Bình chọn:
4.4 trên 106 phiếu
Đề số 1 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 1 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 2 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 3 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 4 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 5 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 6 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 9 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết