Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 1 trang 16 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and tick. 5. Look, complete and read. 6. Let’s play.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a) Hi. I’m Linh. What’s your name? (Xin chào. Mình là Linh. Bạn tên gì?)

 

    My name’s Ben. (Mình tên là Ben.)

b) What’s your name? (Bạn tên gì?)

    My name’s Mary. (Mình tên là Mary.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

What’s your name? (Tên của bạn là gì?/ Bạn tên gì?)

My name’s __. (Mình tên là__.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng  nói.)

Phương pháp giải:

What’s your name? (Tên của bạn là gì?/ Bạn tên gì?)

My name’s __ .  (Tôi tên là __.)

Lời giải chi tiết:

A: What’s your name?  (Bạn tên gì?)

B: My name’s Mai. (Mình tên Mai.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe  và đánh dấu.)

Bài 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Hi. My name’s Nam. What’s your name?

  (Xin chào. Tôi tên là Nam. Bạn tên gì?)

   B: My name’s Ben.

   (Tôi tên là Ben.)

2. A: Hi. I’m Mai. What’s your name?

   (Xin chào. Tôi tên là Mai. Bạn tên gì?)

   B: My name’s Mary.

   (Tôi tên là Mary.)

Bài 6

6. Let’s play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Slap the board (Trò chơi đập bảng)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Cô giáo sẽ ghi tên của một số bạn lên bảng (ví dụ: Lucy, Nam, Ben, Mai, Mary, Bill…). Sau đó cô sẽ hỏi tên của các bạn trong lớp “ What’s your name?, từng bạn sẽ trả lời tên của mình“My name’s__”. Bạn tham gia chơi có nhiệm vụ sẽ nghe, nhìn tên và sau đó đập đúng tên vừa nghe có trên bảng. (ví dụ bạn kia trả lời tên “My name’s Bill.”, người chơi phải đập đúng vào tên Bill.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu