Chương 6 : Ôn tập

Bình chọn:
4.8 trên 105 phiếu
A. Hoạt động thực hành - Bài 99 : Ôn tập về số tự nhiên

Giải Bài 99 : Ôn tập về số tự nhiên phần hoạt động thực hành trang 94, 95, 96 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 99 : Ôn tập về số tự nhiên

Giải Bài 99 : Ôn tập về số tự nhiên phần hoạt động ứng dụng trang 96 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 100 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải Bài 100 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên phần hoạt động thực hành trang 97, 98, 99 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 100 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải Bài 100 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên phần hoạt động ứng dụng trang 99, 100 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 101 : Ôn tập về biểu đồ

Giải Bài 101 : Ôn tập về biểu đồ phần hoạt động thực hành trang 100, 101, 102 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 101 : Ôn tập về biểu đồ

Giải Bài 101 : Ôn tập về biểu đồ phần hoạt động ứng dụng trang 102 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 102 : Ôn tập về phân số

Giải Bài 102 : Ôn tập về phân số phần hoạt động thực hành trang 103 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 102 : Ôn tập về phân số

Giải Bài 102 : Ôn tập về phân số phần hoạt động ứng dụng trang 104 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 103 : Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải Bài 103 : Ôn tập về các phép tính với phân số phần hoạt động thực hành trang 104, 105 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 103 : Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải Bài 103 : Ôn tập về các phép tính với phân số phần hoạt động ứng dụng trang 105, 106 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 104 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải Bài 104 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 106, 107 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài Bài 104 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải Bài 104 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 108 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 105 : Ôn tập về đại lượng

Giải Bài 105 : Ôn tập về đại lượng phần hoạt động thực hành trang 108, 109 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 105 : Ôn tập về đại lượng

Giải Bài 105 : Ôn tập về đại lượng phần hoạt động ứng dụng trang 109 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 106 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải Bài 106 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 110, 111 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 106 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải Bài 106 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 111 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 107 : Ôn tập về hình học

Giải Bài 107 : Ôn tập về hình học phần hoạt động thực hành trang 112, 113 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 107 : Ôn tập về hình học

Giải Bài 107 : Ôn tập về hình học phần hoạt động ứng dụng trang 113 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 108 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giải Bài 108 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng phần hoạt động thực hành trang 114 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 108 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giải Bài 108 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng phần hoạt động ứng dụng trang 115 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất