2. Phép nhân

Bình chọn:
4.2 trên 53 phiếu
Tiết 49 Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sgk Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính : a) 341231 × 2 ; 214325 × 4 ; ...

Xem lời giải

Tiết 50 Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk Toán 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Tiết 51 Bài 1, 2 trang 59, 60 sgk Toán 4

Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Tiết 52 Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk Toán 4

Bài 1: Tính bằng 2 cách (theo mẫu)...

Xem lời giải

Tiết 53 Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính : a) 1324 × 40 ; ...

Xem lời giải

Tiết 54 Bài 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 sgk Toán 4

Bài 1: Đọc.

Xem lời giải

Tiết 55 Bài 1, 2, 3, 4 trang 65 sgk Toán 4

Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem lời giải

Tiết 56 Bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 sgk Toán 4

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, Tiết 58 trang 68 sgk Toán 4

Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Tiết 57 Bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 sgk Toán 4

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).

Xem lời giải

Tiết 59 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 69 sgk Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Tiết 60 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 70 sgk Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tinh.

Xem lời giải

Tiết 61 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 71 sgk Toán 4

Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Tiết 63 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 73 sgk Toán 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Tiết 62 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 73 sgk Toán 4

Bài 1 Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Tiết 64 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 74 sgk Toán 4

Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Tiết 65 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk Toán 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất