Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 52 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look, complete and read. 6. Let’s sing.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.) 


Lời giải chi tiết:

a. May I open the book? (Thưa thầy, em có thể mở sách không ạ?)

    No, you can’t. (Không, em không thể.)

b. May I go out? (Thưa thầy, cho phép em đi ra ngoài ạ?)

    Yes, you can. (Được, em có thể đi ra ngoài.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)


Phương pháp giải:

May I __?  (Cho phép tôi ___?)

Yes, you can. (Được, bạn có thể.)

No, you can’t. (Không, bạn không thể.)

Lời giải chi tiết:

a. May I go out? - Yes, you can.

(Cho phép em đi ra ngoài? - Được, em có thể đi ra ngoài.)

b. May I come in? - Yes, you can.

(Cho phép em được vào ạ? - Được, em có thể vào.)

c. May I open the book? - No, you can’t.

(Cho phép em được mở sách ra ạ? - Không, em không được mở sách.)

d. May I speak Vietnamese? - No, you can’t.

(Cho phép em được nói tếng Việt? - Không, em không được nói Tiếng Việt.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

+ May I come in? - Yes, you can.

(Cho phép em được vào ạ? - Được, em có thể vào.)

+ May I go out? - Yes, you can. 

(Cho phép em đi ra ngoài ạ? - Không, em không thể.)

+ May I open the book? - No, you can’t.

(Cho phép em được mở sách ra ạ? - Không, em không thể.)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Lời giải chi tiết:

1. b    2. a    3. d    4. c  

1. Nam: May I open the book? (Thưa cô em có thể mở sách không ạ?)

    Ms. Hoa: Yes, you can. (Được, em có thể.)

2. Minh: May I speak Vietnamese? (Thưa cô em có thể nói tiếng Việt được không ạ?)

    Ms Hoa: No, you can't. (Không, em không thể.)

3. Mai: May I sit down? (Thưa cô em có thể ngồi không ạ?)

    Ms Hoa: Yes, you can. (Được, em có thể.)

4. Linh: May I go out? (Thưa cô em có thể ra ngoài không ạ?)

    Ms Hoa: Yes, you can. (Được, em có thể.)

Bài 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. A: May I speak Vietnamese? (Em có thể nói tiếng Việt không ạ?)

    B: Yes, you can. (Được, em có thể.)

2. A: May I came in? (Em có thể vào được không ạ?)

    B: Yes, you can. (Được, em có thể.)

3. A: May I go out? (Em có thể ra ngoài không ạ?)

    B: No, you can’t. (Không, em không thể.)

4. A: May I sit down? (Em có thể ngồi xuống không ạ?)

    B: Yes, you can. (Được, em có thể.)

Bài 6

6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)


Lời giải chi tiết:

May I come in and sit down?

(Cho phép em được vào lớp và ngồi xuống ạ?)

Hello, hello, Ms Hoa. (Chào, chào, cô Hoa.) 

May I come in and sit down? (Cho phép em được vào lớp và ngồi xuống học ạ?) 

Hello, hello. Yes, you can. (Chào, chào em. Được, em có thể.)

Come in, sit down and study. (Vào lớp, ngồi xuống và học.)

Open your book and read aloud: (Mở sách ra và đọc to:)

A B C D E F G!


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - Global Success - Xem ngay