Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1: Một gene tự nhân đôi 3 lần được môi trường cung cấp số Nu tự do là 16800. Chiều dài của gene này theo micromet là: 

A. 0,204µm                      B. 0,306µm

C. 0,408µm                      D. 0,510µm

Câu 2: Một gene có 150 chu kỳ xoắn. Trên một mạch của gene có số nu loại T chiếm tỷ lệ 20% so với số nu của mạch. Gene phiên mã 3 lần môi trường nội bào cung cấp 1800 nu loại A. Tỷ lệ phần trăm số nu loại A ở mạch mã gốc của gene trên là:  

A. 20%                         B. 30%

C. 40%                         D. 15%

Câu 3: Một tế bào chứa chứa gene A và B. Tổng số nu của 2 gene trong tế bào là 4500. Khi gene A tái bản 1 lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nu bằng 2/3 số nu cần cho gene B tái bản 2 lần. Chiều dài của gene A và gene B là :

A. LA = 4080A0, LB = 1780A0 

B. LA = 4080A0, LB = 2040A0

C. LA = 3060A0, LB = 4590A0

D. LA = 5100A0, LB = 2550A0

Câu 4: Nếu nuôi cấy một tế bào E. coli có một phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N15 phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E. coli có chứa N15 phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là

A. 1                                         B. 3

C. 2                                         D. 4

Câu 5: Trong một phân tử ADN có khối lượng phân tử là 7,2.105 đvC, có A1 + A2 = 60%. Nếu đoạn ADN nói trên tự nhân đôi 5 lần thì tổng số liên kết hydro bị phá vỡ trong quá trình trên là 

A. 89280                                 B. 98280

C. 89820                                 D. 98820

Đáp án

1

2

3

4

5

C

A

D

C

A

Câu 1: 

Số nu gen là: (2^3 - 1)x N = 16800 -> N = 2400

L gen = 2400/2 x 3,4 = 4080 A0 = 0,408µm

Chọn C

Câu 2: 

Số nu gen là N = 150 x 20 = 3000 nu -> T1 = 20% x 1500 = 300 nu.

Gen phiên mã 3 lần số rA môi trường cung cấp = 1800, gấp 6 lần 300 -> Mạch 2 có thể là mạch gốc

-> T2 = 1800 / 3 = 600 nu -> A2 = T1 = 300 nu = 20% mạch

Chọn A

Câu 3: 

NA x 1 = 2/3 x NB x (2^2 - 1) => NA = 2NB mà NA + NB = 4500

-> NB = 1500 -> NA = 3000 nu

-> LA = 5100A0, LB = 2550A0

Chọn D

Câu 4: 

1 ADN chưa N15, sau nhân đôi -> 2 ADN chứa N15

Chọn C

Câu 5: 

N = 2400, A = 30% -> số liên kết hiđrô của gen H = 2400 + 480 = 2880

Số liên kết hydro bị phá vỡ khi gen nhân đôi 5 lần là: 2880 x (2^5 - 1) = 89280

Chọn A


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD