Tiếng Anh 10 Unit 3 3E. Word skills


1. Read the notices. What are they warning you not to do? 2. Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things is not a problem? Who thinks it is as serious as any other crime? 3. Read the Learn this! box. Then find the opposites of the adjectives below in the text in exercise 2. 4. Read the Dictionary Skills Strategy. Then study the dictionary entry. What synonym and antonym of loyal are given? How are they indicated? 5. Rewrite the sentences using the adjectives in bra

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the notices. What are they warning you not to do?

(Đọc các chú ý. Chúng đang cảnh báo bạn không làm gì?)

Lời giải chi tiết:

piracy: sự ăn cắp bản quyền

They are warning people not to download or copy films, music, etc. illegally. (Chúng đang cảnh báo mọi người không tải hoặc sao chép phim, nhạc v.v một cách bất hợp pháp.)

Bài 2

2. Read the views of some teenagers. Who thinks illegally downloading things is not a problem? Who thinks it is as serious as any other crime?

(Đọc quan điểm của một vài bạn vị thành niên. Ai nghĩ rằng tải tài nguyên một cách bất hợp pháp không phải là vấn đề? Ai nghĩ điều này nghiêm trọng như những tội danh khác?)

To download or not download?

DVDs and computer games are so expensive. It's unsurprising that people download them illegally. But it's unfair on the small, independent companies. Mark

It's the same as stealing from a shop. It's simply dishonest and unacceptable. Samantha

You're very unlikely to get caught. That's why people do it. Harry

It's like an invisible crime. You can't see the victim. That's why many people don't feel bad about it. Joe 

I have no sympathy for the big film and music companies - they make a lot of money, so I think illegal downloading is OK. Hannah

Tạm dịch:

Tải hay không tải?

DVDs và trò chơi trên máy tính rất đắt đỏ. Không bất ngờ khi nhiều người tải lậu chúng. Nhưng nó không công bằng cho những công ty nhỏ và độc lập. Mark

Nó cũng giống như việc ăn cắp ở cửa hàng vậy. Nó đơn giản là không trong sạch và không thể chấp nhận được. Samantha

Bạn khó có thể bị bắt gặp. Đó là lí do tại sao mọi người làm vậy. Harry

Nó giống như một tội ác vô hình. Bạn không thể thấy được nạn nhân. Vậy nên có nhiều người không cảm thấy tệ về điều đó. Joe

Tôi không có chút cảm thông cho những hang phim và hãng đĩa nhạc lớn – họ kiếm được rất nhiều tiền, nên tôi nghĩ là việc tải lậu cũng bình thường. Hannah

Lời giải chi tiết:

Not a problem (Không vấn đề): Hannah 

As serious as other crimes (Nghiêm trọng như những loại tội phạm khác): Samantha

Bài 3

3. Read the Learn this! box. Then find the opposites of the adjectives below in the text in exercise 2.

(Đọc hộp Learn this! Sau đó tìm các tính từ bên dưới trong bài đọc trong bài 2.)

LEARN THIS! Negative prefixes: un-, in-, im-, ir-, ii- and dis- 

The prefixes un-, in-, im-, ir-, ii- and dis- are.negative. When they come before an adjective, they make its meaning opposite.

(Tiền tố un-, in-, im-, ir-, ii-, và dis- mang nghĩa phủ định. Khi chúng đi trước tính từ, nó làm chúng có nghĩa ngược lại.)

certain - uncertain patient-impatient

honest- dishonest responsible- irresponsible

acceptable _____legal _____

dependent _____likely _____

fair _____surprising ______

honest _____visible _____

Lời giải chi tiết:

acceptable - unacceptable (chấp nhận – không chấp nhận)

dependent – independent (phụ thuộc – độc lập)

fair – unfair (công bằng – không công bằng)

honest - dishonest (thật thà – dối trá)

legal – illegal (hợp pháp – bất hợp pháp)

likely - unlikely (giống – không giống)

surprising - unsurprising (bất ngờ - không bất ngờ)

visible – invisible (có thể nhìn thấy – tàng hình)

Bài 4

4. Read the Dictionary Skills Strategy. Then study the dictionary entry. What synonym and antonym of loyal are given? How are they indicated?

(Đọc Chiến thuật tra cứu từ điển. Sau đó nghiên cứu mục từ. Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa được đưa ra là gì?)

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Lời giải chi tiết:

loyal - synonym: faithful (trung thành)

        - antonym: disloyal (không trung thành)

Bài 5

5. Rewrite the sentences using the adjectives in brackets with a negative prefix. You can use a dictionary to help you.

(Viết lại các câu sau sử dụng các tính từ trong ngoặc với môt tiền tố phủ định. Bạn có thể 

1. Her bedroom is in a mess. (tidy)

Her bedroom is untidy.

2. That answer is wrong. (correct)

3. It isn't nice to tease your little sister. (kind)

4. He was very rude to me! (polite)

5. I'm unhappy with my exam results. (satisfied)

6. I can't do this exercise! (possible)

Lời giải chi tiết:

2. That answer is incorrect. (Câu trả lời này sai rồi.)

3. It is unkind to tease your little sister. (Thật xấu bụng khi trêu đứa em gái của bạn.)

4. He was impolite to me. (Anh ta bất lịch sự với tôi.)

5. I'm dissatisfied with my exam results. (Tôi không hài lòng với kết quả kiểm tra của mình.)

6. It's impossible to do this exercise. (Tôi không thể làm đc bài tập này.)

Bài 6

6. Complete the sentences with adjectives with the opposite meaning.

(Hoàn thành các câu bên dưới với các tính từ trái nghĩa.)

1. Is your handwriting legible or _____?

2. Are you generally honest or _____?

3. Do you think teenagers are generally responsible or _____?

4. Are you generally patient or _____?

5. Is smoking in public places legal or _____ your country?

6. Do you think that reversing climate change is possible or _____?

Lời giải chi tiết:

1. Is your handwriting legible or illegal? (Chữ viết của bạn dễ đọc hay khó đọc?)

2. Are you generally honest or dishonest? (Bạn thường thành thật hay không thành thật?)

3. Do you think teenagers are generally responsible or irresponsible? (Bạn nghĩ những thiếu niên thường có trách nhiệm hay vô trách nhiệm?)

4. Are you generally patient or impatient? (Bạn thường kiên nhẫn hay nóng vội?)

5. Is smoking in public places legal or illegal your country? (Ở đất nước của bạn thì hút thuốc ở nơi công cộng là hợp pháp hay bất hợp pháp?)

6. Do you think that reversing climate change is possible or impossible? (Bạn nghĩ rằng việc đảo ngược quá trình biến đổi khí hậu là khả thi hay bất khả thi?)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3F. Reading

  1. Look at the headlines. Do you think playing computer games is bad for your health? Why?/ Why not? 2. Read the text. How many different video games does the writer mention by name? What are they? 3. Read the Reading Strategy and questions 1-5 in exercise 4 below. Decide which question is about the whole text. Then find the relevant sentences in the text for the other questions. 4 Circle the correct answers (a-d). 5. Complete these verb + noun collocations from the text using the words below

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3G. Speaking

  1.Work in pairs. Look at the posters. What genres of film are they? Which genre do you like most? Why? 2. Read the Speaking Strategy and the task below. Think of three nouns and three adjectives that you could use in your answer. 3. Read the questions. Then listen to a student doing the exam task and answer them. 4. Complete the phrases using the word below. 5. Read the Learn this! box. Underline all the consonant clusters and practise saying the words. Then listen and check. 6. Work in pairs.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3H. Writing

  1. Look at the photo. Do you know this film? Can you name the actor? 2. Read the task below and the letter on the right. Find the parts of the letter that match elements 1 - 4 of the task. 3. Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention? 4. Read the Writing Strategy. Then answer the questions. 5. Read the Learn this! box and complete it with the phrase Andy uses for making his invitation. 6. You are goi

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3I. Culture

  1. Look at the photo. Do you know this TV series? What type of programme do you think it is? Choose from the words below. 2. Read the text. Check your answer to exercise 1. What type of programme is the other series mentioned in the text? 3. Are the sentences true or false? Write T or F. 4. Listen to the information about You vs Wild. What makes it different from other series? 5. Listen again. Circle the correct answers. 6. Ask and answer the questions in pairs.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Review Unit 3

  Reading: Read the following passage and circle True (T), False (F) or Doesn't say (DS). Listeing: You will hear four speakers talk about entertainment. Match sentences A-E with recordings 1-4. There is one extra sentence. Speaking: Work in pairs. Read the role-play information for Student A and Student B. Make a list of ideas for your own role and think about ways of suggesting them. Then do the role-play. Writing: Imagine you went to the cinema last night and are writing to your English friend

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Friends Global - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.