Tiếng Anh 10 Unit 3 Review Unit 3


Reading: Read the following passage and circle True (T), False (F) or Doesn't say (DS). Listeing: You will hear four speakers talk about entertainment. Match sentences A-E with recordings 1-4. There is one extra sentence. Speaking: Work in pairs. Read the role-play information for Student A and Student B. Make a list of ideas for your own role and think about ways of suggesting them. Then do the role-play. Writing: Imagine you went to the cinema last night and are writing to your English friend

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Reading 

Read the following passage and circle True (T), False (F) or Doesn't say (DS).

(Đọc bài khóa bên dưới và khoanh tròn Đúng (T), Sai (F), Không nhắc (DS).)

The Avengers

Superheroes are very popular: people love films like The Amazing Spider Man, Batman Begins, Thor and Captain America. They are all great, but in my opinion The Avengers is the best superhero film because it's different. Superheroes are usually lonely people - they save the world on their own. This isn't how things work in The Avengers. 

Loki is the bad character in the film, and he's also Thor's brother. The film begins when Loki and his powerful army steal the Tesseract. This is a source of energy, and Loki can use it to destroy the Earth. Nick Fury is the good character, and he's also the leader of an organisation called S.H.I.E.L.D. Nick knows that he isn't strong enough to fight against Loki - so he creates a team of superheroes. 

There are a lot of great characters in The Avengers. The final battle scene between the superhero team and Loki's army is the most exciting scene in the film. The script is very clever too, and there are some funny lines for all the characters. 

The idea of putting superheroes together was amazing, and the audience loved it.

Tạm dịch:

Siêu anh hùng Avengers

Siêu anh hùng rất phổ biến: mọi người yêu những bộ phim như Người Nhện: Siêu nhện tái xuất, Huyền thoại Người Dơi, Thần Sấm, và Đội trưởng Mỹ. Tất cả chúng đều rất xuất sắc, nhưng tôi nghĩ là Siêu anh hùng Avengers là phim anh hùng xuất sắc nhất vì nó khác biệt. Siêu anh hùng thường đơn độc – họ cứu thế giới một mình. Nhưng chuyện đó không xảy ra trong Avengers.

Loki là nhân vật phản diện trong phim, và anh ấy cũng là em trai của Thor. Bộ phim bắt đầu khi Loki và quân đội hùng mạnh của anh ta cướp lấy Tesseract. Đây là một nguồn năng lượng, và Loki có thể sử dụng nó để phá hủy Trái đất. Nick Fury là nhân vật chính diện, và anh ấy cũng là người dẫn đầu của một tổ chức có tên là S.H.I.L.E..D. Nick biết rằng anh ấy không đủ mạnh để đánh lại Loki – nên anh ấy tạo ra một đội siêu anh hùng.

Có rất nhiều anh hùng tuyệt vời trong Avengers. Cảnh trận đấu cuối cùng giữa biệt đội siêu anh hùng và đội quân của Loki là một trong những cảnh gây phấn khích nhất phim. Phần kịch bản rất thông mình nữa và tất cả các diễn viên điều có những câu thoại hài hước.

Ý tưởng đem tất cả các siêu anh hùng vào với nhau thật tuyệt vời, và khán giả yêu nó.

1. What makes The Avengers different from other superhero films is its clever script. T F DS 

2. The superheroes in The Avengers are the most powerful. T F DS 

3. Tesseract, a weapon stolen by Loki's team, can be used to destroy the Earth. T F DS 

4. There are a lot of battle scenes in The Avengers. T F DS 

5. Some lines in the script make the audience laugh. T F DS 

6. The audience enjoys watching superheroes cooperate in an effort to save the world. T F DS

Lời giải chi tiết:

1.F

2. DS

3. T

4. DS

5. T

6. T

1. F

What makes The Avengers different from other superhero films is its clever script. (Điều khiến The Avengers khác với các phim siêu anh hùng khác là có kịch bản thông mình.)

Thông tin: They are all great, but in my opinion The Avengers is the best superhero film because it's different. Superheroes are usually lonely people - they save the world on their own. This isn't how things work in The Avengers. (Tất cả chúng đều rất xuất sắc, nhưng tôi nghĩ là Siêu anh hùng Avengers là phim anh hùng xuất sắc nhất vì nó khác biệt. Siêu anh hùng thường đơn độc – họ cứu thế giới một mình. Nhưng chuyện đó không xảy ra trong Avengers.)

2. DS

The superheroes in The Avengers are the most powerful. (Các anh hùng trong The Avengers là những người mạnh nhất.)

3. T

Tesseract, a weapon stolen by Loki's team, can be used to destroy the Earth. (Tesseract, một vũ khí ăn trộm bởi đội của Loki, có thể dùng để phá hủy Trái Đất.)

Thông tin: The film begins when Loki and his powerful army steal the Tesseract. This is a source of energy, and Loki can use it to destroy the Earth. (Bộ phim bắt đầu khi Loki và quân đội hùng mạnh của anh ta cướp lấy Tesseract. Đây là một nguồn năng lượng, và Loki có thể sử dụng nó để phá hủy Trái đất.)

4. DS

There are a lot of battle scenes in The Avengers. (Có rất nhiều cảnh đánh nhau trong Avengers.)

5. T

Some lines in the script make the audience laugh. (Có vài lời thoại khiến khán giả cười.)

Thông tin: The script is very clever too, and there are some funny lines for all the characters. (Phần kịch bản rất thông mình nữa và tất cả các diễn viên điều có những câu thoại hài hước.)

6. T

The audience enjoys watching superheroes cooperate in an effort to save the world. (Khán giả thích thú xem các siêu anh hùng hợp tác với nỗ lực giải cứu thế giới.)

Thông tin: The audience enjoys watching superheroes cooperate in an effort to save the world. (Ý tưởng đem tất cả các siêu anh hùng vào với nhau thật tuyệt vời, và khán giả yêu nó.)

Bài 2

2. Listening

You will hear four speakers talk about entertainment. Match sentences A-E with recordings 1-4. There is one extra sentence.

(Bạn sẽ nghe bốn người nói về sự giải trí. Nối các câu A – E với các đoạn băng 1 – 4. Có một câu bị thừa.)

A. We learn about somebody's life. _____ (Chúng ta học về cuộc sống của ai đó.)

B. The speaker is making an appointment to competitors. _____ (Người nói đang hẹn lịch với người thi đấu.)

C. The speaker is still studying at school. _____ (Người nói vẫn đang học tại trường.)

D. We learn about the history of some popular stories. _____  (Chúng ta học về lịch sử của một số câu chuyện nổi tiếng.)

E. The speaker is describing a festival. ____ (Người nói đang mô tả một lễ hội)

Bài 3

3. Speaking

Work in pairs. Read the role-play information for Student A and Student B. Make a list of ideas for your own role and think about ways of suggesting them. Then do the role-play.

(Làm việc theo cặp. Đọc phần thông tinn đóng vai cho Học sinh A và B. Lập danh sách những ý cho vai của bạn và nghỉ về cách để gợi ý chúng. Sau đó đóng vai.)

Student A: You and a friend want to go to a music event together. Discuss which event to go to with your partner. Suggest asking someone in your family to drive you there.

(Học sinh A: Bạn và một người bạn muốn đi dự một sự kiện âm nhạc cùng nhau. Thảo luận đi sự kiện nào với bạn bên cạnh. Gợi ý nhờ một người trong gia đình lái xe đến đó.)

Student B: You and a friend want to go to a music event together. Discuss which event to go to with your partner. Suggest taking public transport.

(Học sinh B: Bạn và một người bạn muốn đi dự một sự kiện âm nhạc cùng nhau. Thảo luận đi sự kiện nào với bạn bên cạnh. Gợi ý sử dụng phương tiện công cộng.)

Lời giải chi tiết:

- Go to a music event at a university (Đi dự sự kiện âm nhạc ở một trường đại học.)

- Ask father to drive to the location/ Father is busy (Nhờ bố đưa đến đó. /Bố bận)

- Go to there by bus (Đi đến đó bằng xe buýt.)

Bài 4

4. Writing

Imagine you went to the cinema last night and are writing to your English friend. Write an informal letter (120-150 words) to them in which you: 

(Tưởng tượng bạn đi đến rạp chiếu phim tối qua và bạn viết thư cho người bạn Anh quốc của bạn. Viết một lá thư thân mật (120 – 150 từ) đến cậu ấy bao gồm:

• describe the film.  (mô tả bộ phim)

• give your opinion of the film. (đưa ra ý kiến về bộ phim)

• make a suggestion to your friend. (gợi ý cho bạn xem phim gì)

Lời giải chi tiết:

Dear Billy,

Thanks for your letter and sorry I didn't reply sooner.

I went to see a great film at the cinema last night - Hotel Transylvania 3.

I went with my older sister because we both love this animation film so much. The film is very interesting and funny. I like the vampire father because he is very nice and humorous. The soundtracking is great too.

After the film, we went to a lovely coffee shop. Drinks there are delicious.

I hear that next week will be the season of action film in England. Why don’t you go to the cinema and enjoy your favourite Batman series?

Anyway, I'd better go now. Talk to you later.

Love,

Sarah.

(Gửi Billy,

Cám ơn bức thư của cậu và xin lỗi vì mình không phản hồi sớm hơn.

Mình đã đi xem một bộ phim rất hay ở rạp chiếu bóng vào tối hôm qua  – Khách sạn huyền bí 3: Kỳ nghỉ ma cà rồng

Mình đã đi với chị gái của mình vì tụi mình rất yêu những bộ phim hoạt hình. Bộ phim rất thú vị và vui nhộn. Mình thích người bố ma cà rồng vì ông ấy rất tốt và hài hước. Hiệu ứng âm thanh cũng rất tốt nữa.

Sau khi xem phim, tụi mình đã đi đến một quán cà phê dễ thương. Đồ uống ở đó rất ngon.

Mình có nghe rằng tuần sau sẽ là mùa phim hành động ở Anh? Sao cậu không đến rạp chiếu phim và thưởng thức chùm phim Người Dơi ưa thích của cậu?

Đến lúc mình phải đi rồi. Nói chuyện với cậu sau.

Love,

Sarah)


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3I. Culture

  1. Look at the photo. Do you know this TV series? What type of programme do you think it is? Choose from the words below. 2. Read the text. Check your answer to exercise 1. What type of programme is the other series mentioned in the text? 3. Are the sentences true or false? Write T or F. 4. Listen to the information about You vs Wild. What makes it different from other series? 5. Listen again. Circle the correct answers. 6. Ask and answer the questions in pairs.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3H. Writing

  1. Look at the photo. Do you know this film? Can you name the actor? 2. Read the task below and the letter on the right. Find the parts of the letter that match elements 1 - 4 of the task. 3. Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention? 4. Read the Writing Strategy. Then answer the questions. 5. Read the Learn this! box and complete it with the phrase Andy uses for making his invitation. 6. You are goi

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3G. Speaking

  1.Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they? Which genre do you like most? Why? 2. Read the Speaking Strategy and the task below. Think of three nouns and three adjectives that you could use in your answer. 3. Read the questions. Then listen to a student doing the exam task and answer them. 4. Complete the phrases using the word below. 5. Read the Learn this! box. Underline all the consonant clusters and practise saying the words. Then listen and check. 6. Work in pairs.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3F. Reading

  1. Look at the headlines. Do you think playing computer games is bad for your health? Why?/ Why not? 2. Read the text. How many different video games does the writer mention by name? What are they? 3. Read the Reading Strategy and questions 1-5 in exercise 4 below. Decide which question is about the whole text. Then find the relevant sentences in the text for the other questions. 4 Circle the correct answers (a-d). 5. Complete these verb + noun collocations from the text using the words below

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3E. Word skills

  1. Read the notices. What are they warning you not to do? 2. Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things is not a problem? Who thinks it is as serious as any other crime? 3. Read the Learn this! box. Then find the opposites of the adjectives below in the text in exercise 2. 4. Read the Dictionary Skills Strategy. Then study the dictionary entry. What synonym and antonym of loyal are given? How are they indicated? 5. Rewrite the sentences using the adjectives in bra

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí