Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VI - Hóa học 11


Đề bài

Câu 1. Tiến hành trộn một ankin X với lượng dư khí H2 được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hết 4,8 gam Y tạo ra 13,2 gam khí CO2. Nếu cũng cho 4,8 gam hỗn hợp đó tác dụng với brom thì maats màu vừa hết 32 gam brom. Xác định công thức phân tử dung dịch ankin X.

Câu 2. Cho 4,2 gam một anken Z tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch brom 1M. Xác định công thức phân tử của Z.

Câu 3. Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 khí: C2H2, C2H4 và C2H6. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba khí trên.

 

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Gọi công thức tổng quát của ankin X là: \({C_n}{H_{2n - 2}}\left( {n \ge 2} \right)\)

Ta có: \({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{13,2}}{{44}} = 0,3\left( {mol} \right);\)

          \({n_{B{r_2}}} = \dfrac{{32}}{{160}} = 0,2\left( {mol} \right)\)

Phản ứng:       

\(\begin{array}{l}{C_n}{H_{2n - 2}} + \left( {\frac{{3n - 1}}{2}} \right){O_2} \to nC{O_2} + \left( {n - 1} \right){H_2}O{\rm{     }}\left( 1 \right)\\{\rm{     \;\;a              \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,      }} \to {\rm{                   an                              }}\left( {mol} \right)\\{C_n}{H_{2n - 2}} + 2B{r_2} \to {C_n}{H_{2n - 2}}B{r_4}{\rm{                                }}\left( 2 \right)\end{array}\)

Theo đề bài, ta có:

\({n_{C{O_2}}} = an = 0,3\left( {mol} \right);\)

\({n_X} = 0,1\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow n = 3\)

Vậy công thức của ankin X là: C3H4.

Câu 2.

Ta có: \({n_{B{r_2}}} = 0,15 \times 1 = 0,15\left( {mol} \right)\)

Gọi công thức phân tử của anken (Z): \({C_n}{H_{2n}}\left( {n \ge 2} \right)\)

       \(\begin{array}{l}{C_n}{H_{2n}} + B{r_2} \to {C_n}{H_{2n}}B{r_2}{\rm{  }}\left( 1 \right)\\{\rm{ 0,15  }} \leftarrow {\rm{0,15                      }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_Z} = 0,15\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {M_Z} = \dfrac{{4,2}}{{0,15}} = 28\)

\( \Leftrightarrow 14n = 28 \Rightarrow n = 2\)

Vậy công thức phân tử của Z là: C2H4

Câu 3.

+ Dẫn lần lượt các khí trên vào dung dịch AgNO3 trong NH3, mẫu thử tạo chất kết tủa vàng nhạt là C2H2.

          \(CH \equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to\)\(\, AgC \equiv CAg \downarrow  + 2N{H_4}N{O_3}\)

+ Dẫn hai khí cong lại lần lượt vào dung dich nước brom, khí làm mất màu nâu đỏ nước brom là C2H4.

        \({C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\)

Còn lại là khí C2H6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.