Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Sinh 12


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Sinh 12

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1: Một gene ở vi khuẩn E. coli có 2300 nucleotide và có số nucleotide loại X chiếm 22% tổng số nucleotide của gene. Số nucleotide loại T của gene là 

A. 480                         B. 322

C. 644                         D. 506

Câu 2: Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch polynu mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là:

A. 3.                            B. 4.

C. 5.                            D. 6.

Câu 3: Gene có chiều dài 2193A0, quá trình tự nhân đôi của gene đã tạo ra 64 mạch đơn, trong các gene con, có chứa 8256 nu loại T. Thì số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho quá trình trên là:

A. ATD = TTD = 2399, XTD = GTD = 35996

B. ATD = TTD =7998, XTD = GTD = 11997

C. ATD = TTD = 16245, XTD = GTD = 24381

D. ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379

Câu 4: 1 Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14?   

A. 32.                          B. 31.

C. 16.                          D. 30.

Câu 5: Một tế bào chứa 2 gene đều có chiều dài bằng nhau là gene A và gene B. Gene A chứa 1500 nu. Tế bào chứa hai gene nói trên nguyên phân liên tiếp 4 lần. Trong tất cả các tế bào con, tổng số liên kết hydro của các gene B là 33600. Số nu tự do từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản của gene B:

A. Amt = Tmt = 9000, Gmt = Xmt =2250.

B. Amt = Tmt = 2250, Gmt = Xmt = 9000

C. Amt = Tmt = 9600, Gmt = Xmt =2400.

D. Amt = Tmt = 2400, Gmt = Xmt = 9600

Đáp án

1

2

3

4

5

C

B

B

D

B

 

Câu 1: T = 50 - 22% = 28% -> T = 28% x 2300 = 644

Chọn C

Câu 2: Tổng số mạch polynu là = 112 + 2x8 = 128

Số lần tự nhân đôi k là: 8x 2^k = 128 -> k = 4

Chọn B

Câu 3: N = 1290 nu, số nu T của gen = 8256/ 64 x 2 = 258

-> G = 387 -> số gen tạo ra là 32

Số nu môi trường cung cấp: T = 258 x 31 = 7998, G = 11997

Chọn B

Câu 4: Số phân tử chỉ chứa N14 = 1 x 2^5 - 1 x 2 = 30

Chọn D

Câu 5: Một tế bào chứa 2 gene đều có chiều dài bằng nhau là gene A và gene B. Gene A chứa 1500 nu. Tế bào chứa hai gene nói trên nguyên phân liên tiếp 4 lần. Trong tất cả các tế bào con, tổng số liên kết hydro của các gene B là 33600. Số nu tự do từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản của gene B:

NB = 1500 nu, HB = 2A + 3G = 33600/2^4 = 2100 -> G = 2100 - 1500 = 600 nu, A = 150 nu

Số nu mt cung cấp là: A = 150 x (2^4 - 1) = 2250, G = 600 x (2^4 - 1) = 9000

Chọn B


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD