Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 Lesson 1 trang 30 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and tick. 5. Look, complete and read. 6. Let’s sing.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)Bài nghe:

a. Would you like some rice?

    Yes, please.

b.Would you like some juice?

    No, thanks.

Dịch:

a. Con có muốn thêm một ít cơm không?

   Vâng, cho con xin.

b. Con có muốn uống một ít nước hoa quả không?

   Không, con cám ơn.

Câu 2

 

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

- Would you like some ____?        (Bạn có muốn một  ít ____?

   Yes, please.                                 (Vâng, làm ơn.)

    No, thanks.                                 (Không, cám ơn.)

Bài nghe:

a.Would you like some beans?

    Yes, please.                                 

b. Would you like some fish?

    No, thanks.                                 

c. Would you like some meat?

    Yes, please.                                 

b. Would you like some juice?

    No, thanks.                                 

Dịch:

a. Bạn có muốn một ít đậu không?

    Vâng, làm ơn.

b. Bạn có muốn một ít cá không?

    Không, cám ơn.

c. Bạn có muốn một ít thịt không?

    Vâng, làm ơn.

d. Bạn có muốn uống một ít nước hoa quả không?

    Không, cám ơn.

Câu 3

3. Let’s talk.

(Hãy nói.)


Phương pháp giải:

- Would you like some ____?      (Bạn có muốn một  ít ____?

   Yes, please.                                (Vâng,làm ơn.)

    No, thanks.                                (Không, cám ơn.)

Lời giải chi tiết:

-Would you like some beans?

   Yes, please.                                 

- Would you like some fish?

   Yes, please.                                 

- Would you like some juice?

   Yes, please.      

- Would you like some rice?

   No, thanks.                                 

                           

Dịch:

- Bạn có muốn một ít đậu không?

  Vâng, làm ơn.

- Bạn có muốn một ít cá không?

  Vâng, làm ơn.

- Bạn có muốn uống một ít nước hoa quả không?

  Vâng, làm ơn.

- Bạn có muốn thêm một ít cơm không?

  Không, cám ơn.


Câu 4

4. Listen and tick.

(Nghe  và đánh dấu.)

Bài nghe:

1.

2.


Câu 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)


Lời giải chi tiết:

1.Would you like some rice?


2. Would you like some beans?

   

3. A: Would you like some fish?

    B: Yes, please.      


4. A: Would you like some juice?

    B: No, thanks.                                 

Dịch:

1. Bạn có muốn một ít cơm không?


2. Bạn có muốn một ít đậu không?


3. A: Bạn có muốn một ít cá không?

    B: Vâng, làm ơn.      


4. A: Bạn có muốn uống một ít nước hoa quả không?

    B: Không, cám ơn.        


Câu 6

6. Let’s sing.

(Hãy hát.)Phương pháp giải:

Would you like some …?

Would you like some rice?

No, thanks.

No, thanks.


Would you like some juice?

Yes, please.

Yes, please.

Dịch

Bạn có muốn một ít …?

Bạn có muốn thêm một ít cơm không?

Không, cám ơn.

Không, cám ơn.


Bạn có muốn uống một ít nước hoa quả không?

Không, cám ơn.

Không, cám ơn.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.