Giải bài 1.31 trang 24 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Tìm x, biết:

\(\begin{array}{l}a)2x + \frac{1}{2} = \frac{7}{9}\\b)\frac{3}{4} - 6x = \frac{7}{{13}}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuyển vế, tìm x

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)2x + \frac{1}{2} = \frac{7}{9}\\2x = \frac{7}{9} - \frac{1}{2}\\2x = \frac{{14}}{{18}} - \frac{9}{{18}}\\2x = \frac{5}{{18}}\\x = \frac{5}{{18}}:2\\x = \frac{5}{{18}}.\frac{1}{2}\\x = \frac{5}{{36}}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{5}{{36}}\)

\(\begin{array}{l}b)\frac{3}{4} - 6x = \frac{7}{{13}}\\ - 6x = \frac{7}{{13}} - \frac{3}{4}\\ - 6x = \frac{{28}}{{52}} - \frac{{39}}{{52}}\\ - 6x = \frac{{ - 11}}{{52}}\\x = \frac{{ - 11}}{{52}}:( - 6)\\x = \frac{{ - 11}}{{52}}.\frac{{ - 1}}{6}\\x = \frac{{11}}{{312}}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{{11}}{{312}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu