Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hóa học 11


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hóa học 11

Đề bài

Câu 1. Nung hỗn hợp gồm 14 gam CaO và 9 gam cacbon trong lò hồ quang điện, thu được V lít khí (đktc). Hỏi V có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 2. Có 7 chất bột là: NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3 và Na2SiO3. Chỉ được dùng thêm một dung dịch, hãy phân biệt các muối trên.

Câu 3. Khử hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 có số mol bằng nhau bởi khí CO thu được chất rắn Y. Khí thoát ra sau phản ứng được hấp thụ hết bởi dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 1,97 gam kết tủa. Tính khối lượng của chất rắn Y thu được sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có: \({n_{CaO}} = \dfrac{{14}}{{56}} = 0,25\left( {mol} \right);\)

           \({n_C} = \dfrac{9}{{12}} = 0,75\left( {mol} \right)\)

Phản ứng: 

\(\eqalign{
& CaO + 3C\buildrel {2000^\circ C} \over
\longrightarrow Ca{C_2} + CO \uparrow {\rm{ }}\left( 1 \right) \cr
& 0,25\, \to 0,75\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{CO}} = 0,25\left( {mol} \right) \)

\(\Rightarrow {V_{CO}} = 0,25 \times 22,4 = 5,6\left( l \right).\)

Câu 2.

Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử.

Cho dung dịch HCl lần lượt vào các mẫu thử trên:

+ Mẫu thử không tan là BaSO4

+ Mẫu thử tan và có khí mùi trứng ung bay ra là Na2S.        \(N{a_2}S + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}S \uparrow \)

+ Mẫu thử tan và có kết tủa keo là Na2SiO3.        \(N{a_2}Si{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}Si{O_3} \downarrow \)

+ Mẫu thử tan và có bọt khí không mùi là BaCO3 và MgCO3.         \(\begin{array}{l}BaC{O_3} + 2HCl \to BaC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O{\rm{     }}\left( 1 \right)\\MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O{\rm{   }}\left( 2 \right)\end{array}\)

+ Hai mẫu chỉ tan là NaCl và Na2SO4, lấy một trong hai dung dịch cho vào các dung dịch thu được (ở phản ứng (1) và (2)), nếu có kết tủa thì dung dịch đã lấy là Na2SO4 va dung dịch kia là BaCl2.

\( \Rightarrow \) Chất ban đầu là BaCO3, nếu không có kết tủa là dung dịch MgCl2

\( \Rightarrow \) Dung dịch ban đầu là MgCO3, không có kết tủa thì dung dịch đã lấy là NaCl.

Câu 3.

Ta có: nO của oxit \( = {n_{CO}} = {n_{C{O_2}}}\)\(\, = {n_{BaC{O_3}}} = \dfrac{{1,97}}{{197}} = 0,01\left( {mol} \right)\)

\( \Rightarrow {m_Y} = {m_X} - {m_O}\)\(\, = 4,64 - \left( {0,01 \times 16} \right) = 4,48\left( {gam} \right).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài