Giải bài 1.7 trang 13 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Tính:

a)\(\frac{{ - 6}}{{18}} + \frac{{18}}{{27}}\);

b)\(2,5 - ( - \frac{6}{9})\);

c) \(- 0,32.( - 0,875)\);

d)\(( - 5).2\frac{1}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Rút gọn phân số(nếu phân số chưa tối giản)

+) Viết các số thập phân và hỗn số dưới dạng phân số

+) Thực hiện phép nhân phân số.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\frac{{ - 6}}{{18}} + \frac{{18}}{{27}}\\ = \frac{{ - 1}}{3} + \frac{2}{3}\\ = \frac{1}{3}\\b)2,5 - ( - \frac{6}{9})\\ = \frac{{25}}{{10}} + \frac{6}{9}\\ = \frac{5}{2} + \frac{2}{3}\\ = \frac{{15}}{6} + \frac{4}{6}\\ = \frac{{19}}{6}\\c) - 0,32.( - 0,875)\\ = \frac{{ - 32}}{{100}}.( - \frac{{875}}{{1000}})\\ = \frac{{ - 8}}{{25}}.(\frac{{ - 7}}{8})\\ = \frac{8}{{25}}.\frac{7}{8}\\ = \frac{7}{{25}}\\d)( - 5):2\frac{1}{5}\\ = ( - 5):\frac{{11}}{5}\\ = ( - 5).\frac{5}{{11}}\\ = \frac{{ - 25}}{{11}}\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm