cùng ý nghĩa?)

Lời giải chi tiết:

- First (adv): đầu tiên

- Next (adv): tiếp theo

- Then (adv): sau đó

- Finally (adv): cuối cùng

The two words have the same meaning are “ next” and “ then”.

(Hai từ có cùng nghĩa là “tiếp theo” và “sau đó”.)

Bài 5

4. Order pictures and sentences a-d. Then complete the sentences with the words in exercise 3.

(Sắp xếp thứ tự hình ảnh và câu từ a đến d. Sau đó hoàn thành các câu với các từ trong bài tập 3.)

Chả giò / Nem rán / Vietnamese spring rolls

a........ place the filling on a rice paper and fold. 

b........ mix the ingredients together. 

c......... serve with dipping sauce and vegetables. 

d........ deep fry the rolls in oil.

Lời giải chi tiết:

1- b              2-a        3 - d              4- c 

b. First     a. Next     d. Then      c. Finally

b. Đầu tiên,  trộn đều các nguyên liệu với nhau.

a. Sau đó, đặt nhân lên bánh tráng và gấp lại.

d. Sau đó, chiên các cuộn trong dầu.

c. Cuối cùng, ăn kèm với nước chấm và rau.

Bài 6

5. Use it. Follow the steps in writing guide.

(Sử dụng nó. Làm theo các bước trong hướng dẫn viết bài.)

WRITING GUIDE

A. TASK

Write a food blog.

B. THINK AND PLAN

  1. What is the name of your blog.
  2. What is on your menu?
  3. What are the ingredients?
  4. How often do you write your blog?

C. WRITE

Write your blog.Look at the model text again for ideas. Use photos if possible.

D. CHECK

  • presentation of blog
  • grammar
  • sequencing


Phương pháp giải:

HƯỚNG DẪN VIẾT

A. CÓ NHIỆM VỤ

Viết blog về thực phẩm.

B. SUY NGHĨ VÀ LÊN KẾ HOẠCH

1. Tên blog của bạn là gì.

2. Có gì trong thực đơn của bạn?

3. Các thành phần là gì?

4. Bạn viết blog của mình bao lâu một lần?

C. VIẾT

Viết blog của bạn. Nhìn lại văn bản mô hình để tìm ý tưởng. Sử dụng ảnh nếu có thể.

D. KIỂM TRA

• trình bày blog

•ngữ pháp

• trình tự

Lời giải chi tiết:

Name of the Blog: "Subin love to eat Blog"

Hi. Here is my menu for today

First, I eat some walnuts

Next. I've got Russian salad for the starter

Then, the main course is Pho with broth, rice noodles, some kind of herbs and beef. simple ingredients but great!

Finally, my favorite: dessert. It's waterlemon juices. So yummy.

Enjoy your meal! Join me tomorrow for another menu.

Dịch nghĩa đoạn blog:

Tên Blog: "Subin thích ăn Blog"

Xin chào. Đây là thực đơn của tôi cho ngày hôm nay

Đầu tiên, tôi ăn một ít quả óc chó

Kế tiếp. Tôi có món salad Nga cho người mới bắt đầu

Sau đó, món chính là phở với nước dùng, bánh phở, một số loại rau thơm và thịt bò. thành phần đơn giản nhưng tuyệt vời!

Cuối cùng, món yêu thích của tôi: món tráng miệng. Đó là nước ép dưa hấu. Thật ngon.

Ăn ngon miệng nhé! Hãy tham gia với tôi vào ngày mai để có một thực đơn khác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: