CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bình chọn:
4.4 trên 94 phiếu
Tiết 1 Bài 1, 2, 3, 4  trang 3, 4 sgk Toán 4 Tiết 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán 4. a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số ...

Xem chi tiết
Tiết 2 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 sgk Toán 4 Tiết 2 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 SGK Toán 4. Tính nhẩm: 7000 + 2000 ; 9000 - 3000 ; ...

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4. Tính nhẩm: a) 6000 + 2000 - 4000; ....

Xem chi tiết
Tiết 4 Bài 1, 2, 3  trang 6 sgk Toán 4 Tiết 4 Bài 1, 2, 3 trang 6 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 4. Bài 1: Tính giá trị biểu thức (theo mẫu): a) 6 - b vứi b = 4 ; ...

Xem chi tiết
Tiết 5  Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 sgk Toán 4 Tiết 5 Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4. Tính giá trị biểu thức (theo mẫu) ...

Xem chi tiết
Tiết 6 Bài 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 sgk Toán 4 Tiết 6 Bài 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 SGK Toán 4. Viết theo mẫu ...

Xem chi tiết
Tiết 7 Bài 1, 2, 3, 4  trang 10 sgk Toán 4 Tiết 7 Bài 1, 2, 3, 4 trang 10 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 10 SGK Toán 4. Viết theo mẫu: ...

Xem chi tiết
Tiết 8 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11, 12 sgk Toán 4 Tiết 8 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11, 12 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11, 12 SGK Toán 4. Viết theo mẫu:

Xem chi tiết
Tiết 9 Bài 1, 2, 3, 4 trang 13 sgk Toán 4 Tiết 9 Bài 1, 2, 3, 4 trang 13 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13 SGK Toán 4. Bài 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm : 9999 ... 10 000 ; ...

Xem chi tiết
Tiết 10 Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 (triệu và lớp triệu) sgk Toán 4 Tiết 10 Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 (triệu và lớp triệu) sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 SGK Toán 4. Bài 1: Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.

Xem chi tiết
Tiết 11 Bài 1, 2, 3,   trang 15 sgk Toán 4 Tiết 11 Bài 1, 2, 3, trang 15 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, trang 15 SGK Toán 4. Viết và đọc số dọc theo bảng:

Xem chi tiết
Tiết 12 Bài 1, 2, 3, 4  trang 16 sgk Toán 4 Tiết 12 Bài 1, 2, 3, 4 trang 16 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Toán 4. Viết theo mẫu ...

Xem chi tiết
Tiết 13 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17, 18 sgk Toán 4 Tiết 13 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17, 18 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17, 18 SGK Toán 4. Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau ...

Xem chi tiết
Tiết 14 Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 sgk Toán 4 Tiết 14 Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 4. Bài 1. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống ...

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 Tiết 15 trang 20 sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3 Tiết 15 trang 20 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 20 SGK Toán 4. Bài 1. Viết theo mẫu ...

Xem chi tiết
Tiết 16 Bài 1, 2, 3  trang 22 sgk Toán 4 Tiết 16 Bài 1, 2, 3 trang 22 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 4. Bài 1 So sánh : 1234 ... 999 ; ...

Xem chi tiết
Tiết 17 Bài 1, 2, 3, 4, 5  trang 22 sgk Toán 4 Tiết 17 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4. Bài 1. a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số ; ...

Xem chi tiết
Tiết 18 Bài 1, 2, 3, 4  trang 23 sgk Toán 4 Tiết 18 Bài 1, 2, 3, 4 trang 23 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 4. Bài 1. Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn".

Xem chi tiết
Tiết 19 Bài 1, 2, 3, 4  trang 24 sgk Toán 4 Tiết 19 Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4. Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 1dag = ... g ; ...

Xem chi tiết
Tiết 20 Bài 1, 2, 3 trang 25 sgk Toán 4 Tiết 20 Bài 1, 2, 3 trang 25 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Toán 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1 phút = ... giây ; ...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài