Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11


Đề bài

Câu 1: Cho hỗn hợp khí X gồm N2, Cl2, SO2, CO2, H2 qua dung dịch NaOH dư, người ta thu được các khí thoát ra gồm

A. N2, Cl2, O2

B. Cl2, SO2, CO2

C. N2, Cl2, H2.   

D. N2, H2.

Câu 2: Nitơ phản ứng với chất nào sau đây ở điều kiện thường ?

A. Mg.     

B. O2.      

C. Cl2.

D. Li.

Câu 3: Nhận xét nào đúng về tính oxi hóa khử của N2 ?

A. Không có tính khử và oxi hóa.

B. Chỉ có tính khử.

C. Chỉ có tính oxi hóa.

D. Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

Câu 4: Phương trình phản ứng nhiệt phân nào sau đây sai?

A. (NH4)2CO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2NH3 + CO2 + H2O. 

B. NH4NO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) NH3 + HNO3.

C. NH4NO2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) N2 + 2H2O. 

D. NH4Cl \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) NH3 + HCl

Câu 5: Muối amoni là chất điện li thuộc loại:

A. Mạnh

B. Trung bình

C. Tùy gốc axit

D. Yếu

Câu 6: Cho các dung dịch sau: NH4Cl, Na2SO4, Ba(HCO3)2. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch đó?

A. Dung dịch NaCl.    

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch phenolphtalein

D. Dung dịch Ba(OH)2.

Câu 7: Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng

(a) bông khô                                  

(b) bông có tẩm nước

(c) bông có tẩm nước vôi trong

(d) bông có tẩm giấm ăn

Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là:

A. (b)

B. (a)

C. (d)

D. (c)

Câu 8: Nhiệt phân hết 9,4 gam một muối nitrat của kim loại M được 4 gam chất rắn là oxit kim loại. Kim loại M là

A. Fe

B. Cu

C. Zn

D. Mg

Câu 9: Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4  là sản phẩm khử duy nhất của N+5) là   

A. 11,2lít     

B. 22,4lít    

C. 33,6lít         

D. 44,8lít

Câu 10: Cho 6 mol N2 và 20 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm cân bằng thu được 18 mol hỗn hợp khí. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 trên.

A. 75%      

B. 50,67%      

C.  66,67%    

D. 85%

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Đáp án D

Câu 2:

Đáp án D

Câu 3:

Đáp án D

Câu 4:

Đáp án B

Câu 5:

Tất cả các muối amoni đều tan nhiều tronng nước và phân li hoàn toàn thành các ion.

Đáp án A

Câu 6:

Ta dùng NaOH vì

 

NH4Cl

Na2SO4

Ba(HCO3)2

NaOH

Tạo khí mùi khai

Không hiện tượng

Kết tủa trắng

Đáp án B

Câu 7:

Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là dùng bông có tẩm nước vôi trong để nút vào ống nghiệm.

2Ca(OH)2 + 4NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O

Đáp án D

Câu 8:

TH1: Nếu muối nitrat của M là Fe(NO3)2

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2              

47/900 mol     0,025 mol                 => loại

TH2: Muối nitrat có hóa trị không đổi khi nhiệt phân

 2M(NO3)n   →   M2On  +  2nNO2  +  n/2O2              

\(\frac{9,4}{M+62n}$    →    $\frac{4,7}{M+62n}\)

\(=>\,\,\frac{4,7}{M+62n}\,\,=\,\,\frac{4}{2M+16n}=>M=32n\)

Với n = 2 => M = 64 => M là Cu

Đáp án B

Câu 9:

Xét quá trình cho – nhận e:

\(\begin{align}& Fe{{S}_{2}}\to \,\,F{{e}^{3+}}+\,\,2\overset{+6}{\mathop{S}}\,\,\,+\,\,15e\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\,\,1e\,\,\to \,\,\overset{+4}{\mathop{N}}\,{{O}_{2}} \\ & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,5\,\,\,\,\to \,\,\,\,1,5 \\ \end{align}\)

=> VNO2 = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Đáp án C

Câu 10:

N2  + 3 H2  ó 2NH3

có     6          20

p/u   x        3x             2x

sau   6-x    20-3x          2x

6-x   + 20-3x+ 2x=18

=> 26-2x=18

=> x=4

\(\frac{{n{H_2}}}{{n{N_2}}} = \frac{{20}}{6} = 3,33 > 3\)=> Tính H theo N2

 \(H\%  = \frac{{n{N_{2(p/u)}}}}{{n{N_{2(bd)}}}}.100\%  = \frac{4}{6}.100 = 66,67\% \)

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.