Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương III - Hóa học 11


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương III - Hóa học 11

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 1,84 gam hỗn hợp hai muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và dung dịch (X). Cô cạn dung dịch (X) thu được a gam muối khan. Giá trị của a là:

A.2,17 gam                 B.1,75 gam

C.2,60 gam                 D.3,50 gam

Câu 2. Trong nguyên tử cacbon, hai electron trên phân lớp 2p được phân bố trên hai  obitan khác nhau và được biểu diễn bằng hai mũi tên cùng chiều. Điều này tuân theo nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?

A.Nguyên lí Pauli

B. Quy tắc Hund

C.Nguyên lí vững bền

D.Quy tắc Klechkowski

Câu 4. Cho 8,9 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại thuộc hai chu kì kế tiếp nhau tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng muối thu được là:

A.40 gam                    B.35 gam

C. 15 gam                   D.10 gam

Câu 5. Khi công nghiệp phát triển thì lượng khí CO2 thải ra càng nhiều. Khí này được coi là ảnh hưởng xấu đến môi trường vì:

A.gây mưa axit

B.gây hiệu ứng nhà kính

C.tạo bụi cho môi trường

D.gây thủng tầng ozon

Câu 6. Dẫn khí CO qua ống sứ chứa a gam hỗn hợp gồm: CuO, Fe3O4 và Al2O3 nung ở nhiệt độ cao. Dẫn hết khí thoát ra vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa và khối lượng chất rắn trong ống sứ nặng 202 gam. Giá trị của a là:

A.206,8 gam             B.204,0 gam

C.215,8 gam             D.170,6 gam

Câu 7. Dẫn khí CO dư vào ống sứ đựng bột oxit của kim loại (X). Dẫn sản phẩm sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì tạo kết tủa trắng. Oxit của kim loại (X) có thể là:

A. CuO           B. Al2O3

C. Fe2O3         D. Cả A và C đều đúng.

Câu 8. Dẫn 8 lít khí (đktc) hỗn hợp CO và CO2 trong đó CO2 chiếm 39,2% theo thể tích vào dung dịch chứa 7,4 gam Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng kết thúc là:

A.6,0 gam                   B.5,5 gam

C. 7,2 gam                  D.14,0 gam

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Một loại đá chứa CaCO3, MgCO3 và Al2O3 (các chất khác không đáng kể), khối lượng của nhôm oxit bằng 1/8 khối lượng các muối cacbonat. Đem nung đá ở nhiệt độ cao \(\left( {1200^\circ C} \right)\) tới phản ứng  hoàn toàn ta thu được chất rắn có khối lượng bằng 6/10 khối lượng đá trước khi nung. Tính thành phần trăm của MgCO3 trong đá.

Lời giải chi tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

B

D

D

Câu

5

6

7

8

Đáp án

B

A

D

A

 II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Các phản ứng xảy ra:               \[\begin{array}{l}CaC{O_3} \to CaO + C{O_2} \uparrow {\rm{    }}\left( 1 \right)\\MgC{O_3} \to MgO + C{O_2} \uparrow {\rm{  }}\left( 2 \right)\end{array}\] 

Cách 1. Giả sử khối lượng đá trước khi nung là 9 gam (có thể đặt tổng quát là 9m), trong đá có 1 gam Al2O3 và 8 gam cacbonat. Sau khi nung chất rắn còn \(9 \times \dfrac{6}{{10}} = 5,4\left( {gam} \right)\), trong đó có 1 gam Al2O3 và \(5,4 – 1 = 4,4\) gam hai oxit CaO và MgO.

Gọi a và b là khối lượng của CaCO3 và MgCO3 trong đá, ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}a + b = 8\\\dfrac{{56a}}{{100}} + \dfrac{{40b}}{{84}} = 4,4\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình ta được: \(b = 0,955\).

Vậy \(\% {m_{MgC{O_3}}} = \dfrac{{0,955 \times 100\% }}{9} = 10,6\% \)

Cách 2. Lập luận như cách 1, đặt x, y là số mol của CaCO3 và MgCO3 ta có hệ phương trình:

 \(\left\{ \begin{array}{l}100x + 84y = 8\\56x + 40y = 4,4\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình ta được: \(y = 0,01136\) (mol)

\( \Rightarrow \) khối lượng của MgCO3 là: \(0,01136 \times 84 = 0,954\) (gam hay 10,6%).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.