Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson 1 trang 56 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and tick. 5. Look, complete and read. 6. Let’s sing.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a. Look, Ben. I have a pen. (Nhìn này, Ben. Mình có 1 cây bút mực.)

    It’s nice. I like it. (Nó thật đẹp. Mình thích nó.)

b. I have a ruler, too. (Mình cũng có 1 cây thước.)

    It’s nice. (Nó thật đẹp.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

I have ___ . (Tôi có ___.)

- a pen: một cây bút mực

- a ruler: một cây thước

- a book: một quyển sách

- a school bag: một cặp sách

 

Lời giải chi tiết:

a. I have a pen. (Tôi có một cây bút mực.)

b. I have a ruler. (Tôi có một cây thước.)

c. I have a book. (Tôi có một quyển sách.)

d. I have a school bag. (Tôi có một chiếc cặp sách.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Phương pháp giải:

I have ___ .  (Tôi có ___.)

Lời giải chi tiết:

- I have a book. (Tôi có 1 quyển sách.)

- I have a ruler. (Tôi có 1 cây thước kẻ.)

- I have a pen. (Tôi có 1 cây bút mực.)

- I have a school bag. (Tôi có 1 cái cặp sách.)

Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe  và đánh dấu.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. I have a pen. (Tôi có 1 cây bút mực.)

2. I have book(Tôi có 1 quyển sách.)

3. I have a ruler(Tôi có 1 cây thước kẻ.)

4. I have a school bag. (Tôi có 1 cái cặp đi học.)

Bài 6

6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

School things (Đồ dùng học tập)

This is a book. (Đây là quyển sách.)

I have a book. (Tôi có 1 quyển sách.)

I have a book. (Tôi có 1 quyển sách.)

 

A pen, a pen, apen. (Bút mực, bút mực, bút mực.)

This is a pen. (Đây là cây bút mực.)

I have a pen. (Tôi có 1 cây bút mực.)

I have a pen. (Tôi có 1 cây bút mực.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu