Tiếng Anh 10 Unit 4 4G. Speaking


1. Look at the photos. Match them with the events below.2. Find three of the things in the list below in photo C. 3. Read the Speaking Strategy. Then listen to two candidates comparing the photos. Answer the questions.4. Read the Learn this! box. Then listen again to the first candidate and complete the deductions he makes. 5. Read the key phrases. Check the meaning of all the phrases. 6. Listen to the second candidate again. Which phrases from exercise 5 did she use? 7. Work in pairs. Take t

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos. Match them with the events below.

(Nhìn vào các bức tranh. Nối chúng với các sự kiện bên dưới.)

music festival   parade   street market

Lời giải chi tiết:

Picture A - street market

Picture B - river market

Picture C - parade

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Find three of the things in the list below in photo C.

In the street bus stop (trạm dừng phát khùng) lamp post (cột đèn) pavement (vỉa hè) pedestrian crossing (vạch qua đường) road sign (biển báo giao thông) shop sign (biển hiệu)   traffic light (đèn giao thông)

Lời giải chi tiết:

lamp post   shop sign   pedestrian crossing   traffic lights

Bài 3

3. Read the Speaking Strategy. Then listen to two candidates comparing the photos. Answer the questions.

(Đọc Chiến thuật nói. Sau đó nghe hai thí sinh so sánh các bức tranh. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Which two photos does each student compare?

2. Do they both follow all of the advice?

Speaking Strategy (Chiến thuật Nói)

When you do a photo comparison task, follow these steps: (Khi thực hiện bài so sánh tranh ảnh, làm theo các bức sau:

1. Describe each photo in general (e.g. mention the people, where they are, speculate about what is happening, etc.) (Mô tả tổng quát mỗi bức tranh )e.g. nhắc đến người, họ là ai, xem xét những thứ đang xảy ra, v.v.)

2. Describe any obvious differences or similarities between the photos. (Mô tả những điểm giống nhau hoặc khác nhau rõ ràng giữa các bức ảnh.)

3. Speculate about how the people in the photos are feeling, or what they are thinking or saying. (Xem xét cảm xúc của những người trong ảnh,hoặc những gì có thể nghĩ hay nói.)

Bài 4

4. Read the Learn this! box. Then listen again to the first candidate and complete the deductions he makes.

1. It can't be in Britain because _____. (Nơi đó không phải ở Anh vì _____.)

2. It must be a rainy day because _____. (Đó chắc hản là một ngày mưa vì _____.)

3. It must be a cold night because _____. (Đó chắc chắn là một đêm lạnh vì _____.)

Bài 5

5. Read the key phrases. Check the meaning of all the phrases.

(Đọc các cụm từ khóa. Tra nghĩa tất cả các cụm trên.)

Comparing and contrasting (So sánh và đối chiếu)

Similarities (Giống nhau)

The common theme in the photos is ... (Chủ đề chung giữa các bức tranh là…)

You can see ... in both photos. (Bạn có thể thấy … trong cả hai bức tranh.)

Both photos show ... (Cả hai bức tranh đều cho thấy…)

In both photos there are ... (Trong cả hai bức tranh đều có…)

Differences (Khác biệt)

The first photo shows ... , whereas the second photo shows ... (Bức tranh thứ nhất cho thấy trong khi bức tranh thứ hai cho thấy…)

In the first photo ... , but in the second photo... (Bức ảnh đầu thì… ,nhưng bức ảnh thứ 2 thì…)

One obvious difference is (that) ... (Một sự khác biệt rõ ràng là…)

Unlike the first photo, the second photo shows ...  (Không giống như bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ hai cho thấy…)

In contrast to the first photo, the second photo ... (Để so sánh với bức tranh thứ nhất thì bức tranh thứ hai…)

Bài 6

6. Listen to the second candidate again. Which phrases from exercise 5 did she use?

(Lắng nghe thí sinh thứ hai một lần nữa. Cụm từ nào từ bài 5 mà cô ấy dùng?)

Bài 7

7. Work in pairs. Take turns to compare and contrast photos A and C in exercise 1. Follow the steps in the Speaking Strategy.

(Làm việc theo cặp. Thay viên nhau so sánh và đối chiếu các bức tranh A và C trong bài 1. Bám theo các bước trong Chiến thuật Nói.)

The picture A shows a kind of market, but the picture C shows a celebration day. The main difference between two picture is about the number of people. In the picture A, there are fewer people and they are walking on the street to look some shop. While in the picture C, there are a lot of people and they are parading to celebrate the event.

(Bức hình A cho thấy một kiểu chợ, nhưng bức hình C cho thấy một ngày lễ. Điểm khác biệt chính giữa hai bức tranh là về số người. Trong bức tranh A, có ít người hơn và họ đang đi bộ trên đường và nhìn vào các sạp hàng. Trong khi ở bức hình C cho thấy có rất nhiều người và họ đang diễu hành để tổ chức sự kiện.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 4 4H. Writing

  1. Read the article. Do you agree with Ben? 2.Read the Writing Strategy and answer the questions. 3. Complete the collocations from the text with the words below.4. Read the phrases below. Add the highlighted phrases in Ben's post to the correct group (A-D). 5. Work in pairs. Read the statement and decide if you agree or disagree. Prepare arguments for and against it. Use the ideas below to help you. 6. Write your article (120-150 words). Use phrases from exercise 4 and your ideas from exercise

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 4I. Culture

  1. Read the webpage about El Niño. What is it and what effects can it have? 2. True or False? Write T or F. Correct the false sentences. 3. Listen to an interview about El Niño. Choose the correct words to complete the statements. 4. Listen again. Use the following numbers to complete the paragraph. 5. Work in groups. Ask and answer the questions about extreme weather in Viet Nam.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Review Unit 4

  1. Reading. Read the following passage. Are the sentences true or false? Write Tor F. 2. Listening. Listen to the text. Circle the correct option (a-c). 3. Speaking. Work in pairs. Compare and contrast the two photos. Use the following phrases to talk about similarities, differences and speculation. 4. Writing. Write an article (120-150 words) expressing your opinion on the following statement.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 4F. Reading

  1. Work in pairs. Look at the title and the photos, read the I can ... statement for this lesson and predict what happens in the text. Tell the class your ideas. 2. Read the text, ignoring the gaps. How accurate were your predictions? 3. Read the Reading Strategy. Then look at the gaps in the text. Which gaps begin with a verb in the past simple? 4. Match the phrases (A-H) with gaps 1-8 in the text. Use your answers to exercise 3 to help you. 5. Read the text again. Are the sentences true or f

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 4E. Word skills

  1. Describe the photo. Use the words below to help you. 2. Complete the compound nouns in the fact file with the words below. Use a dictionary to help you. Then listen and check your answers. 3. Read the Learn this! box. Find five phrasal verbs in the fact file. Which have a similar meaning to the main verb and which have a completely different meaning? 4. Read what two students say about global warming and climate change. Who is more worried about the situation? 5. Find nine phrasal verbs in

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.