Giải bài 1 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Tính:

a)\(\frac{{ - 1}}{6} + 0,75\);          b)\(3\frac{1}{{10}} - \frac{3}{8}\);               c)\(0,1 + \frac{{ - 9}}{{17}} - \left( { - 0,9} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phép tính về phép cộng, trừ các phân số.

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh (nếu có thể).

Lời giải chi tiết

a)\(\frac{{ - 1}}{6} + 0,75 = \frac{{ - 1}}{6} + \frac{3}{4} = \frac{{ - 2}}{{12}} + \frac{9}{{12}} = \frac{7}{{12}}.\);         

b)\(3\frac{1}{{10}} - \frac{3}{8} = \frac{{31}}{{10}} - \frac{3}{8} = \frac{{124}}{{40}} - \frac{{15}}{{40}} = \frac{{109}}{{40}}\);              

c)

\(\begin{array}{l}0,1 + \frac{{ - 9}}{{17}} - \left( { - 0,9} \right) = \frac{1}{{10}} + \frac{{ - 9}}{{17}} + \frac{9}{{10}}\\ = \frac{1}{{10}} + \frac{9}{{10}} + \frac{{ - 9}}{{17}} = 1 + \frac{{ - 9}}{{17}} = \frac{8}{{17}}\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm