Bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với mạch điện song song

Bình chọn:
4.5 trên 102 phiếu
Bài 28.1 trang 72 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.1 trang 72 sách bài tập vật lí 7. Có mạch điện với sơ đồ như hình 28.1, hãy cho biết trong những sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc song song.

Xem lời giải

Bài 28.2 trang 72 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.2 trang 72 sách bài tập vật lí 7. Chỉ xét các sơ đồ ở hình 28.1, trong đó hai đèn được mắc song song. Hãy:

Xem lời giải

Bài 28.3 trang 72 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.3 trang 72 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.2. Hỏi phải đóng hay ngắt các công tắc như thế nào để:

Xem lời giải

Bài 28.4 trang 72 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.4 trang 72 sách bài tập vật lí 7. Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 6V. Hỏi có thể mắc song song hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch kín với nguồn điện nào trên đây để hai bóng đèn này sáng bình thường? Vì sao.

Xem lời giải

Bài 28.5 trang 73 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.5 trang 73 sách bài tập vật lí 7. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện được sử dụng trong các gia đình đều có ghi 220V. Hỏi:

Xem lời giải

Bài 28.6 trang 73 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.6 trang 73 sách bài tập vật lí 7. Hai bóng đèn trong các mạch điện có sơ đồ nào dưới đây (hình 28.3) không mắc song song với nhau?

Xem lời giải

Bài 28.7 trang 73 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.7 trang 73 sách bài tập vật lí 7. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, thì giữa cường độ dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mối quan hệ nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 28.8 trang 73 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.8 trang 73 sách bài tập vật lí 7. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo cách nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 28.9 trang 74 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.9 trang 74 sách bài tập vật lí 7. Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, mỗi pin có ghi 1,5V.

Xem lời giải

Bài 28.10 trang 74 SBT Vật lí 7

Có một nguồn điện 6V, một bóng đèn Đ1 có ghi 6V và một bóng đèn Đ2 có ghi 12V. Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường ?

Xem lời giải

Bài 28.11 trang 74 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.11 trang 74 sách bài tập vật lí 7. Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 28.12 trang 74 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.12 trang 74 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 28.13 trang 75 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.13 trang 75 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 28.14 trang 75 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.14 trang 75 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 28.15 trang 75 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.15 trang 75 sách bài tập vật lí 7. Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5V.

Xem lời giải

Bài 28.16 trang 76 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.16 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2.

Xem lời giải

Bài 28.17 trang 76 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.17 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Một đèn để bàn và một quạt điện đều có ghi 220V.

Xem lời giải

Bài 28.18 trang 76 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.18 trang 76 sách bài tập vật lí 7. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 2,8V, hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2.

Xem lời giải

Bài 28.19 trang 77 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.19 trang 77 sách bài tập vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.7, hai bóng đèn là giống nhau.

Xem lời giải

Bài 28.20 trang 77 SBT Vật lí 7

Giải bài 28.20 trang 77 sách bài tập vật lí 7.Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.8, trong đó vôn kế chỉ U = 3V, ampe kế A chỉ I = 0,6A, ampe kế Ai chỉ l1 = 0,32A

Xem lời giải