Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Sinh 12


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Sinh 12

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1: Một gene có 120 chu kỳ xoắn, A = 3/2G. ĐB làm cho gene ĐB ngắn hơn gene ban đầu 10,2 Ao và có số liên kết hidro là 2874. ĐB thuộc dạng:   

A. mất 2 cặp G – X, 1 cặp  A- T

B. mất 2 cặp A – T, 1 cặp G - X

C. mất 3 cặp A - T

D. mất 3 cặp G – X

Câu 2: Một gene có G = 480 nu và có 2880 liên kết hydro. Gene ĐB hơn gene bình thường một liên kết hydro nhưng hai gene có chiều dài bằng nhau. Số nu từng loại trong gene ĐB là:   

A. A = T = 719; G = X = 481

B. A = T = 619; G = X = 481

C. A = T = 719; G = X = 581

D. A = T = 619; G = X = 581

Câu 3: Một gene dài 3060 Ao, trên mạch gốc của gene có 100 adenin và 250 thymin. Gene đó bị ĐB mất một cặp G - X thì số liên kết hydro của gene ĐB sẽ bằng:    

A. 2344                                  B. 2345

C. 2347                                  D. 2348

Câu 4: Gene A bị ĐB thành gene a. Khi cặp gene này tự sao 4 lần số nu cung cấp cho gene a kém A là 90. Đây là dạng ĐB   

A. mất 15 cặp nu

B. mất 6 cặp nu

C. mất 15 nu

D. mất 3 cặp nu

Câu 5: Gene A ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nucleotide loại timin nhiều gấp 2 lần số nucleotide loại guanin. Gene A bị đột biến điểm thành allele a. Allele a có 2798 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nucleotide của allele a là:

A. A = T = 799; G = X = 401.

B. A = T = 801; G = X = 400.

C. A = T = 800; G = X = 399.

D. A = T = 799; G = X = 400.

Đáp án

1

2

3

4

5

C

A

C

D

D

Câu 1: 

N = 120 x 20 = 2400, A = 3/2 G mà A + G = 50%N => A = 720, G = 480

-> H = 2400 + 480 = 2880

Gen đột biến ngắn hơn 10,2 Ao (mất 3 cặp nu) và có số liên kết hidro giảm đi 6 -> đột biến mất 3 cặp AT

Chọn C

Câu 2: 

Gen có số nu A = (2880 - 3x480)/2 = 720

Đột biến thay thế AT bằng cặp GX -> A = 719, G = 481

Chọn A

Câu 3: 

N = 1800 nu, A1 = 100, T1 = 250 -> A = 350, G = 550

Sau đột biến, A = 350, G = 549 -> H = 2x350 + 3 x 549 = 2347

Chọn C

Câu 4: 

Số nu kém 90 = số nu bị mất x (2^4 -1) -> số nu mất = 6

Chọn D

Câu 5: 

Gen A có N = 2400 nu. T = 2G = A mà A+G = 50%

-> A= 800, G = 400 nu => H = 2800

Ha = 2798 -> thiếu 2 liên kết hiđrô

-> đột biến có thể là: mất 1 cặp AT hoặc thay thế 2 cặp GX bằng 2 cặp AT

Chọn D


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD