Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương V - Hóa học 11


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương V - Hóa học 11

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hiđrocacbon no (X) có công thức phân tử C5H12. Khi cho tác dụng (X) với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì chỉ thu được một dẫn xuất hiđrocacbon. Công thức cấu tọ đúng của X là:

Câu 2. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) C3H8 và C4H10 đối với hiđro bằng 25,5. Phần trăm theo thể tích mỗi khí (Z) trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A.50% và 50%          B.40% và 60%

C.30% và 70%          D.35% và 65%

Câu 3.Ở điều kiện tieu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon khí (Z) có khối lượng bằng 1 lít oxi. Công thức phân tử của (Z) là:

ACH4O                 B.C3H8

C.C4H10O              C.C3H8O

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 30ml hỗn hợp metan và H2 cần 45ml oxi. Các khí đo ở đktc. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 20ml và 10ml      

B. 15 ml và 15ml

C. 14ml và 16ml    

D. 9ml và 21ml

Câu 6. Đốt cháy 25 lít hỗn (X) gồm CH4 và C2H6 trong 95 lít oxi, thu được 60 lít hỗn hợp khí CO2 và O2. Biết các khí đo ở cùng điều kiện. Phần trăm theo thể tích của CH4 và C2H6 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 30% và 70%       B. 20% và 80%

C. 31% và 69%       D. 22% và 78%.

Câu 7. Khi phân hủy hết hai hiđrocacbon X, Y thu được cacbon và H2, trong đó thể tích H2 gấp 4 lần thể tích hiđrocacbon ban đầu. Các khí đo cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon có đặc điểm là:

A.đều có 8 nguyên tử hiđro trong phân tử

B.đều chứa 3 nguyên tử cacbon trong phân tử

C.đều có 5 nguyên tử hiđro trong phân tử

D.đều có số cacbon bằng số hiđro và bằng 4.

Câu 8. Crackinh hoàn toàm một ankan (X) thu được hỗn hợp (Y) có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 18. Công thức phân tử của (X) là:

A.C4H8O                  B.C5H10

C.C5H12                    D.C6H12

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Đốt cháy 2 lít hỗn hợp hai hiđrocacbon X, Y ở thể khí và cùng dãy đồng đẳng cần 10 lít O2 thu được 6 lít CO2 (các khí đo ở đktc). Hỏi X, Y thuộc dãy đồng đẳng nào?

Câu 10. Tỉ khối của một hỗn hợp khi X gồm metan và etan so với không khí bằng 0,6. Hỏi phải dùng bao nhiêu lít khí oxi để đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp đó? Tính khối lượng mỗi sản phẩm sinh ra. Biết các khí đo ở đktc.

Câu 11. Đốt cháy hết một hiđrocacbon Z thu được thể tích hơi H2O gấp đôi thể tích khí CO2. Hỏi công thức phân tử chất Z đem dùng?

Lời giải chi tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

A

B

B

Câu

5

6

7

8

Đáp án

A

B

A

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Gọi công thức chung của hai hiđrocacbon \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 2 - 2k}}\).

Phản ứng:

Theo đề bài, ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}2\overline n  = 6\\3\overline n  + 1 - k = 10\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overline n  = 3\\k = 0\end{array} \right.\).

Câu 10.

Gọi a là số mol của CH4 và b là số mol của C2H6

Ta có: \({d_{X/kk}} = \dfrac{{{{\overline M }_X}}}{{29}} = 0,6 \Rightarrow {\overline M _X} = 17,4\)

          \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \dfrac{{16a + 30b}}{{a + b}} = 17,4\\  \Leftrightarrow 16a + 30b = 17,4a + 17,4b\\ \Leftrightarrow 12,6b = 1,4a \Rightarrow a = 9b{\rm{   }}\left( 1 \right)\end{array}\)

Mà: VX = (a + b) .22,4 = 3             (2)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow b = \dfrac{{0,3}}{{22,4}};a = \dfrac{{2,7}}{{22,4}}\)

Phản ứng:  

Từ (1) và (2)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {V_{{O_2}}} = \left( {\dfrac{{5,4}}{{11,2}} + \dfrac{{1,05}}{{22,4}}} \right) \times 22,4\\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; = \dfrac{{237}}{{448}} \times 22,4 = 6,45\left( l \right)\\{m_{C{O_2}}} = \left( {\dfrac{{2,7}}{{22,4}} + \dfrac{{0,6}}{{22,4}}} \right) \times 44 \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= 6,4821\left( {gam} \right)\\{m_{{H_2}O}} = \left( {\dfrac{{2,7}}{{22,4}} + \dfrac{{0,9}}{{22,4}}} \right) \times 18\\ \;\;\;\;\;\; \;\;\;= 5,0625\left( {gam} \right)\end{array}\)

Câu 11. Phản ứng:                     \({C_x}{H_y} + \left( {x + \frac{y}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

Theo đề bài, ta có: \(\dfrac{y}{2} = 2x \Leftrightarrow y = 4x\)

\( \Rightarrow \) Công thức phân tử: CH4.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.