Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....

Bình chọn:
4 trên 85 phiếu


Gửi bài