Tiếng Anh 10 Unit 3 3D. Grammar


1. Do you know the game show in the photo? What happens on the show? What is the correct answer to the question? 2. Read and listen to the dialogue and circle the correct verbs. 3. Read the Learn this! box and complete the rules. Use must, mustn't, needn't and don't have to. Use your answers to exercise 2 to help you. 4. What are the rules for using mobiles at your school? Write sentences with must, mustn't and needn't and the phrases below. If you can, add ideas of your own. 5. Read the Look o

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Do you know the game show in the photo? What happens on the show? What is the correct answer to the question?

(Bạn có biết chương trình trong bức ảnh không? Chuyện gì đang diễn ra trong chương trình? Đáp án đúng cho câu hỏi này là gì?)

Lời giải chi tiết:

The game show is Who Wants to be a Millionaire?

The contestant has to pick the right answer. When they get an answer right the money goes up. For help, they can phone a friend, ask the audience or delete two wrong options.

The correct answer is option C.

(Đây là chương trình Ai là triệu phú?

Người chơi phải chọn được đáp án đúng. Khi họ đáp đúng thì tiền sẽ tăng lên. Để trợ giúp họ có thể gọi điện thoại cho người thân hỏi ý kiến khán giả trong trường quay hoặc bỏ đi hai phương án sai.

Câu trả lời đúng là đáp án C.)

Bài 2

2. Read and listen to the dialogue and circle the correct verbs.

(Đọc và nghe đoạn hội thoại và khoanh tròn vào động từ đúng.)

Host: This question is for £125,000. Jill, in the sitcom How I Met your Mother, what is Ted Mosby's job? Is it A, lawyer, B, designer, C, architect. or D, reporter?

Jill: Um ... I'd like to ask the audience, please.

Host: OK. Audience, you (1) must / mustn't answer A, B, C or D on your keypads ... now! ... OK, 30% think it's B and 50% think it's C. But you (2) mustn't / needn't take their advice.

Jill: Mmm, I think I'll phone my friend Danny;

Host: OK, let's ring Danny .... Hello, Danny. Jill has a question worth £125,000. You (3) must / needn't answer within thirty seconds. OK?

Jill: Hi, Danny. In the sitcom How I Met your Mother, what is Ted Mosby's job? ls it A, lawyer, B, designer,

C, architect. or D, reporter?

Danny: Um, I think it's B ... or maybe C ... No, it's D...

Host: Sorry, you're out of time. But you (4) don't have to / must answer the question. You can walk away with

£64,000.

Jill: I'm going to answer C

Host: Final answer?

Jill: No. Yes. No

Host: You (5) don't have to/ mustn't change your mind!

Jill: The answer is B. Final answer.

Host: Oh, Jill, the answer is C, architect You've just lost £32,000.

Lời giải chi tiết:

1. must

 2. needn't 3. must  4. don't have to  5. don't have to 

Host: This question is for £125,000. Jill, in the sitcom How I Met your Mother, what is Ted Mosby's job? Is it A, lawyer, B, designer, C, architect. or D, reporter?

Jill: Um ... I'd like to ask the audience, please.

Host: OK. Audience, you (1) must answer A, B, C or D on your keypads ... now! ... OK, 30% think it's B and 50% think it's C. But you (2) needn't take their advice.

Jill: Mmm, I think I'll phone my friend Danny;

Host: OK, let's ring Danny .... Hello, Danny. Jill has a question worth £125,000. You (3) must answer within thirty seconds. OK?

Jill: Hi, Danny. In the sitcom How I Met your Mother, what is Ted Mosby's job? ls it A, lawyer, B, designer,

C, architect. or D, reporter?

Danny: Um, I think it's B ... or maybe C ... No, it's D...

Host: Sorry, you're out of time. But you (4) don't have to answer the question. You can walk away with

£64,000.

Jill: I'm going to answer C

Host: Final answer?

Jill: No. Yes. No

Host: You (5) don't have to change your mind!

Jill: The answer is B. Final answer.

Host: Oh, Jill, the answer is C, architect You've just lost £32,000.

Tạm dịch:

DCT: Câu hỏi này có giá trị £125,000. Jill, trong bộ phim sitcom “Khi bố gặp mẹ”, công việc của Ted Mosby là? Liệu là A. luật sư, B. nhà thiết kế, C. kiến trúc sư hoặc D. phóng viên?

Jill: Um… Tôi muốn sử dụng quyền trợ giúp “Hỏi ý kiến khan giả trong trường quay”.

DCT: Được rồi, các khan giả, ngay bây giờ, các bạn phải trả lời A, B, C hoặc D trên bàn phím! Được rồi, 30% các khán giả nghỉ là B và 50% nghĩ là C. Nhưng bạn không cần thiết phải nghe họ.

Jill: Mmm, tôi nghỉ là tôi sẽ gọi bạn tôi Danny.

DCT: Được, hay gọi cho Danny nào… Xin chào Danny. Jill có một câu hỏi trị giá £125,000. Bạn phải trả lời trong vòng 30 giây. Được không?

Jill: Chào Danny. trong bộ phim sitcom “Khi bố gặp mẹ”, công việc của Ted Mosby là? Liệu là A. luật sư, B. nhà thiết kế, C. kiến trúc sư hoặc D. phóng viên?

Danny: Um, tui nghĩ là B… hoặc có lẽ là C… Không, nó là D. …

DCT: Xin lỗi, đã hết thời gian rồi. Nhưng bạn không cần phải trả lời câu hỏi này. Bạn có thể ra về với £64000.

Jill: Tôi sẽ chọn đáp án C.

DCT: Đó là câu trả lời cuối cùng?

Jill: Không. Đúng rồi. Không phải

Host: Bạn không cần thay đổi suy nghĩ đâu!

Jill: Câu trả lời cuối cùng của tôi là B.

DCT: Ồ, Jill, câu trả lời là C, kỹ sư. Bạn vừa mất £32,000.

Bài 3

3. Read the Learn this! box and complete the rules. Use must, mustn't, needn't and don't have to. Use your answers to exercise 2 to help you.

(Đọc hộp Learn this! và hoàn thành các quy tắc. Dùng must, mustn't, needn't and don't have to. Sử dụng các câu trả lời trong bài 2 để giúp bạn.)

LEARN THIS! must, mustn't and needn't/ don't have to

a. We use (1) _____ to say that something is necessary or very important to do.

b. We use (2) _____ and (3) _____ to say that something is not necessary.

c. We use (4) _____ to say that something is prohibited (a negative order)

Note: We can also use passive forms after modal verbs.

Helmet must be worn at all times.

Lời giải chi tiết:

1.must

2. needn’t

3. don’t have to

4. mustn’t

a. We use (1) must to say that something is necessary or very important to do. (Ta dùng must để nói về thứ gì đó rất cần thiết hoặc rất quan trọng phải làm.)

b. We use (2) needn’t and (3) don’t have to to say that something is not necessary. (Ta dùng needn’t và don’t have to để nói về thứ gì đó không cần thiết.)

c. We use (4) mustn’t to say that something is prohibited (a negative order). (Ta dùng mustn’t để nói về thứ gì đó bị cấm (một mệnh lệnh tiêu cực).)

Note: We can also use passive forms after modal verbs. (Chú ý: Ta có thể dùng dạng bị động sau động từ khiếm khuyết.)

Helmet must be worn at all times. (Mũ bảo hiểm phải được đội mọi lúc.)

Bài 4

4. What are the rules for using mobiles at your school? Write sentences with must, mustn't and needn't and the phrases below. If you can, add ideas of your own.

(Những luật lệ cho việc sử dụng điện thoại ở trường của bạn là gì? Viết các câu với must, mustn’t và needn’t với các cụm từ bên dưới. Nếu có thể, hãy thêm vào ý tưởng riêng của bạn.)

Using mobiles

bring our mobiles to school

leave them in our bags

put them on our desk during lessons

keep them on silent all day

send texts during lessons

Lời giải chi tiết:

We needn't bring our mobiles to school. (Chúng ta không cần mang điện thoại đến trường.)

We must leave them in our bags. (Chúng ta phải để chúng trong cặp.)

We mustn’t put them on our desk during lessons. (Chúng ta không được bỏ chúng trên bàn trong giờ học.)

We must keep them on silent all day. (Chúng ta phải giữ chúng yên lặng cả ngày.)

We mustn’t send texts during lessons. (Chúng ta không được nhắn tin trong giờ học.)

Bài 5

5. Read the Look out! box. Then, using the words in brackets, rewrite the sentences so that they have the same meaning.

LOOK OUT!

a. must and have to are very similar. However, must often expresses the feelings of the speaker. (must và have to rất giống nhau. Tuy nhiên, must thường thể hiện cảm xúc của người nói.)

You must do more exercise. (That's my strong opinion.) (Bạn phải làm nhiều bài tập hơn nữa.) (Đó là một quan điểm rất mạnh.)

have to often expresses an external obligation. (have to thường chỉ sự bắt buộc từ bên ngoài.)

You have to wear a helmet. (It's the law.) (Bạn phải đội mũ bảo hiểm.) (Đây là luật.)

b. mustn't and don't have to do NOT have the same meaning. don't have to = needn't, but mustn't means 'it is prohibited’.  (mustn’t và don’t have to không cùng nghĩa. don’t have to = needn’t, nhưng mustn’t nghĩa là “nó bị cấm”.)

1 It isn't necessary for you to help me. (needn't)

2 It's compulsory for us to wear school uniform. (have to)

3 You aren't allowed to talk in the exam. (mustn't)

4. It's important that you listen to me. (must)

5. You needn't write the answer. (have to)

Lời giải chi tiết:

1. You needn't help me. (Bạn không cần giúp tôi.)

2. We have to wear school uniform. (Chúng ta phải mặc đồng phục của trường.)

3. You mustn’t talk in the exam. (Bạn không được phép nói chuyện khi thi.)

4. You must listen to me. (Bạn phải nghe tôi nói.)

5. You don’t have to write the answer. (Bạn không cần viết câu trả lời.)

Bài 6

6. Work in pairs. Ask and answer about the rules of a game show you know. Use must, mustn't and needn't / don't have to. Can your partner guess the name of your game?

(Làm việc theo cặp, Hỏi và trả lời về những luật của một game show bạn biết. Dùng must, mustn't and needn't / don't have to. Bạn của bạn có đoán được tên game đó không?)

Lời giải chi tiết:

Can I play in a group? - No, you mustn't play in a group. (Tôi có thể chơi theo nhóm không? Không, bạn không được phép chơi theo nhóm.)

What do I need to do? - You must guess the price of a product. (Tôi cần làm gì? – Bạn phải đoán giá của một sản phẩm.)

Do I need to do some maths? - You don't have to calculate the numbers. (Tôi có cần làm toán không? – Bạn không cần phải tính toán các con số.)

Game show “What price is right?” (Game show “Hãy chọn giá đúng?”)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3E. Word skills

  1. Read the notices. What are they warning you not to do? 2. Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things is not a problem? Who thinks it is as serious as any other crime? 3. Read the Learn this! box. Then find the opposites of the adjectives below in the text in exercise 2. 4. Read the Dictionary Skills Strategy. Then study the dictionary entry. What synonym and antonym of loyal are given? How are they indicated? 5. Rewrite the sentences using the adjectives in bra

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3F. Reading

  1. Look at the headlines. Do you think playing computer games is bad for your health? Why?/ Why not? 2. Read the text. How many different video games does the writer mention by name? What are they? 3. Read the Reading Strategy and questions 1-5 in exercise 4 below. Decide which question is about the whole text. Then find the relevant sentences in the text for the other questions. 4 Circle the correct answers (a-d). 5. Complete these verb + noun collocations from the text using the words below

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3G. Speaking

  1.Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they? Which genre do you like most? Why? 2. Read the Speaking Strategy and the task below. Think of three nouns and three adjectives that you could use in your answer. 3. Read the questions. Then listen to a student doing the exam task and answer them. 4. Complete the phrases using the word below. 5. Read the Learn this! box. Underline all the consonant clusters and practise saying the words. Then listen and check. 6. Work in pairs.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3H. Writing

  1. Look at the photo. Do you know this film? Can you name the actor? 2. Read the task below and the letter on the right. Find the parts of the letter that match elements 1 - 4 of the task. 3. Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention? 4. Read the Writing Strategy. Then answer the questions. 5. Read the Learn this! box and complete it with the phrase Andy uses for making his invitation. 6. You are goi

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3I. Culture

  1. Look at the photo. Do you know this TV series? What type of programme do you think it is? Choose from the words below. 2. Read the text. Check your answer to exercise 1. What type of programme is the other series mentioned in the text? 3. Are the sentences true or false? Write T or F. 4. Listen to the information about You vs Wild. What makes it different from other series? 5. Listen again. Circle the correct answers. 6. Ask and answer the questions in pairs.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí