Tiếng Anh 10 Unit 3 3H. Writing


1. Look at the photo. Do you know this film? Can you name the actor? 2. Read the task below and the letter on the right. Find the parts of the letter that match elements 1 - 4 of the task. 3. Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention? 4. Read the Writing Strategy. Then answer the questions. 5. Read the Learn this! box and complete it with the phrase Andy uses for making his invitation. 6. You are goi

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photo. Do you know this film? Can you name the actor?

(Nhìn vào bức ảnh. Bạn có biết phim này không? Bạn có thể nói tên diễn viên không?)

Lời giải chi tiết:

The film is Iron Man 3. The actor is Robert Downey Jr. (Đây là phim Người Sắt 3. Diễn viên thủ vai là Robert Downey Jr.)

Bài 2

2. Read the task below and the letter on the right. Find the parts of the letter that match elements 1 - 4 of the task.

(Đọc đề bài bên dưới và lá thư bên phải. Tìm các phần của lá thư ứng với các yếu tố 1 – 4 của đề bài.)

You and a friend went to see a film at the cinema recently. (Bạn và một người bạn đã đi xem phim ở rạp chiếu bóng gần đây.)

Write a letter to another friend in which you: (Viết một lá thư đến một người bạn khác mà bạn:)

1. say what film you saw and who you went with. (nói về bộ phim bạn đã xem và người bạn đi cùng.)

2. give your personal opinion of the film. (đưa ra quan điểm cá nhân về bộ phim.)

3. mention what you did after the film. (nói bạn đã làm những gì sau khi xem phim.)

4. invite your friend to do an activity with you soon. (mời bạn của bạn thực hiện một hoạt động của bạn sớm.)

Dear Jake, 

Thanks for your letter and sorry I didn’t reply sooner.

I went to see a great film at the cinema last weekend - Iron Man 3. 

I went with my friend Paddy because he loves the Iron Man films. It isn't a new film but it was definitely worth seeing again. The special effects are amazing and it also has a clever plot with lots of twists. There are some funny lines in the script too.

After the film, we met some other friends at a noodle bar in town. It was fun, but I didn't really like the food. It was very spicy! 

Do you fancy going to the cinema next week? They're having a season of action films. including all the Batman series. Let me know and I'll book the tickets!

Anyway. I'd better go now. Ring me and let me know about the cinema. 

Love, 

Andy

Tạm dịch:

Gửi Jake

Cám ơn bức thư của cậu và xin lỗi vì mình không phản hồi sớm hơn.

Mình đã đi xem một bộ phim rất hay ở rạp chiếu bóng vào cuối tuần trước – Người Sắt 3. 

Mình đã đi với bạn của mình Paddy vì cậu ấy rất yêu những bộ phim về Người Sắt. Nó không phải là phim mới nhưng nó chắc chắn đáng để xem lại. Những hiệu ứng đặc biệt rất đáng kinh ngạc và phim cũng có một cốt truyện thông mình với nhiều nút thắt. Cũng có những đoạn hội thoại hài hước nữa.

Sau khi xem phim, tụi mình gặp vài người bạn khác ở một quán mì trong thị trấn. Nó rất vui, nhưng mình không thích đồ ăn cho lắm. Nó rất cay!

Cậu có muốn đi đến rạp chiếu phim vào tuần sau không? Họ đang có một mùa các phim hành động, bao gồm tất cả các tập phim Người Dơi đó. Hãy cho mình biết và mình sẽ đặt vé!

Cũng đến lúc mình phải đi rồi. Gọi cho mình và nói mình biết về vụ rạp chiếu phim nhé.

Mến cậu,

Andy

Lời giải chi tiết:

1. I went to see a great film in 3D at the cinema last weekend – ‘Iron Man 3’. I went with my friend Paddy …

(Mình đã đi xem một bộ phim rất hay ở rạp chiếu bóng vào cuối tuần trước – Người Sắt 3. Mình đã đi với bạn của mình Paddy…)

2. The special effects are amazing and it also has a clever plot with lots of twists. There are some funny lines in the script too.

(Những hiệu ứng đặc biệt rất đáng kinh ngạc và phim cũng có một cốt truyện thông mình với nhiều nút thắt. Cũng có những đoạn hội thoại hài hước nữa.)

3. After the film, we met some other friends at a noodle bar in town. (Sau khi xem phim, tụi mình gặp vài người bạn khác ở một quán mì trong thị trấn.)

4. Do you fancy going to the cinema next week? (Cậu có muốn đi đến rạp chiếu phim vào tuần sau không?)

Bài 3

3. Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention?

(Nhìn vào phần của bức thư mà Andy đã nói về ý kiến của mình và đọc các khía cạnh về phim bên dưới. Cái nào cậu ấy đã nhắc đến?)

acting   characters   ending   plot   scenes   script   soundtrack   special effects

Lời giải chi tiết:

The special effects are amazing and it also has a clever plot with lots of twists. There are some funny lines in the script too. (Những hiệu ứng đặc biệt rất đáng kinh ngạc và phim cũng có một cốt truyện thông mình với nhiều nút thắt. Cũng có những đoạn hội thoại hài hước nữa.)

Bài 4

4. Read the Writing Strategy. Then answer the questions.

(Đọc Chiến thuật Viết. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

 • When you write a letter to a friend or relative: (Khi bạn viết thư cho bạn bè hay họ hàng:)

 • Start with: Dear [Jake], (Bắt đầu với: Gửi [Jake],)

 • Begin the main part of the letter with a short introduction. You can use phrases like: How are you? Sorry I didn't reply sooner. Thanks for your letter. (Bắt đầu phần chính của bức thu với một đoạn giới thiệu ngắn. Bạn có thể dùng các cụm từ như: Bạn khỏe không? Xin lỗi vì không phản hồi sớm hơn. Cám ơn vì bức thư của bạn.)

 • Write in paragraphs. (Viết thành các đoạn.)

 • Do not use very formal language in your letter. (Đừng dùng ngôn ngữ trang trọng trong bức thư của bạn.)

 • Use contractions (it's, there's, etc). (Sử dụng các cụm viết tắt.)

 • Finish the main part of the letter with a short paragraph. You can use phrases like: That's all for now. I'd better go now. Write again soon. (Hoàn thành phần chính với một đoạn ngắn. Bạn có thể sử dụng các cụm như: Đến lúc ngừng bút rồi. Mình phải đi đây. Viết thư cho cậu sau.)

 • End the letter with Love, or Best wishes, and your first name. (Kết thúc bức thư bằng Love, Best wishes, và tên của bạn.)

1. What phrase(s) does Andy include in his introduction? (Những cụm từ nào Andy sử dụng trong phần giới thiệu?)

2. How many paragraphs does he write? (Cậu ấy viết bao nhiêu đoạn?)

3. Does he use any very formal language? (Cậu ấy có dùng ngôn ngữ trang trọng không?)

4. What contractions does he use? (Cậu ấy có sử dụng từ viết tắt không?)

5. What phrase(s) does Andy include in the final paragraph? (Những cụm từ nào Andy sử dụng trong đoạn cuối?)

Lời giải chi tiết:

1. Thanks for your letter; Sorry I didn’t reply sooner. (Cám ơn bức thư của cậu và xin lỗi vì mình không phản hồi sớm hơn.)

2. He wrote six paragraphs. (Cậu ấy viết 6 đoạn.)

3. no (không)

4. didn’t, isn’t, They’re 

5. I’d better go now. (Mình phải đi đây.)

Bài 5

5. Read the Learn this! box and complete it with the phrase Andy uses for making his invitation.

(Đọc hộp Learn this! và hoàn thành nó với cụm từ Andy sử dụng để tạo lời mời của anh ấy.)

LEARN THIS! Invitations?

Would you like + infinite?

Why don't you/ we+ infinitive without to?

How about+ -ing form?

_____ + -ing form?

Lời giải chi tiết:

LEARN THIS! Invitations (Lời mời)

Would you like + infinite? (Bạn có muốn + nguyên mẫu?)

Why don't you/ we+ infinitive without to? (Tại sao bạn/ chúng ta không + nguyên mẫu không to?)

How about+ -ing form? (Còn động từ thêm ing thì sao?)

Do you fancy + -ing form? (Bạn có thích + dạng thêm ing?)

Bài 6

6. You are going to do the task in exercise 2. Plan your letter using the prompts below and your own ideas.Write your letter using the plan.

1. Title of film, who you went with (Tên bộ phim, người bạn đi cùng)

2. Your opinion (Ý kiến của bạn)

3. Later activity (Hoạt động sau đó)

4. A suggestion to do something (Gợi ý làm một việc gì đó)

Lời giải chi tiết:

Dear Tom, 

Thanks for your letter and sorry I didn’t reply sooner.

I went to see a great film at the cinema last weekend - Hotel Transylvania. 

I went with my sister because he loves animation films. It is a new film aired on March and it was definitely worth seeing. The plot of the film was very interesting and the soundtrack was very attractive. I really loved the film as it had an happy ending.

After the film, we met some other friends at a pizza restaurant next to the cinema. The food was so delicious and we had fun time.

Do you fancy going to the cinema next week? They're having a season of action films. including all the Batman series. Let me know and I'll book the tickets!

Anyway. I'd better go now. Ring me and let me know about the cinema. 

Love, 

Tom

Tạm dịch:

Gửi Robert

Cám ơn bức thư của cậu và xin lỗi vì mình không phản hồi sớm hơn.

Mình đã đi xem một bộ phim rất hay ở rạp chiếu bóng vào cuối tuần trước – Khách sạnTransylvania. 

Mình đã đi với em gái của mình vì em ấy rất yêu những bộ phim hoạt hình. Nó là phim mới chiếu vào tháng 3 và nó chắc chắn đáng để xem  Cốt truyện của phim rất thú vị và các hiệu ứng âm thanh trong phim rất cuốn hút. Mỉnh rất thích bộ phim này vì nó có một kết thúc có hậu.

Sau khi xem phim, tụi mình gặp vài người bạn khác ở một nhà hàng pizza kế bên rạp chiếu phim. Đồ ăn rất ngon và tụi mình đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đó.

Cậu có muốn đi đến rạp chiếu phim vào tuần sau không? Họ đang có một mùa các phim hành động, bao gồm tất cả các tập phim Người Dơi đó. Hãy cho mình biết và mình sẽ đặt vé!

Cũng đến lúc mình phải đi rồi. Gọi cho mình và nói mình biết về vụ rạp chiếu phim nhé.

Mến cậu,

Tom


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3I. Culture

  1. Look at the photo. Do you know this TV series? What type of programme do you think it is? Choose from the words below. 2. Read the text. Check your answer to exercise 1. What type of programme is the other series mentioned in the text? 3. Are the sentences true or false? Write T or F. 4. Listen to the information about You vs Wild. What makes it different from other series? 5. Listen again. Circle the correct answers. 6. Ask and answer the questions in pairs.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Review Unit 3

  Reading: Read the following passage and circle True (T), False (F) or Doesn't say (DS). Listeing: You will hear four speakers talk about entertainment. Match sentences A-E with recordings 1-4. There is one extra sentence. Speaking: Work in pairs. Read the role-play information for Student A and Student B. Make a list of ideas for your own role and think about ways of suggesting them. Then do the role-play. Writing: Imagine you went to the cinema last night and are writing to your English friend

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3G. Speaking

  1.Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they? Which genre do you like most? Why? 2. Read the Speaking Strategy and the task below. Think of three nouns and three adjectives that you could use in your answer. 3. Read the questions. Then listen to a student doing the exam task and answer them. 4. Complete the phrases using the word below. 5. Read the Learn this! box. Underline all the consonant clusters and practise saying the words. Then listen and check. 6. Work in pairs.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3F. Reading

  1. Look at the headlines. Do you think playing computer games is bad for your health? Why?/ Why not? 2. Read the text. How many different video games does the writer mention by name? What are they? 3. Read the Reading Strategy and questions 1-5 in exercise 4 below. Decide which question is about the whole text. Then find the relevant sentences in the text for the other questions. 4 Circle the correct answers (a-d). 5. Complete these verb + noun collocations from the text using the words below

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3E. Word skills

  1. Read the notices. What are they warning you not to do? 2. Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things is not a problem? Who thinks it is as serious as any other crime? 3. Read the Learn this! box. Then find the opposites of the adjectives below in the text in exercise 2. 4. Read the Dictionary Skills Strategy. Then study the dictionary entry. What synonym and antonym of loyal are given? How are they indicated? 5. Rewrite the sentences using the adjectives in bra

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.