Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 32 Global Success


1. Look, listen and repeat. 2. Listen and circle. 3. Let’s chant. 4. Listen and match. 5. Let's write. 6. Project.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

ai                        hair                        Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

ea                       ears                       Touch your ears! (Chạm vào đôi tai của bạn!)

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

 


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Let’s chant.

(Hãy hát theo nhịp.)

 

Ears, ears, ears. (Đôi tai, đôi tai, đôi tai.)

Touch your ears! (Chạm vào đôi tai của bạn!)

Touch your ears! (Chạm vào đôi tai của bạn!)

 

Hair, hair, hair. (Mái tóc, mái tóc, mái tóc.)

Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

Bài 4

4. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1 - d 2 - c 3 - b 4 - a

1 - d: A: What’s this? (Đây là cái gì?)

         B: It’s a nose. (Đây là cái mũi.)

2 - c: Touch your ears! (Chạm vào đôi tai của bạn!)

3 - b: Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

4 - a: Open your mouth! (Mở miệng ra!)

Bài 5

5. Let’s write.

(Hãy viết.)

Lời giải chi tiết:

1. A: What’s this? (Đây là cái gì?)

    B: It’s a hand. (Đây là bàn tay.)

2. A: What’s that? (Đó là cái gì?)

    B: It’s an eye. (Đó là con mắt.)

3. Touch your nose! (Chạm vào cái mũi của bạn!)

4. Open your mouth! (Mở miệng ra!)

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu