ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN LỚP 4

Bình chọn:
4.1 trên 339 phiếu
Đề số 1 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 1 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 2 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 2 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 3 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 3 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 4 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 4 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 5 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 5 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 6 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 6 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 9 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 9 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiết

Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - Toán 4 Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - Toán 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 4

Xem chi tiếtHỏi bài