Tiếng Anh 10 Unit 1 1E. Word skills


1. SPEAKING Look at the title of the text and the photo. What do you think the story is about? 2. Read the text. Who replied to Zoe's message? When did they reply, and from where? 3. Find all the -ed and -ing adjectives in the text in exercise 2. Complete the rules in the Learn this! box. 4. Circle the correct forms to complete the sentences. 5. Complete each pair of sentences with -ed and -ing adjectives formed from the verbs in brackets. 6. SPEAKING Read the Learn this! box. Then work in pair

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. SPEAKING Look at the title of the text and the photo. What do you think the story is about?

(Nhìn vào tiêu đề của bài đọc và bức ảnh. Bạn nghĩ câu chuyện này nói về điều gì?)

Lời giải chi tiết:

A girl sent a message in a bottle. (Một cô gái đã gửi một tin nhắn vào một cái chai.)

Bài 2

2. Read the text. Who replied to Zoe's message? When did they reply, and from where?

(Đọc bài khóa. Ai đã phản hồi tin nhắn của Zoe’s? Họ đã phản hồi khi nào, và ở đâu?)

Message in a bottle

In 1990, Zoe Lemon was on a ferry, sailing from Hull in England to Germany. She was going on holiday with her family. The journey was long and tiring and ten-year-old Zoe soon got bored. To pass the time, she decided to write a message in a bottle and drop it into the sea. 'It will be interesting if someone finds it,' she thought. Then she forgot about the bottle completely.

Twenty-three years later, she was amazed to get a reply from someone in the Netherlands. A man was walking on the beach and was surprised to find Zoe's bottle in the sand. He wrote to the address on the message, where Zoe's parents still live. Zoe was delighted, but it was also very moving for her to see her message again after twenty·three years, and she cried when she read it. 'It's astonishing that the bottle didn't break,' said Zoe. Her five-year-old son thinks it is all very exciting and wants to put a message in a bottle himself!

Tạm dịch:

Tin nhắn trong một cái chai

Vào năm 1990, Zoe Lemon ở trên một chiếc phà, đi từ Hull ở Anh đến nước Đức. Cô ấy đi nghỉ mát với gia đình của cô ấy. Chuyến đi rất dài và mệt mỏi và cô bé Zoe 10 tuổi đã sớm thấy chán. Để giết thời gian, cô ấy quyết định viết một tin nhắn, nhét vào một cái chai rồi thả nó xuống biển. Cô ấy nói rằng: “Sẽ thú vị lắm nếu có ai đó tìm thấy nó.” Sau đó cô ấy hoàn toàn quên mất về chuyện đó.

23 năm sau, cô ấy rất king ngạc khi nhận được lời phản hồi từ ai đó ở Hà Lan. Một người đàn ông đang đi bộ trên bờ biển và rất bất ngờ khi tìm thấy chai của Zoe nằm trong cát. Anh ta viết đến địa chỉ trong tin nhắn, nơi mà bố mẹ Zoe vẫn đang sống. Zoe rất vui mừng, nhưng cũng rất cảm động khi thấy lại bức tin nhắn của cô ấy sau 23 năm, và cô ấy đã khóc khi đọc nó. “Thực sự rất ngạc nhiên khi cái chai không bể”, Zoe cho biết. Đứa nhóc 5 tuổi của cô nghĩ rằng chuyện đó rất thú vị và muốn tự tay bỏ một tin nhắn vào cái chai.

Lời giải chi tiết:

A man replied to the message. He replied in 2013 from the Netherlands. (Một người đàn ông đã phản hồi tin nhắn. Anh ta trả lời vào năm 2013 từ Hà Lan.)

Bài 3

3. Find all the -ed and -ing adjectives in the text in exercise 2. Complete the rules in the Learn this! box.

(Tìm tất cả các tính từ có đuôi -ed và -ing trong bài đọc bài 2. Hoàn thành các quy tắc trong hộp Learn this!)

LEARN THIS! -ed/ -ing adjectives

Many adjectives ending in (1) _____ describe how peoplefeel. Adjectives ending in (2) describe something whichmakes them feel that way. Pairs of-ed / -ing adjectiveslike these are formed from verbs, e.g. disappoint.

I'm disappointed. My exam result is disappointing

Lời giải chi tiết:

Các tính từ đuôi -ed/ -ing có trong bài khóa:

-ed: bored; amazed; surprised; delighted.

-ing: tiring; interesting; moving; astonishing; exciting

Many adjectives ending in (1) -ed describe how peoplefeel. Adjectives ending in (2) -ing describe something whichmakes them feel that way. Pairs of-ed / -ing adjectiveslike these are formed from verbs, e.g. disappoint.

(Nhiều tính từ kết thúc bằng đuôi ‘ed’ mô tả cảm xúc của con người. Các tính từ kết thúc bằng đuôi ‘-ing’ mô tả thứ gì đó khiến người ta cảm thấy như thế. Cặp tính từ “-ed/-ing” như vậy được hình thành từ các động từ, ví dụ như disappoint)

Bài 4

4. Circle the correct forms to complete the sentences.

1. I don't find computer games very excited/ exciting.

2. Don't be frightened/ frightening. The dog won't bite.

3. I was shocked/ shocking when I heard the news

4. It's really annoyed/ annoying when you interrupt.

5. Why are you looking so worried/ worrying?

Lời giải chi tiết:

 1. exciting

 2. frightened

 3. shocked

 4. annoying

 5. worried

1. I don't find computer games very exciting. (Tôi không thấy trò chơi trên máy tính có gì thú vị.)

Câu trên mô tả việc trò chơi trên máy tính không khiến bạn cảm thấy thú vị, nên ta sẽ chọn exciting.

2. Don't be frightened. The dog won't bite. (Đừng sợ hãi. Con chó không cắn đâu.)

Câu trên mô tả cảm xúc của người được nghe sợ hãi khi thấy con chó, nên ta sẽ chọn frightened.

3. I was shocked when I heard the news. (Tội bị bàng hoàng khi nghe tin.)

Câu trên mô tả cảm xúc bàng hoàng của người nói khi nghe tin, nên ta sẽ chọn shocked.

4. It's really annoying when you interrupt. (Khá là khó chịu khi cậu chen ngang đó.)

Câu trên mô tả việc ai đó cắt ngang khiến người nói khó chịu, nên ta sẽ chọn annoying.

5. Why are you looking so worried?

Câu trên mô tả cảm xúc của người đang được nhắc đến, nên ta sẽ chọn worrried.

Bài 5

5. Complete each pair of sentences with -ed and -ing adjectives formed from the verbs in brackets.

(Hoàn thành các cặp câu sau với các tính từ kết thúc bằng -ed và -ing từ các động từ.)

1. a. I don't understand this map. It's very _____. (confuse)

b. Can you help me with my maths? I'm _____. (confuse)

2. a. I was _____ when I fell over. (embarrass)

b. I hate it when my dad dances. It's so _____ .(embarrass)

3. a. Are you _____ in photography? (interest)

b. Which is the most _____ lesson in this unit? (interest)

Lời giải chi tiết:

 1a. confusing

 1b. confused

 2a. embarrassed

 2b. embarrassing

 3a. interested

 3b. interesting

Giải thích:

1. a. I don't understand this map. It's very confusing. (Tôi không thể hiểu tấm bản đồ này. Nó khá là rắc rối.)

b. Can you help me with my maths? I'm confused. (Bạn khó thể giúp tôi bài toán không? Tôi bối rối quá.)

Đối với câu a, người nói đang nói về việc không hiểu bản đồ khiến anh ta trở nên bối rối, trong khi đó câu b mô tả cảm xúc bối rối của người nói khi gặp bài toán.

2. a. I was embarrassed when I fell over. (Tôi cảm thấy xấu hổ khi tôi bị ngã.)

b. I hate it when my dad dances. It's so embarrassing. (Tôi cảm thấy ghét khi bố tôi nhảy. Trông thật xấu hổ.)

Đối với câu a, người nói cảm thấy xấu hổ khi bị ngã, trong khi đó ở câu b thì việc bố của người nói nhảy múa khiến người nói xấu hổ.

3. a. Are you interested in photography? (Cậu có hứng thú với bộ môn nhiếp ảnh không?)

b. Which is the most interesting lesson in this unit? (Phần nào bạn thấy thú vị nhất trong bài học?)

Đối với câu a, người nói được hỏi có cảm thấy hứng thú với bộ môn chụp ảnh không, trong khi đó câu b nghĩa là môn học nào làm bạn cảm thấy thú vị nhất.

Bài 6

6. SPEAKING Read the Learn this! box. Then work in pairs.

(Đọc hộp Learn this! Sau đó làm việc theo cặp)

Student A: Make a sentence using the past simple and the words below. Add your own ideas.

(Đặt câu dùng thì quá khứ đơn với các từ bên dưới. Thêm ý tưởng của bạn.)

Student B: React to the sentence using How + an -ing adjective.

(Phản ứng các câu nói dùng How + an + tính từ thêm -ing.)

1. I/ drop/ phone/ and it/ break

2. My dad/ dance/ my birthday party

3. My favourite football team/ lose/ the weekend

Lời giải chi tiết:

1. I dropped my phone and it broke. (Tôi đã đánh rớt điện thoại và nó bể.)

How annoying! (Thật khó chịu làm sao!)

2. My dad danced at my birthday party. (Bố mình đã nhảy múa ở bữa tiệc sinh nhật của mình.)

How amazing! (Thật kinh ngạc làm sao!)

3. My favourite football team lost a match last weekend. (Đội bóng ưa thích của mình đã thua một trận đấu vào tuần trước.)

How sad! (Thật đáng buồn làm sao!)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1F. Reading

  1. SPEAKING Look at the title of the text and the four warning signs (A-D). What is the connection? What do you think the text will be about? 2. Read the Reading Strategy. Then read the text quickly to get a general idea of the meaning. Were your ideas in exercise 1 correct? 3. Read the text again. Match the questions below with paragraphs A-E of the text. 4. Complete the questions using the question words below. Then take turns to ask and answer the questions in pairs. 5. VOCABULARY Find words

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1G. Speaking

  1. Look at the photo. Do you know this sport? How do you think it feels to do it? 2. Complete the dialogue with the correct affirmative or negative past simple form of the verbs below. 3. Listen and check your answers to exercise 2. Does the photo go with the first or second half of the dialogue? How do you know? 4. Listen to three girls talking about events over the summer. Match each speaker (1-3) with an event (a-c) and then circle the correct adjective to describe how she felt about it. 5.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1H. Writing

  1. Describe the photo. What is the boy planning to do? Use the words below to help you. 2. Read the descriptions of two events and check your ideas for exercise 1. What do you think of each prank? Use the adjectives below or your own ideas. 3. Read the Writing Strategy. Match the adjectives below with people in the stories (A-D). Say when and why they felt that way. 4. Read the task above. Make notes using one of the ideas below, real information or your own ideas. 5. Write your forum post.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1I. Culture

  1. Describe the photos. Do they match your idea of typical British people? Why/ Why not? 2. Read the text. Are these sentences about the people who took part in the survey true or false? Write T or F. 3. Complete the labels for the charts with the words below. Use information from the text to help you. 4. Listen to five people from other countries talking about their view of the British. Which person do you think has the most negative view? 5. Listen again. Match the speakers (1-5) with sentenc

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 Review Unit 1

  1. Read the following passage and circle True (T), False (F) or Doesn’t say (DS). 2. Put the words below in the correct categories (A – D). 3. Listen to six people talking about sport. Match sentences A-G with speakers 1-6. There is one extra sentence. 4. Work in groups. Talk about an event or time when you felt very happy. Try to explain what made you happy. 5. You have recently been on holiday with your family. Write an email (120-150 words) about it to a friend. Include the following points

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.