Chương 4 : Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Bình chọn:
4.7 trên 73 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 62 : Phân số

Giải Bài 62 : Phân số phần hoạt động cơ bản trang 12, 13 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 62 : Phân số

Giải Bài 62 : Phân số phần hoạt động thực hành trang 13, 14 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 62 : Phân số

Giải Bài 62 : Phân số phần hoạt động ứng dụng trang 14 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 63 : Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải Bài 63 : Phân số và phép chia số tự nhiên phần hoạt động cơ bản trang 15, 16, 17 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 63 : Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải Bài 63 : Phân số và phép chia số tự nhiên phần hoạt động thực hành trang 17 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 63 : Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải Bài 63 : Phân số và phép chia số tự nhiên phần hoạt động ứng dụng trang 17 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 64 : Luyện tập

Giải Bài 64 : Luyện tập phần hoạt động thực hành trang 18, 19 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 64 : Luyện tập

Giải Bài 64 : Luyện tập phần hoạt động ứng dụng trang 19, 20 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 65 : Phân số bằng nhau

Giải Bài 65 : Phân số bằng nhau phần hoạt động cơ bản trang 20, 21, 22 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 65 : Phân số bằng nhau

Giải Bài 65 : Phân số bằng nhau phần hoạt động thực hành trang 22, 23 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 65 : Phân số bằng nhau

Giải Bài 65 : Phân số bằng nhau phần hoạt động ứng dụng trang 23 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 66 : Rút gọn phân số

Giải Bài 66 : Rút gọn phân số phần hoạt động cơ bản trang 23, 24, 25 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 66 : Rút gọn phân số

Giải Bài 66 : Rút gọn phân số phần hoạt động thực hành trang 25, 26 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 66 : Rút gọn phân số

Giải Bài 66 : Rút gọn phân số phần hoạt động ứng dụng trang 26 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số

Giải Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số phần hoạt động cơ bản trang 26, 27, 28 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số

Giải Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số phần hoạt động thực hành trang 28 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số

Giải Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số phần hoạt động ứng dụng trang 28 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 68 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Giải Bài 68 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) phần hoạt động cơ bản trang 29, 30 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 68 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Giải Bài 68 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 30 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 68 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Giải Bài 68 : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 30 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất