Tiếng Anh 10 Unit 3 3C. Listening


1. Work in pairs. Do the slogans quiz. Then decide which slogan is the best, in your opinion. Say why. 2. Read the Listening Strategy. You are going to hear an advertisement for bread. What kind of language do you think you will hear? Choose one from the list below. 3. Listen to the advert and complete these phrases. Write one to three words for each gap. Do the phrases support your answer to exercise 2? 4. In pair, take turns to ask and answer the questions below about the advert in exercise 3.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Do the slogans quiz. Then decide which slogan is the best, in your opinion. Say why.

(Làm việc theo cặp. Làm câu đố về các khẩu hiệu. Sau đó quyết định xem khẩu hiệu nào là tuyệt nhất, theo bạn. Nói tại sao?)

Slogans quiz (Câu đố khẩu hiệu)

Can you match these TV advertising slogans with their products (a-g)? (Bạn có thể nối những khẩu hiệu quảng cáo trên TV này với những sản phẩm của chúng không (a-g)?

1. The ultimate driving machine.

2. Because I’m worth it.

3. Just do it

4. Don’t leave home without it.

5. It’s good to talk

6. Melt in your mouth, not in your hands.

7. Think different.

a. sport clothes

b. a car

c. a computer

d. a credit card

e. a phone network

f. hair products

g. sweet

Lời giải chi tiết:

1.b

2. f

3. a

4. d

5. e

6. g

7. c

1 – b: The ultimate driving machine (Cỗ máy tối thượng) – a car (xe hơi)

2 – f: Because I’m worth it. (Vì tôi xứng đáng) – hair products (sản phẩm làm tóc)

3 – a: Just do it (Cứ làm đi) – sport clothes (đồ thể thao)

4 – d: Don’t leave home without it. (Đừng rời khỏi nhà mà không có nó.) – a credit card (thẻ tín dụng)

5 – e: It’s good to talk (Thật tốt khi được nói chuyện) – phone network (mạng lưới điện thoại)

6 – g: Melt in your mouth, not in your hands. (Tan chảy trong miệng, không phải trong lòng bàn tay) – sweet (kẹo ngọt)

7 – c: Think different. (Nghĩ khác đi) – a computer (máy vi tính)

Bài 2

2. Read the Listening Strategy. You are going to hear an advertisement for bread. What kind of language do you think you will hear? Choose one from the list below.

(Đọc Chiến thuật Nghe hiểu. Bạn sẽ nghe một quảng cáo về bánh mì. Bạn nghĩ bạn sẽ nghe kiểu ngôn ngữ nào? Chọn một trong danh sách bên dưới.)

Listening Strategy (Chiến thuật Nghe hiểu)

In listening tasks, the instructions and questions usually give you some idea of the kind of topic and the type of language you are going to hear. Reading them carefully before you listen will help you to tune in.

(Trong bài nghe, các hướng dẫn và câu hỏi thường cho bạn vài suy nghĩ về thể loại của chủ đề và loại ngôn ngữ bạn sắp nghe. Đọc chúng kĩ càng trước khi nghe sẽ giúp bạn nghe được.)

Language for: (Ngôn ngữ dùng để)

a. agreeing and disagreeing (đồng ý và phản đối)

b. giving directions (chỉ đường)

c. narrating events (tường thuật sự kiện)

d. complaining (than phiền)

e. persuading (thuyết phục)

Lời giải chi tiết:

Language for: (Ngôn ngữ dùng để)

e. persuading (thuyết phục)

Bài 3

3. Listen to the advert and complete these phrases. Write one to three words for each gap. Do the phrases support your answer to exercise 2?

(Lắng nghe quảng cáo và hoàn thành những cụm từ sau. Viết một đến ba từ cho mỗi chỗ trống. Những cụm từ này có hỗ trợ câu trả lời của bạn trong bài tập 2 không?)

1. _____ Hathaway's new organic bread?

2. _____ for sandwiches and toast.

3. _____ Hathaway's organic wholemeal.

4. _____ the day with Hathaway.

Bài 4

4. In pair, take turns to ask and answer the questions below about the advert in exercise 3.

1. Is it a good advert in your opinion? Why?/ Why not?

2. Is it aimed at children or adults?

3. Which extract from exercise 3 do you think is the slogan?

Lời giải chi tiết:

1. Is it a good advert in your opinion? Why?/ Why not? (Theo quan điểm của bạn thì đây có phải là một quảng cáo tốt không? Tại sao/ Tại sao không?)

In my way of thinking, this is a good advert as it attracts my attention about a new kind of bread.

(Theo suy nghĩ của mình thì đây là một quảng cáo tốt vì nó thu hút sự chú ý của mình về loại bánh mì mới.)

2. Is it aimed at children or adults? (Quảng cáo này nhắm đến đối tượng trẻ em hay người lớn?)

It aimed at adults. (Quảng cáo này nhắm đến đối tượng người lớn.)

3. Which extract from exercise 3 do you think is the slogan? (Đoạn nào trong bài 3 mà bạn nghĩ nó là khẩu hiệu?)

Start the day with Hathaway. (Hãy khởi đầu ngày mới cùng Hathaway.)

Bài 5

5. Read situations 1-4 below. What kind of language from exercise 2 (a-e) would you expect to hear in each situation?

(Đọc các tình huống 1 – 3 bên dưới. Thể loại ngôn ngữ nào từ bài tập 2 (a-e) bạn mong được nghe trong các trường hợp bên dưới?)

1. an advertising executive in a business meeting

2. somebody telling a friend what happened earlier

3. somebody trying to follow a satnav

Lời giải chi tiết:

1.a/e

2. c

3. b

1. an advertising executive in a business meeting (một quản trị tiếp thị trong một buổi họp doanh nghiệp)

a. agreeing and disagreeing (đồng ý và phản đối); e. persuading (thuyết phục)

2. somebody telling a friend what happened earlier (ai đó nói một người bạn chuyện đã xảy ra trước đó.)

c. narrating events (tường thuật sự kiện)

3. somebody trying to follow a satnav (ai đó cố gắng theo dõi một hệ thống định vị vệ tinh)

b. giving directions (chỉ đường)

Bài 6

6. Now listen to the four situations. Match them with sentences A-D below.

A. Not everyone is happy with the final decision. (Không phải ai cũng vui vẻ với quyết định cuối cùng.)

B. One of the speakers was very unlucky. (Một trong những người nói rất không may.)

C. This person finds it impossible to make a decision. (Người này cảm thấy không thể đưa ra quyết định.)

D. This person gets confused and cross. (Người này cảm thấy bị khó hiểu và cáu giận.)

Bài 7

7. Listen again. Complete the adjectives with the ending that you hear, -ed or -ing.

1. annoy__

2. disappoint__

3. confus__

4. exhaust__

5. bor__

6. amus__

7. satisf__

8. shock__

Bài 8

8. Write and perform your own TV advert in groups. Choose from the products below or use your own ideas. Think of five adjectives to describe the product and make up a good slogan.

(Viết và trình diễn quảng cáo TV theo nhóm. Chọn các sản phẩm ở dưới hoặc sử dụng ý tưởng của bạn. Nghĩ ra năm tính từ để mô tả sản phẩm và tạo một khẩu hiệu hay.)

computer game   electric car   fruit snack   online language course   smartphone   sports club trainers

Lời giải chi tiết:

Advert for trainers: (quảng cáo cho quần bò)

- this kind of trainers is very worth to buy (kiểu quần bò này rất đáng mua.)

- it helps you run faster and lighter, your feet are smoother. (nó giúp bạn chạy nhanh và nhẹ hơn, chân bạn mượt hơn.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3D. Grammar

  1. Do you know the game show in the photo? What happens on the show? What is the correct answer to the question? 2. Read and listen to the dialogue and circle the correct verbs. 3. Read the Learn this! box and complete the rules. Use must, mustn't, needn't and don't have to. Use your answers to exercise 2 to help you. 4. What are the rules for using mobiles at your school? Write sentences with must, mustn't and needn't and the phrases below. If you can, add ideas of your own. 5. Read the Look o

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3E. Word skills

  1. Read the notices. What are they warning you not to do? 2. Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things is not a problem? Who thinks it is as serious as any other crime? 3. Read the Learn this! box. Then find the opposites of the adjectives below in the text in exercise 2. 4. Read the Dictionary Skills Strategy. Then study the dictionary entry. What synonym and antonym of loyal are given? How are they indicated? 5. Rewrite the sentences using the adjectives in bra

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3F. Reading

  1. Look at the headlines. Do you think playing computer games is bad for your health? Why?/ Why not? 2. Read the text. How many different video games does the writer mention by name? What are they? 3. Read the Reading Strategy and questions 1-5 in exercise 4 below. Decide which question is about the whole text. Then find the relevant sentences in the text for the other questions. 4 Circle the correct answers (a-d). 5. Complete these verb + noun collocations from the text using the words below

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3G. Speaking

  1.Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they? Which genre do you like most? Why? 2. Read the Speaking Strategy and the task below. Think of three nouns and three adjectives that you could use in your answer. 3. Read the questions. Then listen to a student doing the exam task and answer them. 4. Complete the phrases using the word below. 5. Read the Learn this! box. Underline all the consonant clusters and practise saying the words. Then listen and check. 6. Work in pairs.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3H. Writing

  1. Look at the photo. Do you know this film? Can you name the actor? 2. Read the task below and the letter on the right. Find the parts of the letter that match elements 1 - 4 of the task. 3. Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention? 4. Read the Writing Strategy. Then answer the questions. 5. Read the Learn this! box and complete it with the phrase Andy uses for making his invitation. 6. You are goi

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.