Bài 48.1 Trang 57 SBT Hóa học 9


Đề bài

Có các chất sau :

C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5.

a)  Những chất nào tan nhiều trong nước ?

b)  Những chất nào có phản ứng thủy phân ?

c)   Những chất nào có thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau ?

Hãy viết các phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất của một số hợp chất hữu cơ trên.

Lời giải chi tiết

a) Các chất tan nhiều trong nước : C2H5OH, CH3COOH.

b) Các chất có phản ứng thuỷ phân :

CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5.

CH3COOC2H5 + H2O \(\mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}}\) CH3COOH + C2H5OH

 (C17H35COO)3C3H5 + H2O \(\mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}}\) 3C17H35COO H + C3H5(OH)3

c) Các chất chuyển đổi cho nhau theo sơ đồ 

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COOH + }}{{\rm{H}}_2}O\)

\({C_2}{H_5}OH + C{H_3}{\rm{COO}}H \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O\)

\(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.