Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Sinh 12

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã?

A. Phiên mã diễn ra trong nhân tế bào

B. Quá trình phiên mã bắt đầu từ chiều 3’ của mạch gốc ADN

C. Các vùng trên gene vừa phiên mã xong thì 2 mạch đơn đóng xoắn lại ngay

D. Các nu liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A-U; G-X

Câu 2: Sự giống nhau giữa 2 quá trình nhân đôi và phiên mã là:

A. đều có sự xúc tác của ADN polymerase.

B. thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN.

C. việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.

D. trong một chu kỳ tế bào có thể thực hiện được nhiều lần.

Câu 3: Gene của sinh vật nào dưới đây vùng mã hoá không phân mảnh?   

A. Ruồi giấm

B. Cừu

C. Đậu Hà lan

D. Vi khuẩn lam

Câu 4: Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc?   

A. 3'AGU5'                B. 3'UAG5'

C. 3'UGA5'                D. 5'AUG3'

Câu 5: Trong quá trình phiên mã, ARN - polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn?

A. Vùng khởi động.

B. Vùng mã hóa.

C. Vùng kết thúc.

D. Vùng vận hành.

Câu 6 : Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở ?

A. Nhân con.

B. Tế bào chất.

C. Nhân.

D. Màng nhân.

Câu 7: Thông tin di truyền trong ADN đươc hiểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

A. Nhân đôi ADN và dịch mã

B. Nhân đôi ADN và phiên mã.

C. Phiên mã và dịch mã

D. Nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.

Câu 8: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về phân tử ARN?

A. Tất vả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng.

B. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới riboxom.

C. mARN được sao y khuôn từ mạch gốc của AND.

D. trên các tARN có các anticodon giống nhau.

Câu 9: Trong bảng mã di truyền, axit amin Valin được mã hóa bởi 4 bộ ba là do tính

A. Đặc trưng của mã di truyền.

B. Đặc hiệu của mã di truyền.

C. Phổ biến của mã di truyền.

D. Thoái hóa của mã di truyền.

Câu 10: Intron là gì?

A. Đoạn gen chứa trình tự nucleotit đặc biệt giúp mARN nhận biết được mạch mã gốc của gen.

B. Đoạn gen không có khả năng mã hóa các axit amin.

C. Đoạn gen mã hoá các axit amin.

D. Đoạn gen có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã.

Câu 11: Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế:

A. Tổng hợp AND, dịch mã.

B. Tự sao, tổng hợp ARN.

C. Tổng hợp AND, mARN.

D. Tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.

Câu 12: Đơn vị mã hóa cho thông tin di truyền trên mARN được gọi là:

A. anticodon.

B. codon.

C. triplet.

D. axit amin.

Câu 13: Trong quá trình dịch mã, liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa:

A. Hai axit amin kế nhau.

B. Axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai.

C. Axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

D. Hai axit amin cùng loại hay khác loại.

Câu 14: Một gen thực hiện 2 lần phiên mã đòi hỏi môi trường cung cấp số lượng nucleotit các loại: A = 400, U = 360, G = 240, X = 480. Số lượng nucleotit từng loại của gen là

A. A = T = 380; G = X = 360.

B. A = T = 360; G = X = 380.

C. A = 180; T = 200; G = 240; X = 360.

D. A = 200; T = 180; G = 120; X = 240.

Câu 15: Một gen ở vi khuẩn E.coli đã tổng hợp cho một phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có tỉ lệ A : U : G : X = 1 : 2 : 3 : 4. Số lượng nucleotit từng loại của gen trên là

A. A = T = 270; G = X = 630.

B. A = T = 630; G = X = 270.

C. A = T = 270; G = X = 627.

D. A = T = 627; G = X = 270.

Đáp án

1. A

2. C

3. D

4. A

5. A

6. B

7. D

8. B

9. D

10. B

11. D

12. B

13. B

14. A

15. A

Câu 1:

Phát biểu sai là A. phiên mã của gen ngoài nhân thì không xảy ra trong nhân

Chọn A

Câu 2: 

Sự giống nhau giữa 2 quá trình nhân đôi và phiên mã là:việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.

Chọn C

Câu 3: 

Gene của Vi khuẩn lam có vùng mã hoá không phân mảnh

Chọn D

Câu 4: 

3'AGU5' là bộ ba kết thúc

Chọn A

Câu 5: 

Trong quá trình phiên mã, ARN - polimeraza sẽ tương tác với vùng khởi động để làm gen tháo xoắn

Chọn A

Câu 6 : 

Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra ở Tế bào chất

Chọn B

Câu 7: 

Thông tin di truyền trong ADN đươc hiểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế Nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.

Chọn D

Câu 8: 

tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới riboxom.

Chọn B

Câu 9: 

Trong bảng mã di truyền, axit amin Valin được mã hóa bởi 4 bộ ba là do tính Thoái hóa của mã di truyền

Chọn D

Câu 10: 

Intron là Đoạn gen không có khả năng mã hóa các axit amin

Chọn B

Câu 11: 

Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế: Tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.

Chọn D

Câu 12: 

Đơn vị mã hóa cho thông tin di truyền trên mARN được gọi là: codon

Chọn B

Câu 13: 

Trong quá trình dịch mã, liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa: Axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai

Chọn B

Câu 14: 

2 lần phiên mã tạo ra 2 mARN -> số nu của mạch gốc là: A1 = 180, T1 = 200, G1 = 240, X1 = 120

-> Số nu gen là: A = T = 180+200 = 380, G = X = 240 + 120 = 360 nu

Chọn A

Câu 15: 

Số nu gen là: N = 2 x (298+2) x 3 = 1800 nu

A1 = U = 20% x 900 = 180 nu

T1 = A = 10% x 900 = 90 nu -> A = T = 180 + 90 = 270 nu

X1 = G = 30% x 900 = 270 nu

G1 = X = 40% x 900 = 360 nu -> G = X = 270 + 360 = 630 nu

Chọn A


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.