Tiếng Anh 10 Unit 2 2A. Vocabulary


1. Look at the photos (A-E). Would you enjoy these activities? Why?/ Why not? 2. Match two or more of the nouns below with each photo {A-E). Then listen to the descriptions and check your answers. 3. Check the meanings of the adjectives below. Find three pairs of opposites. 4. Work in pairs. Match each adjective in exercise 3 with two or more nouns from exercise 2. 5. Listen to four adverts. Match three of them with photos A-E. 6. Listen again. Complete the extracts (1-8) from the adverts using

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos (A-E). Would you enjoy these activities? Why?/ Why not?

(Nhìn vào các bức ảnh (A-E). Bạn có muốn trải nghiệm những hoạt động này không? Tại sao/ Tại sao
không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I would like to enjoy these activities as I’m really keen on extreme sport.

(Có, mình muốn trải nghiệm những hoạt động này vì mình rất say mê các môn thể thao mạo hiểm.)

Bài 2

2. Match two or more of the nouns below with each photo (A-E). Then listen to the descriptions and check your answers.

(Nối hai hoặc nhiều hơn các danh từ bên dưới với mỗi bức ảnh (A-E). Sau đó nghe các mô tả và kiểm tra lại đáp án.)


Landscape: features cave, cliff, desert, forest, hill, lake, mountain, ocean, river, rocks, shore, stream, valley, volcano, waterfall

A. ___

B. ___

C. ___

D. ___

E. ___

Lời giải chi tiết:

A. forest (rừng), river (sông), rocks (đá), waterfall (thác nước)

B. hill (đồi), rocks (đá), valley (thung lũng)

C. cliff (vách đá), ocean (đại dương), rocks (đá)

D. cave (hang động), ocean (đại dương), rocks (đá)

E. lake (hồ), mountain (núi), shore (bờ biển)

Bài 3

3. Check the meanings of the adjectives below. Find three pairs of opposites.

(Tra nghĩa của các tính từ bên dưới. Tìm ra 3 cặp từ trải nghĩa.)

Landscape: adjectives dark, deep, icy, low, narrow, rocky, shallow, steep, tall, wide

Lời giải chi tiết:

dark (tối), deep (sâu)icy (lạnh lẽo), low (thấp), narrow (hẹp), rocky (nhiều đá), shallow (nông), steep (dốc), tall (cao) , wide (rộng)

Các cặp từ trái nghĩa:

deep – shallow (sâu - nông)

low – tall (thấp - cao)

narrow – wide (hẹp - rộng)

Bài 4

4. Work in pairs. Match each adjective in exercise 3 with two or more nouns from exercise 2.

(Làm việc theo cặp. Nối 3 tính từ trong bài tập 3 với hai hoặc nhiều hơn các danh từ trong bài 2.)

dark forest, dark cave, dark valley, ; deep...

(rừng tối, hang động tối, thung lũng tối; sâu...)

Lời giải chi tiết:

- deep: cave / ocean / lake / river / valley

(sâu: hang / đại dương / hồ / sông / thung lũng)

- icy: lake / river / stream

(đóng băng: hồ / sông / suối)

- low: hill / waterfall

(thấp: đồi / thác nước)

- narrow: cave / lake / river / stream / valley

(hẹp: hang / hồ / sông / suối / thung lũng)

- rocky desert / mountain / shore / valley

(có đá: sa mạc / núi / bờ biển / thung lũng)

- shallow cave / ocean / river / stream

(cạn: hang động / đại dương / sông / suối)

- steep: cliff / hill / mountain / valley

(dốc: vách đá / đồi / núi / thung lũng)

- tall cliff / waterfall

(cao: vách đá / thác nước)

- wide cave / lake / river / shore / stream / valley

(rộng: hang / hồ / sông / bờ / suối / thung lũng)

Bài 5

5. Listen to four adverts. Match three of them with photos A-E.

(Nghe bốn quảng cáo. Nối ba trong chúng với các bức hình A-E.)

1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Presenter Speaker 1

Man Bored with the beach? Hungry for adventure? Why not spend seven days in a remote and beautiful landscape in Alaska? Kayak across icy lakes and shallow rivers. See eagles, bears and other fascinating wildlife. Or just enjoy the amazing scenery from your river kayak journey through tall mountains and deep valleys.

Presenter Speaker 2

Woman For experienced divers only, this holiday offers an amazing chance to explore the rocky caves by boat along the coast of Mexico. After three days near the caves, the boat leaves the steep cliffs and heads for the ocean for two days - a chance to see some of Mexico's amazing marine wildlife.

Presenter Speaker 3

Man On this seven-day walking holiday in the Philippines, you'll see mountains and valleys, lakes and forests. But the highlight of the week is the chance to stand beside Lake Pinatubo, a lake inside a volcano. When Mount Pinatubo erupted in 1991, the top of the volcano blew off. A shallow lake formed, which soon became deep because of all the rain. Enjoy a swim in this beautiful and exotic natural feature!

Presenter Speaker 4

Woman Join Forest Trekkers on a two-week Canadian adventure you'll never forget. Kayak down narrow rivers under the trees or walk across high, wooden bridges. Find dark caves behind tall waterfalls. We promise you’ll fall in love with this exciting and magical landscape!

Tạm dịch:

Người thuyết trình 1

Con người chán với bãi biển? Khao khát cuộc phiêu lưu? Tại sao không dành bảy ngày ở một vùng xa xôi và phong cảnh tuyệt đẹp ở Alaska? Chèo thuyền kayak qua các hồ băng giá và sông cạn. Ngắm đại bàng, gấu và các loài động vật hoang dã hấp dẫn khác. Hoặc chỉ cần tận hưởng phong cảnh tuyệt vời từ hành trình chèo thuyền kayak trên sông của bạn qua những ngọn núi cao và thung lũng sâu.

Người thuyết trình 2

Phụ nữ chỉ dành cho những thợ lặn có kinh nghiệm, kỳ nghỉ này mang đến cơ hội tuyệt vời để khám phá các hang động đá bằng thuyền dọc theo bờ biển Mexico. Sau ba ngày gần các hang động, con thuyền rời khỏi những vách đá dựng đứng và đi ra biển trong hai ngày - một cơ hội để ngắm một số động vật hoang dã biển tuyệt vời của Mexico.

Người thuyết trình 3

Phái mạnh trong kỳ nghỉ đi bộ bảy ngày ở Philippines, bạn sẽ ngắm núi và thung lũng, hồ và rừng. Nhưng điểm nổi bật của tuần này là cơ hội đứng cạnh Hồ Pinatubo, một hồ bên trong một ngọn núi lửa. Khi núi Pinatubo phun trào vào năm 1991, đỉnh núi lửa đã tắt. Một hồ cạn hình thành, nhanh chóng trở nên sâu vì mưa. Hãy tận hưởng một cuộc bơi lội trong đặc điểm thiên nhiên tuyệt đẹp và kỳ lạ này!

Người thuyết trình 4

Phụ nữ tham gia đi bộ xuyên rừng trong chuyến phiêu lưu Canada kéo dài hai tuần mà bạn sẽ không bao giờ quên. Chèo thuyền kayak xuống những con sông hẹp dưới tán cây hoặc đi bộ qua những cây cầu gỗ cao. Tìm những hang động tối tăm đằng sau những thác nước cao. Chúng tôi hứa rằng bạn sẽ yêu thích cảnh quan kỳ thú và kỳ diệu này!

Lời giải chi tiết:

1. E 2. D 3. x 4. A

Bài 6

6. Listen again. Complete the extracts (1-8) from the adverts using the prepositions below, nouns from exercise 2 and adjectives from exercise 3.

(Nghe một lần nữa. Hoàn thành các câu tríc dẫn (1-8) từ các bài quảng cáo sử dụng giới từ bên dưới, danh từ từ bài tập 2 và tính từ từ bài tập 3.)

               across           along               behind                beside                inside               through

1. Kayak across icy lakes and shallow rivers.

2. Journey _____ _____ mountains and deep _____.

3. Explore the _____ caves _____ the coast of Mexico.

4. Stand _____ Lake Pinatubo, a lake _____ a _____.

5. A _____ lake formed, which soon became _____.

6. Find dark _____ _____ tall _____.

Lời giải chi tiết:

1. Kayak across icy lakes and shallow rivers.

(Chèo thuyền kayak qua các hồ băng giá và sông cạn.)

2. Journey through tall mountains and deep valleys.

(Hành trình xuyên núi cao và thung lũng sâu.)

3. Explore the rocky caves along the coast of Mexico.

(Khám phá các hang động đá dọc bờ biển Mexico.)

4. Stand beside Lake Pinatubo, a lake inside a volcano.

(Đứng bên hồ Pinatubo, một hồ nước bên trong một ngọn núi lửa.)

5. A shallow lake formed, which soon became deep.

(Một hồ cạn hình thành, chẳng mấy chốc đã trở nên sâu.)

6. Find dark caves behind tall waterfalls.

(Tìm những hang động tối tăm đằng sau những thác nước cao.)

Bài 7

7. Work in pairs. Describe a typical landscape in your country. Use as much vocabulary from this lesson as you can. Your partner guesses the landscape you are describing.

(Làm việc theo cặp. Mô tả một phong cảnh nổi tiếng ở đất nước của bạn. Dùng nhiều từ vựng trong bài nhất
có thể. Bạn cùng bàn đoán phong cảnh mà bạn đang mô tả.)

There's a tall mountain. 

(Có một núi cao.)

Lời giải chi tiết:

There are many small and large islands which are surrounded by blue ocean waves. A lot of beautiful caves have interesting shaped rocks. It's Ha Long Bay.

(Có rất nhiều đảo nhỏ và lớn được bao quanh bởi đại dương xanh. Có rất nhiều hang động có các loại đá có hình thù thú vị. Đó là vịnh Hạ Long.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2B. Grammar

  1. Read the opening paragraph of a story. Why does the narrator notice the tall man? 2. Read the Learn this! box. Then find all the examples of the past continuous in the text in exercise 1. 3. Complete the paragraph below with the past continuous form of the verbs in brackets. Do not repeat the subject or was/ were if they are not necessary. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about the people in the texts in exercises 1 and 3. 5. Imagine that yesterday you arrived in the centre of a ne

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2C. Listening

  1. Put the adjectives below into three groups: describing a) people, b) extreme sports and c) landscapes. Some adjectives can go into more than one group. 2. Describe the photo above. Where are the people? What are they doing? What kind of people do you think they are? Use adjectives from exercise 1 and words from lesson 2A on page 18. 3. Read the Listening Strategy. Then listen to six people talking about BASE jumping. Write the synonyms or words with the opposite meaning that they use for th

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2D. Grammar

  1. Read a short extract from a story. Where is Harry at the start of the paragraph? Where is he at the end? 2. Read the Learn this! box. Match sentences 1 - 6 from the extract in exercise 1 with rules a - c. LEARN THIS! Contrast, past simple and past continuous 3. Complete the sentences. Use the past continuous or past simple form of the verbs in brackets. 4. Put the sentences from exercise 3 in the correct order to continue the story. Then listen and check. 5. Read the Look out! box. Then fi

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2E. Word skills

  1.Read the text. Find the name of the person in the photo. Do you agree with the theory at the end? Why?/ Why not? 2.Complete the table with words from the text in exercise 1. 3. Read the Learn this! box. Which different noun suffixes can you find in the text in exercise 1? Which nouns do not have a suffix? 4. Work in pairs. Using a dictionary, find the nouns related to the verbs below. Check their meanings. 5. Listen to the words and underline the stress. Then work in pairs. Take it in turns t

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2F. Reading

  1. Look at the photos. What do you think the text is about? Choose from headlines a, band c. 2. Read the first paragraph of the text. Did you choose correctly in exercise 1? How do you know? 3. Read the Reading Strategy. Then read the text, focusing on each gap and thinking about what might happen next. 4. Match sentences A-F with gaps 1-5 in the text. There are one extra sentences. Do any of the sentences match your ideas from exercise 3? 5. Read the text again. Are the sentences true or false?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.