Vocabulary and Listening – Unit 6. Sports – Tiếng Anh 6 – Friends Plus


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary and Listening – Unit 6. Sports – SGK tiếng Anh 6 – Friends plus

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

THINK! What sports are difficult and dangerous? Are these sports popular in your country?

(HÃY NGHĨ! Những môn thể thao nào khó và nguy hiểm? Những môn thể thao này có phổ biến ở đất nước của bạn không)

Some sports are difficult and dangerous are surfing, mountain-climbing, car-racing.

These sports are not popular in my country.

(Một số môn thể thao khó và nguy hiểm là lướt sóng, leo núi, đua ô tô.

Những môn thể thao này không phổ biến ở đất nước của tôi.)

SUPERSTARS

Sports in the X Games are always exciting and often dangerous The games started in 1995 when 500,000 fans travelled to Newport in the USA and watched sports like BMX, skateboarding and motocross Our programme today looks at two skateboarders who decided to leam to skateboard when they were very young. They competed in the X Games and became big stars - Tom Schaar, the youngest gold medallist in the history of the games, and Alana Smith, the youngest silver medallist.

1 She/ He learned to skate when she/he was…………………

a. four                          b. seven                        c. nine

2 She / He first went to the X Games in…………………

a. Barcelona                 b. Miami                       c. Shanghai

3 She/ He did a trick called…………………

a. 900                           b. 108               c. 540 McTwist

4 She / He won an X Games   medal when she/he was…………………

a. ten                            b. twelve                      c. Fourteen

Phương pháp giải:

SIÊU SAO

Các môn thể thao trong XGames luôn thú vị và thường nguy hiểm Các trò chơi bắt đầu vào năm 1995 khi 500.000 người hâm mộ đi du lịch đến Newport ở Hoa Kỳ và xem các môn thể thao như BMX, trượt ván và mô tô thì rất trẻ. Họ đã thi đấu trong XGames và trở thành những ngôi sao lớn - Tom Schaar, người giành huy chương vàng trẻ nhất trong lịch sử các trò chơi, và Alana Smith, người giành huy chương bạc trẻ nhất.

1. Cô ấy / Anh ấy học trượt băng khi cô ấy / anh ấy …………………

a. bốn               b. bảy               c. chín

2. Cô ấy / Anh ấy lần đầu tiên tham dự XGames năm …………………

a. Barcelona   b. Miami              c. Thượng hải

3. Cô ấy / Anh ấy đã làm chiến thuật được gọi là …………………

a. 900               b. 1080             c. 540 McTwist

4. Cô ấy / Anh ấy đã giành được huy chương X Games khi cô ấy / anh ấy …………………

a. mười             b. mười hai       c. Mười bốn

Bài 2

1. Check the meanings of verbs 1-10. Then read the text and sentences 1-4. Match verbs 1-10 with the past simple forms in blue. Listen and check.

(Kiểm tra nghĩa của các động từ 1-10. Sau đó, đọc văn bản và các câu 1-4. Nối các động từ 1-10 với các thì quá khứ đơn có màu xanh lam. Nghe và kiểm tra.)


Lời giải chi tiết:

1. learn (v) học - learned

2. start (v) bắt đầu - started

3. go (v) đi - went 

4. win (v) chiến thắng- won

5. travel (v) du lịch - travelled

6. become (v) trở thành -  became

7. watch (v) xem - watched

8. do (v) làm - did

9. compete (v) thi đấu - competed

10. decide (v) quyết định – decided

Bài 3

2. Listen to information about Alana Smith and Tom Schaar. From column A, choose who is talking. From column B, choose where they are.

(Nghe thông tin về Alana Smith và Tom Schaar. Từ cột A, hãy chọn người đang nói. Từ cột B, chọn vị trí của họ.)


A                                             B

1 parents talking                     4 at school

2 sports fans talking                5 at the X Games Asia

3 Alana and Tom                    6 on aTV programme

Lời giải chi tiết:

2. spots fan talking

6. on a TV programme

Transcript

Grek: Hi. And welcome to skateboard superstars.

Jane: And today, we’re looking at some exciting XGames history starting with the amazing Alana Smith.

Grek: You’re a big fan of Alana, right, Jane?

Jane: Yes. She’s a really fantastic skater. She said she worked the XGames when she was six and then asked her parents for a skateboard. She finally learned to skateboard when she was seven. Five years later, she became a big big star when she did a 540 McTwist in a competition.

Grek: Yeah. I remember. And her first XGames were in Barcelona in 2013.

Jane: Correct! And there, at the age of twelve, she won a silver medal.

Grek: What a star!

Jane: So who is your skating superstar, Grek?

Grek: Well, Jane, I’m a big fan of  Tom Schaar who was on this program 2 years ago. He learned to skate when he was only 4 years old.

Jane: That’s young.

Grek: Yes, it is. And the same is Alana. Tom won his first XGames medals at the age of 12.

Jane: Cool! Where was that?

Grek: That was at the XGames Asia in 2012 in Shanghai. And Tom became really famous for a trick called a 1080, a very very difficult trick. He did it in a competition. He was 12 years old. It was a special moment. And we can watch a video of that now.

Jane: Ok, here it is. Tom Schaar and a 1080.  

Dịch bài nghe:

Grek: Xin chào. Và chào mừng các siêu sao ván trượt.

Jane: Và hôm nay, chúng ta đang xem xét một số điều thú vị trong lịch sử XGames bắt đầu với vận động viên Alana Smith tuyệt vời.

Grek: Bạn là một fan hâm mộ lớn của Alana, phải không, Jane?

Jane: Vâng. Cô ấy là một vận động viên trượt băng thực sự tuyệt vời. Cô ấy nói rằng cô ấy đã tham gia XGames khi cô ấy 6 tuổi và sau đó xin bố mẹ cho một chiếc ván trượt. Cuối cùng cô đã học trượt ván khi lên bảy. Năm năm sau, cô ấy đã trở thành một ngôi sao lớn khi làm được 540 McTwist trong một cuộc thi.

Grek: Vâng. Tôi nhớ. Và trận XGames đầu tiên của cô ấy là ở Barcelona vào năm 2013.

Jane: Đúng! Và ở đó, năm mười hai tuổi, cô đã giành được huy chương bạc.

Grek: Đúng là một ngôi sao!

Jane: Vậy siêu sao trượt băng của bạn là ai, Grek?

Grek: Chà, Jane, tôi là một fan cuồng nhiệt của Tom Schaar, người đã tham gia chương trình này 2 năm trước. Anh ấy học trượt băng khi mới 4 tuổi.

Jane: Khá là trẻ!

Grek: Đúng vậy. Và Alana cũng vậy. Tom đã giành được huy chương XGames đầu tiên của mình khi mới 12 tuổi.

Jane: Tuyệt! Đó là ở đâu?

Grek: Đó là tại XGames Asia năm 2012 ở Thượng Hải. Và Tom đã thực sự trở nên nổi tiếng với một thủ thuật có tên là 1080, một thủ thuật rất khó. Anh ấy đã làm điều đó trong một cuộc thi. Anh ấy 12 tuổi. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt. Và chúng ta có thể xem một đoạn video về điều đó ngay bây giờ.

Jane: Ok, đây rồi. Tom Schaar và 1080.

Bài 4

3. Listen again and look at sentences 1—4 in the text. Choose the correct answers for Alana and then for Tom.

(Hãy nghe lại và xem các câu 1—4 trong văn bản. Chọn câu trả lời đúng cho Alana và sau đó cho Tom.)


Phương pháp giải:

1. Cô ấy / Anh ấy học trượt băng khi cô ấy / anh ấy …………………

a. bốn               b. bảy               c. chín

2. Cô ấy / Anh ấy lần đầu tiên tham dự XGames năm …………………

a. Barcelona   b. Miami              c. Thượng hải

3. Cô ấy / Anh ấy đã làm chiến thuật được gọi là …………………

a. 900               b. 1080             c. 540 McTwist

4. Cô ấy / Anh ấy đã giành được huy chương X Games khi cô ấy / anh ấy …………………

a. mười             b. mười hai       c. Mười bốn

Lời giải chi tiết:

Alana : 1. b      2. a      3. c       4. b

Tom:    1. a       2. c      3. b      4. b

Bài 5

4. USE IT! Complete the questions with the correct form of the verbs in the box. Then ask and answer with a partner.

(HÃY DÙNG NÓ! Hoàn thành các câu hỏi với dạng đúng của các động từ trong bảng từ. Sau đó hỏi và trả lời với một người bạn cùng lớp.)

do               learn              become         win            travel             compete

1. What sports do you want to.............................?

2. Where do you want to.................................. Ÿ

3. Do you want to................................ a star? Why / Why not?

4. Do you prefer................................... or.................. in competitions? Why?

5. Can you ............................. any dangerous sports?

Lời giải chi tiết:

Làm                học             trở nên             thắng             đi du lịch           thi đấu

1. What sports do you want to learn?

2. Where do you want to travel?

3. Do you want to become  a star? Why / Why not?

4. Do you prefer winning or competing in competitions? Why?

5. Can you do any dangerous sports?

Dịch nghĩa câu trả lời:

1. Bạn muốn học môn thể thao nào?

2. Bạn muốn đi du lịch ở đâu?

3. Bạn có muốn trở thành một ngôi sao? Tại sao tại sao không?

4. Bạn thích chiến thắng hay cạnh tranh trong các cuộc thi hơn? Tại sao?

5. Bạn có thể chơi bất kỳ môn thể thao nguy hiểm nào không?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: