Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson 1 trang 68 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen, point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and tick. 5. Look, complete and read. 6. Let’s sing.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a. It’s break time. Let’s play chess.

    (Đến giờ giải lao rồi. Chúng ta chơi cờ đi.)

    OK. (Được.)

b. I play volleyball at break time. What about you, Minh? 

    (Tôi chơi bóng chuyền vào giờ giải lao. Còn bạn thì sao, Minh?)

    I play basketball.

    (Tôi chơi bóng rổ.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

I ___ at break time.

(Vào giờ giải lao tôi_______.)

Lời giải chi tiết:

a. I play chess at break time. (Tôi chơi cờ vào giờ giải lao.)

b. I play volleyball at break time. (Tôi chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.)

c. I play basketball at break time. (Tôi bóng rổ vào giờ giải lao.)

d. I play badminton at break time. (Tôi đánh cầu lông vào giờ giải lao.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Phương pháp giải:

I ___ at break time. (Vào giờ giải lao tôi _______.)

Lời giải chi tiết:

- I play volleyball at break time. (Tôi chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.)

 

- I play badminton at break time. (Tôi đánh cầu lông vào giờ giải lao.)

 

Bài 4

4. Listen and tick.

(Nghe  và đánh dấu.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. I play basketball at break time. (Tôi chơi bóng rổ vào giờ giải lao.)

2. I play chess at break time. (Tôi chơi cờ vào giờ giải lao.)

3. I play volleyball at break time. (Tôi chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.)

4. I play badminton at break time. (Tôi đánh cầu lông vào giờ giải lao.)

Bài 6

6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

 

It’s break time. (Đã đến giờ giải lao.)

 

Break time, break time. (Giờ giải lao, giờ giải lao.)

 

It’s break time. (Đã đến giờ giải lao.)

 

Chess, chess, chess. (Cờ, cờ, cờ.)

 

I play chess at break time. (Tôi chơi cờ vào giờ giải lao.)


 

Break time, break time. (Giờ giải lao, giờ giải lao.)

 

It’s break time. (Đã đến giờ giải lao.)

 

Badminton, badminton, badminton. (Cầu lông, cầu lông, cầu lông.)

 

I play badminton at break time. (Tôi chơi cầu lông vào giờ giải lao.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu